Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
O hasičích

SEKCE

O hasičích

Všeobecné informace:

Jak přidělat práci
Přečtěte si zde několik dobře míněných rad. Trochu k pousmání, trochu k naštvání, trochu k zamyšlení... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Klasifikace mimořádné události
Mimořádná událost. Klasifikace mimořádné události ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Krizové stavy
Krizové stavy. Základní informace o vyhlašování krizových stavů ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Nesprávné parkování
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim komplikují jejich práci. Obrovský problém představují nejen neukáznění řidiči, kteří nerespektují právo přednostní jízdy hasičských vozidel, ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Umíte jezdit v kolonách?
V souvislosti se zkušenostmi, které nabíráme nejen při jizdě k zásahům, ale i při běžném pohybu po komunikacích o dvou a více jízdních pruzích, jsme uznali za nutné vám připomenout, jak se vytváří pruh pro nás hasiče, policii, ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Poskytování informací
Při zásazích se jednotky požární ochrany velmi často setkávají s novináři, kteří jsou dychtiví po informacích. Pokud se jim nedostane včas dostatek oficiálních informací, budou se snažit získávat informace i od jiných než zasvěcených a ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Rollover, Flashover, Backdraft
Hasiči se při hašení požárů setkávají s celou řadou nebezpečí. V podstatě při každém požáru jim, podle toho co a kde hoří, hrozí popálení, intoxikace, opaření, fyzické a psychické vyčerpání, pád, poleptání, udušení, úraz ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Stupně poplachu
Každá událost vyžaduje jisté nasazení sil a prostředků a samozřejmě to vyžaduje nějaký systém svolání všech služeb. Je jasné, že nelze mávnutím proutku dostat na místo události hned deset jednotek a naopak není ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Tabulka pro výpočet potřebného počtu čerpadel při DDV
K výpočtu potřebného počtu strojů (stříkaček) pro dálkovou dopravu vody můžete použít následující tabulku. ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Taktika zdolávání požárů
Je to způsob organizování činností, jak za daných okolností využít všech dostupných prostředků k úspěšnému zdolání požáru, havárie nebo jiné mimořádné události. Požáry zdolávají PJ za různých podmínek ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012

IZS a JPO:
Význam SDH
Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to denně dokazují. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Zřizování JSDH
Obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Barevné provedení požární techniky
Při hledání vhodné barevné kombinace zásahových požárních automobilů se musí přihlížet i ke kontrastu užitých barev. V posledních letech se tato kombinace ustálila u převažující barvy červené, doplněné bílými zvýrazňujícími ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Funkce členů výjezdové jednotky JSDH
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky má výjezdovou jednotku, která zasahuje nejen u požárů, ale provádí převážně technické zásahy, podílí se na nejrůznějších akcích pro veřejnost i městskou část Praha 13. ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Označení členů SH ČMS
Označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SDH), Označení funkcionářů SDH a dalších ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Stužky vyznamenání
Přehled stužek vyznamenání, které lze nalézt na uniformách dobrovolných a profesionálních hasičů. ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Základní povinnosti strojníka a jízda se zvláštním výstražným zařízením
Řidič nebo strojník je povinen každou indispozici, která snižuje jeho schopnost k řízení nebo obsluze techniky, neprodleně nahlásit přímému nadřízenému. ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
IZS - Integrovaný záchranný systém
Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí. ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Kategorie JPO
Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí jednotky PO do šesti kategorií: JPO I až JPO VI ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Označení zásahové požární techniky
Dělením zásahových požárních automobilů je jejich členění na jednotlivé hmotnostní třídy. Evropské předpisy však nepočítají se zásahovými požárními automobily s hmotností pod 2 000 kg. Proto toto členění začíná národní ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Předepsané vybavení JSDH požární technikou
Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí existuje předpis (příloha č. 4 Vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.), který stanovuje jejich základní početní stav a minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Zdravotní způsobilost členů JSDH
S účinností od 1. ledna 2004 platí pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012

Odborné:
Hydranty
Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Barevné značení tlakových lahví
Barevné značení tlakových lahví ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Grafické značky technických prostředků požární ochrany
Vysvětlivky grafického značení, Grafické značky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Lhůty kontrol a revizí
Lhůty kontrol a revizí. ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
DIAMANT kód
Systém převzatý z USA, kde je také nejvíce používán. Slouží k označování obalu nebezpečných látek. Umožňuje jednoduchou orientaci o vlastnostech a nebezpečí látky. ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
HAZCHEM kód
Systém se používá ve Velké Británii. Není určen pro identifikaci látek, ale pro přijetí opatření při nehodě. Kód je tvořen jednou číslicí a skupinou písmen. Číslice označuje ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
KEMLER kód
Tabulka pro označování nebezpečných nákladů má rozměry 400x300mm. V horní části tabulky je identifikační číslo nebezpečnosti KEMLER kód. V dolní části je identifikační číslo látky UN kód. ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Nebezpečné látky a jejich značení
Nebezpečné látky, jejich popis a označení ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012
Výstražné symboly nebezpečných vlastností látek
Výstražné symboly nebezpečných vlastností látek. Označování nebezpečných vlastností látek ... ...celá zpráva
Datum: 29. 09. 2012

  • R - věty    Z R U Š E N O
  • S - věty    Z R U Š E N O
  • H - věty    Standardní věty o nebezpečnosti (pdf.)
  • P - věty    Pokyny pro bezpečné zacházení (pdf.)

  • Dokumenty: