Sekce
Odborné info

R – věty (Rizikové vlastnosti látek - Rizikové věty)

 

R – věty, vyjadřují riziko spojené s manipulací s chemickými látkami a přípravky.

Označení Význam
R  1 Výbušný v suchém stavu.
R  2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, požáru nebo působením jiných iniciačních zdrojů.
R  3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, požáru nebo působením jiných iniciačních zdrojů.
R  4 Vytváří vysoce výbušné sloučeniny kovů.
R  5 Zahřívání může způsobit výbuch.
R  6 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.
R  7 Může způsobit požár.
R  8 Styk s hořlavým materiálem může způsobit požár.
R  9 Výbušný při styku s hořlavým materiálem.
R 10 Hořlavý.
R 11 Vysoce hořlavý.
R 12 Extrémně hořlavý.
R 14 Prudce reaguje s vodou.
R 15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.
R 16 Výbušný při styku s oxidujícími látkami.
R 17 Samovznětlivý na vzduchu.
R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
R 19 Může vytvářet výbušné peroxidy.
R 20 Zdraví škodlivý při vdechnutí.
R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
R 22 Zdraví škodlivý při požití.
R 23 Toxický při vdechování.
R 24 Toxický při styku s kůží.
R 25 Toxický při požití.
R 26 Velmi toxický při vdechování.
R 27 Velmi toxický při styku s kůží.
R 28 Velmi toxický při požití.
R 29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.
R 30 Při používání se může stát vysoce hořlavým.
R 31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
R 32 Uvolňuje velmi toxický plyn při styku s kyselinami.
R 33 Nebezpečí kumulativních účinků.
R 34 Způsobuje poleptání.
R 35 Způsobuje těžké poleptání.
R 36 Dráždí oči.
R 37 Dráždí dýchací orgány.
R 38 Dráždí kůži.
R 39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.
R 40 Možné nebezpečí nevratných účinků.
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R 42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R 44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.
R 45 Může vyvolat rakovinu.
R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností.
R 48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.
R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování.
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy.
R 51 Toxický pro vodní organismy.
R 52 ©kodlivý pro vodní organismy.
R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 54 Toxický pro rostliny.
R 55 Toxický pro zvířata.
R 56 Toxický pro půdní organismy.
R 57 Toxický pro včely
R 58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.
R 59 Nebezpečný pro ozónovou vrstvu.
R 60 Může poškodit reprodukční schopnosti.
R 61 Může poškodit plod v těle matky.
R 62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.
R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
R 64 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Uvedená označení s písmenem R a příslušným číselným kódem jsou standardními větami označujícími specifickou rizikovost.
Pokud nebezpečná látka vykazuje více rizik pak se k písmenu R přiřazuje kombinace číselných kódů např. R 14/15 (prudce reaguje s vodou za uvolňování vysoce hořlavých plynů), R 23/24 (toxická při vdechování a styku s kůží), R40/21/22 (zdraví škodlivá, možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití).