Sekce
Odborné info

Hydranty - popis, druhy a použití

 

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Rozmístění hydrantů a jejich vzájemné vzdálenosti musí odpovídat ČSN 73 0873, ČSN 730761, ČSN 736620 a ČSN 736622

Požární vodovody - obecný popis

Jsou hasicí zařízení pro provedení požárního zásahu při vzniku požáru za použití vody. Dle současné legislativy se jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární ochrany. Jsou nepřenosná a tvoří nedílnou součást daného objektu.

Rozdělení podle druhů

  1. Vnější požární vodovod - zabezpečuje dodávku minimálního množství vody pro požární účely pro daný objekt, budovu nebo technologické pracoviště.

   a) podzemní hydrant- jedná se o výtok požárního vodovodu umístěný pod úrovní terénu krytý příslušným poklopem a vybavený příslušnou výbavou. Výtok umožňuje nasazení hydrantového nástavce pro napojení dvou požárních hadic 75 B

   b) nadzemní hydrant- jedná se o výtok požárního vodovodu umožňující přímo napojení dvou požárních hadic 75 B

  2. Vnitřní požární vodovod - zabezpečuje dodávku minimálního množství požární vody zpravidla pro jeden požární úsek v objektu, budově nebo technologického pracoviště.

   a) hydrantový systém 25 D(zpravidla napojený na potrubí DN 25) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený ventilem, tvarově stálou hadicí a proudnicí na zařízení umožňující uložení hadice navinutím na otočný buben s přívodem požární vody středem. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud a zkrápění. Příslušná ČSN umožňuje dvě délky používaných hadic - 20 m nebo 30 m hadice, přičemž dále počítá s dostřikem do 10 m.

   b) hydrantový systém 52 C(zpravidla napojený na potrubí DN 52) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený ventilem, požární hadicí a proudnicí. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud a zkrápění. Příslušná ČSN umožňuje maximální délku používaných hadic - 20 m, přičemž dále počítá s dostřikem do 10 m.  Označování a vysvětlení pojmů.

  Materiál potrubí Druh armatury
  1-litina K-kohout
  2-ocel V-ventil
  3-olovo S-Šoupátko
  4-azbestocement R-redukční ventil
  5-PVC H-hydrant
  6-polyetylen X-mezipásmový uzávěr
  7-sklolaminát M-vodoměr
  8,9-jiný materiál A-šachta
  Jmenovitá světlost uzávěru nebo potrubí
  DN 50 značí se 05
  DN 80 značí se 08
  DN 100 až 900 značí se 10 až 90
  DN 1000 značí se 1 + prázdný znak
  DN 1100 až 1800 značí se 11 až 18
  DN 2000 značí se 2 + prázdný znak

  Barva Použití
  Modrá vodovodní armatury, šachty a ostatní zařízení rozvodů pitné vody
  Červená hydranty a uzávěry používané pro protipožární účely

  Typy a druhy hydrantů