Sekce
Odborné info

Nebezpečné látky, jejich popis a označení

 

Třída
Popis
Označení
1 Výbušné látky a předměty
2 Plyny
3 Hořlavé kapaliny
4.1 Hořlavé tuhé látky
4.2 Samozápalné látky
4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
5.1 Látky podporující hoření
5.2 Organické peroxidy
6.1 Jedovaté látky
6.2 Infekční látky
7 Radioaktivní látky
8 Žíravé látky
9 Jiné nebezpečné látky a předměty