Sekce
Odborné info

KEMLER kód

 

Tabulka pro označování nebezpečných nákladů má rozměry 400x300mm.
V horní části tabulky je identifikační číslo nebezpečnosti KEMLER kód.
V dolní části je identifikační číslo látky UN kód.


Význam identifikačního čísla nebezpečnosti
2
uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí
plyn (23 = hořlavý plyn, 268 = jedovatý žíravý plyn)
3
vznětlivost par kapalin a plynů
(33 = lehce vznětlivá hořlavá látka)
4
hořlavost tuhých látek
(46 = hořlavá pevná látka)
5
oxidační účinky (podporuje hoření)
(558 = žíravina silně podporující hoření)
6
jedovatost (toxicita)
jedovatá nebo zdraví škodlivá látka (63 = jedovatá hořlavá látka)
7
radioaktivita
(72 = radioaktivní plyn)
8
žíravost
(88 = silně žíravá látka, 883 = silně žíravá hořlavá látka)
9
nebezpečí samovolné prudké reakce
(89 = prudce reagující žíravina)
0
nemá význam, doplňuje na dvojčíslí
Pokud je před kombinací čísel písmeno X, znamená to, že látka nesmí přijít do styku s vodou. Pak-li, že jsou číslice zdvojeny nebo ztrojeny, znamená to stupňování nebezpečí.
Příklady použití KEMLER kódu
20
dusivý plyn, nebo plyn bez vedlejšího rizika
22 podchlazený zkapalněný plyn
223 podchlazený zkapalněný plyn, hořlavý
30 hořlavá kapalina
33 lehce hořlavá kapalina (teplota vzplanutí pod 23 st.C)
X333
samozápalná kapalina nebezpečně reagující s vodou
1230
automobilový benzín