Odborné info

Test z požární ochrany

pro strojníky (první část, otázky 1 až 35)

 

1. Hmotnostní třída M požárního automobilu odpovídá střední hmotnost:
převyšující hmotnost 3 500 kg, nepřevyšující 10 000 kg
převyšující hmotnost 5 000 kg, nepřevyšující 12 000 kg
převyšující hmotnost 7 500 kg, nepřevyšující 14 000 kg

2. Platnost odborné způsobilosti (osvědčení) strojníka je:
5 let
4 roky
6 let

3. První hadici od stroje rozvinuje:
strojník
číslo čtyři
číslo tři

4. Vnitřním předpisem PO pro jednotky HZS podniků a dobrovolné jednotky podniků a obcí je mimo jiné:
vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Řád výkonu služby
Vládní nařízení č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce v PO

5. Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy:
jsou povinni absolvovat poučování řidičů
nejsou povinni absolvovat poučování řidičů
nejsou povinni, pokud vlastní platné profesní oprávnění

6. Do dobrovolné zásahové jednotky může být zařazena jen osoba:
starší 18 let, zdravotně způsobilá, po absolvování 40 hod. teoretické přípravy
starší 18 let, zdravotně způsobilá, po absolvují 24 hod. teoretické přípravy
zdravotně způsobilá, po absolvování 40 hod. teoretické přípravy, starší 19 let

7. Družstvo zásahové jednotky v plném početním stavu se skládá :
ze 6 členů
ze 4 členů
z 9 členů

8. Podle zákona č. 361/2000 Sb. :
mohou vozidla s právem přednostní jízdy používat majáky v kombinaci modré - červené barvy
mohou vozidla s právem přednostní jízdy používat majáky jen modré barvy
mohou vozidla s právem přednostní jízdy používat majáky oranžové barvy

9. Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů pojednává:
o pravidlech silničního provozu
o požární ochraně
o technické způsobilosti silničních vozidel

10. Řidiči - strojníci vozidel zařazených v IZS, v případě účasti na dopravní nehodě:
oznámí nehodu zřizovateli, sepíší protokol o DN a předají pojišťovně
vždy přivolají k vyšetření nehody Policii ČR
nahlásí DN zřizovateli a řediteli příslušného HZS, sepíší protokol pro pojišťovnu

11. Kategorie požárního automobilu 2 je určena:
pro silniční provoz především po zpevněných komunikacích
pro smíšený provoz částečně i po nezpevněných komunikacích
k provozu především mimo zpevněné komunikace

12. Kategorie požárního automobilu 3 je určena:
pro silniční provoz především po zpevněných komunikacích
pro smíšený provoz částečně i po nezpevněných komunikacích
k provozu především mimo zpevněné komunikace

13. Kategorie požárního automobilu 1 je určena:
pro silniční provoz především po zpevněných komunikacích
pro smíšený provoz částečně i po nezpevněných komunikacích
k provozu především mimo zpevněné komunikace

14. Manometr, měřící přístroj na požárním čerpadle určený ke kontrole provozního tlaku je propojen:
se sací stranou čerpadla
s výtlačnou stranou čerpadla
se sací a výtlačnou stranou čerpadla

15. Strojník:
odpovídá za řádné uložení technických prostředků v pož. automobilu a za jeho kompletnost při odjezdu z místa zásahu
odpovídá za řádné uložení technických prostředků v pož. automobilu
odpovídá za řádné uložení technických prostředků v pož. automobilu a za jeho kompletnost při odjezdu z místa zásahu odpovídá zpravidla č. 1, pokud velitel nerozhodne jinak

16. Dekontaminace vozidel se provádí:
odshora dolů
od budky řidiče k zádi vozidla, odspoda nahoru
odspoda nahoru

17. Suchovod na požární plošině připojíme:
půlspojkou "B"
půlspojkou "C"
přes kulový ventil

18. Při vedení útočného proudu do kopce se nám tlak ve vedení:
snižuje o 0,1 MPa na 10 m převýšení
zvyšuje o 0,1 MPa na 10 m převýšení
převýšení nemá vliv, pokud není hadicové vedení delší než 100 metrů

19. Pokyn k použití výstražného světelného a zvukového zařízení při jízdě na místo zásahu dává:
řidič-strojník
velitel jednotky
velitel zásahu, nebo č. 1

20. Lanem se signál "VODU" provede:
několikerým rychlým trhnutím
jedním trhnutím
dvojím trhnutím

21. Sací výška u požárního čerpadla:
je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a hladinou vodního zdroje a projevuje se nepřímo úměrně na výkonu čerpadla
je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a sacím košem a projevuje se přímo úměrně k výkonu čerpadla
je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a hladinou vodního zdroje a projevuje se přímo úměrně k výkonu čerpadla

22. Tlakové ztráty při dálkové dopravě vody:
jsou v hadicích a jejich velikost není závislá na materiálu hadic, v rozdělovači a činí 15 m v.sl., na převýšení činí 32 m v.sl., na vstupu do dalšího čerpadla činí 15 m v.sl., na účinné stříkání činí 40 m v.s. a na množství dodávané vody
jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic, v rozdělovači a činí 0,75 m v.sl, na převýšení, na vstupu do dalšího čerpadla činí 1,5 m v.sl., na účinné stříkání činí 40 m v.sl. a v množství dodávané vody
jsou v hadicích a jejich velikost není závislá na druhu hadic, v rozdělovači a činí 0,75 m v.sl, na převýšení, na vstupu do dalšího čerpadla činí 1,5 m v.sl., na účinné stříkání činí 40 m v.sl. a v množství dodávané vody

23. Hadice počítáme směrem od:
stroje k rozdělovači a od rozdělovače k proudnici
rozdělovače ke stroji a od proudnice ke stroji
stroje k rozdělovači a od proudnice k rozdělovači

24. Prodloužení útočného proudu po zavodnění:
strojník sníží tlak ve stroji, odpojí hadici u stroje a připojí další hadici
strojník sníží tlak ve stroji, č. 1 odpojí proudnici, č. 2 rozvine další hadici, s č. 1 spojí hadice a č. 1 připojí proudnici k nové hadici
strojník sníží tlak ve stroji, č. 2 odpojí hadici "C" u stroje a připojí další hadici a vrátí se k proudnici

25. Zkracování útočného proudu:
od stroje
od proudnice směrem ke stroji
při útoku s převýšením vždy od stroje

26. Rušení hadicového vedení při mrazu:
po uzavření tlakové vody od proudnice ke stroji
od stroje
od proudnice ke stroji při stále dodávce vody za malého tlaku

27. Signál "POMALEJI, SNÍŽIT TLAK" provedeme:
vzpažením a připažením
kmitáním pravou paží nahoru a dolů do strany
skrčenou paží několikrát vzpažit nahoru a nahoru do strany

28. Signál "STÁT, VODU STAV" rukou nebo svítilnou provádíme:
nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou
nataženou paží několikrát kruh před čelem
vzpažíme několikrát ruku podél těla

29. Čtyřdílný nastavovací žebřík sestavují:
strojník, který určí kolik dílů bude potřeba a č. 3 a č. 4
strojník podá žebříky z vozidla a č. 1 až 3
č. 1 až 4, strojník udržuje spojení s VD

30. Útočný vysokotlaký proud u družstva 1+5 tvoří:
strojník a č. 3 a 4
strojník a č. 1 a 2
strojník a č. 2 a 3

31. Přívodní vedení savicemi z přírodního zdroje tvoří:
strojník a č. 2 a č. 3
strojník a č. 4, strojník určí počet savic
strojník a č. 2, strojník určí počet savic

32. Strojník při zásahu především:
mimo jiné sleduje signály, udržuje spojení s VD a základnou, při tvoření dopravního vedení savicemi určuje počet savic
mimo jiné sleduje signály potřebné k výkonu jeho činnosti a určuje počet hadic k rozdělovači, či k proudnici
mimo jiné sleduje signály, udržuje spojení se základnou a s VD, určuje použití věcných prostředků potřebných k zásahu

33. Udávaný přetlak 0,4 MPa je přibližně:
4 Atm
40 Atm
0,4 Atm

34. Co je to vodní ráz, čím vzniká:
zvýšením tlaku v hadicích pomocí čerpadla, obzvláště zubového
při sání, při velké sací výšce
změnou rychlostní energie na tlakovou, třeba uzavřením kohoutu proudnice, přejetím hadice automobilem

35. Minimální vstupní tlak vody do čerpadla při dodávce vody ze stroje do stroje:
je 0,15 MPa
je 1,5 MPa
je 15 MPa