Sekce
Odborné info

Výstražné symboly nebezpečných vlastností látek
Označování nebezpečných vlastností látek

 

Symbol Význam
Výbušnost
Nebezpečnost pro životní prostředí
Jedovatost
Dráždivost
Extrémní hořlavost
Vysoká hořlavost
Žíravost
Podporující hoření