Sekce
Odborné info

S – věty (Bezpečnostní věty pro zacházení s nebezp. látkami)

 

S – věty, představují pokyny pro bezpečné používání a manipulaci s chemickými látkami a přípravky.

Označení Význam
S  1 Uchovávejte pod uzamčením.
S  2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S  3 Uchovávejte v chladu.
S  4 Uchovávejte mimo obytné objekty.
S  5 Uchovávejte pod ... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S  6 Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S  7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S  8 Uchovávejte obal suchý.
S  9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S 12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený.
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S 14 Uchovávejte odděleně od ...(vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor).
S 15 Chraňte před teplem.
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S 17 Uchovávejte mimi dosah hořlavých materiálů.
S 18 Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.
S 20 Nejezte a nepijte při používání.
S 21 Nekuřte při používání.
S 22 Nevdechujte prach.
S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce, distributor).
S 24 Zamezte styku s kůží.
S 25 Zamezte styku s očima.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce, dovozce, distributor).
S 29 Nepřipust'te vniknutí do kanalizace.
S 30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.
S 33 Proved'te preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
S 36 Používejte vhodný ochranný oděv.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
S 39 Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
S 40 Podlahy a znečištěné předměty čistěte ... (specifikuje výrobce).
S 41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte zplodiny.
S 42 Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodné vybavení k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce, dovozce a distributor).
S 43 V případě požáru použijte ... (uved'te konkrétní typ hasícího zařízení. Zvyšuje-li riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").
S 45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte toto označení).
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující .... °C (specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S 48 Uchovávejte ve zvlhčeném stav (vhodnou látku specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S 49 Uchovávejte pouze v původním obalu.
S 50 Nesměšujte s ..... (specifikuje výrobce, dovozce a distributor).
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
S 52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.
S 53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.
S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.
S 59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.
S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.
S 61 Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Uvedená označení s písmenem S a příslušným číselným kódem jsou standardními pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
Pokud nebezpečná látka vyžaduje více pokynů pro bezpečnou manipulaci pak se k písmenu S přiřazuje kombinace číselných kódů
např. S 1/2 (Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí),
S 36/37/39 (Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít).