Sekce
Všeo info

Mimořádná událost

 

Klasifikace mimořádné události

12 - POŽÁR

definice viz § 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Za požár se považují případy, které naplňují znaky požáru podle citované vyhlášky, přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl-li požár nahlášen příslušnému HZS kraje dodatečně. Za požár se považují také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření, pokud se nejednalo o fyzikální výbuch. Požár přírodních porostů (s výjimkou lesních), odpadů, demolic a vraků vozidel, vznícení potravin při vaření a vznícení sazí v komíně, pokud nevznikne škoda a nedojde k jeho rozšíření, k usmrcení či zranění osob nebo jejich ohrožení může být dále považován za požár dále nedošetřovaný a zjištěné informace se pouze zadají do programu SSU.

Pro účely plnění úkolů vyplývající z tohoto pokynu se za požár nepovažují případy:

  a) výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu,

  b) hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí,

  c) žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci,

  d) vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikovány výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru.

Zásah jednotek PO se v těchto případech nezařadí jako požár, ale zejména jako technická nebo technologická pomoc.

19 - POŽÁR BEZ ÚČASTI JEDNOTKY

2x - DOPRAVNÍ NEHODA (DN)

Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud by v činnosti jednotky převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah rovněž podle převažujícího charakteru.

Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár.

Za dopravní nehodu je třeba považovat i případ, kdy jednotky pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).

21 - DOPRAVNÍ NEHODA SILNIČNÍ

DN silniční - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo hromadné DN).

22 - DOPRAVNÍ NEHODA SILNIČNÍ HROMADNÁ

DN silniční hromadná - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích za účasti více než 4 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy osob.

23 - DOPRAVNÍ NEHODA ŽELEZNIČNÍ

DN železniční vč.metra - na všech železničních tratích, včetně vleček.

24 - DOPRAVNÍ NEHODA LETECKÁ

DN letecká - spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel.

25 - DOPRAVNÍ NEHODA OSTATNÍ

DN ostatní *- např. na polních a lesních cestách, textem doplnit.

3x - ŽIVELNÍ POHROMA

31 - ŽIVELNÍ POHROMA - převládající povodeň, záplava, déšť

Zásah u události spojený s likvidací následků povodně, záplavy,deště apod. Do jednotlivých podskupin se zatřiďuje podle převažujícího charakteru.

32 - ŽIVELNÍ POHROMA - převládající sníh, námraza

Zásah u události spojený s likvidací následků sněhu, námrazy apod. Do jednotlivých podskupin se zatřiďuje podle převažujícího charakteru.

33 - ŽIVELNÍ POHROMA - převládající větrná smršť

Zásah u události spojený s likvidací následků větrné smrště apod. Do jednotlivých podskupin se zatřiďuje podle převažujícího charakteru.

34 - ŽIVELNÍ POHROMA - sesuv půdy

Zásah u události spojený s likvidací následků sesuvu půdy apod. Do jednotlivých podskupin se zatřiďuje podle převažujícího charakteru.

35 - ŽIVELNÍ POHROMA - ostatní (např. zemětřesení)

Zásah u události spojený s likvidací následků zemětřesení apod. Do jednotlivých podskupin se zatřiďuje podle převažujícího charakteru.

4x - ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY (ÚL)

Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 zákona o prevenci závažných havárií. Týká se všech nebezpečných chemických látek a také úniků jiných látek - viz bod 3.7.5. Nebezpečná látka - viz zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

41 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY - plyn / aerosol

  - plyn v jakémkoli skupenství včetně pod tlakem stlačeného nebo zkapalněného plynu.

  - podle ČSN ISO 8421-1, čl. NA 1.20: látky, jejichž absolutní tlak(tenze) par při 50 °C je větší než 294 kPa, nebo látky s kritickou teplotou menší než 50°C,

  - v direktivách EHS nebyla definice nalezena, v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečného zboží: látky s tenzí par vyšší než 300 kPa nebo zcela plynné při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa, viz např. ADR, bod 2200 (2)

42 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY - kapaliny (mimo ropných produktů)

  - podle ČSN 8421-1, čl. NA 1.9: látka mající při teplotě + 50 °C tenzi (absolutní tlak) nasycených par nejvýše 294 kPa a při 35 °C nejsou tuhé ani pastovité, s přihlédnutím k ČSN 65 0201 a vyhlášce o požární prevenci,

  - podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky mající při tlaku 101,3 kPa bod tání nebo počátek tání 20 °C nebo nižší. Viskózní látky, u kterých b.t. není stanovitelný, se podrobují zkoušce podle ASTM D-4359-90 nebo zkoušce pro stanovení tekutosti (penetrační zkoušce),viz např. ADR, bod 2000 (6). Za kapalinu se zde nepovažuje ropný produkt.

43 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY - ropný produkt

ÚL ropného produktu (olejová havárie) - zásah převážně k zabránění úniku a omezení jeho rozsahu výhradně ropných produktů. Jde výhradně o únik ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda.

44 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY - nebezpečná pevná, tuhá látka

  - podle ČSN ISO 8421, čl. NA 1.42: hmota s teplotou tání neboodkapávání vyšší než + 35 °C a hmoty, které nemají bod tání,

  - podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky, které nejsou kapalinami, viz např. RID, bod 400 (2), a PRACH

  - podle ČSN ISO 8421-1, čl. NA 1.42: rozmělněná tuhá látka s velikostí částic menší než 0,5 mm, viz též ČSN 01 5140, čl. 1,

45 - ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY - ostatní (i jiné než chemické)

ÚL ostatní *- jiné látky včetně potravinářských produktů, textem vysvětlit.

5x - TECHNICKÁ HAVÁRIE (mimo úniku NL)

Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů

51 - TECHNICKÁ HAVÁRIE (mimo úniku NL) - technická havárie

TH technická havárie - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (např. destrukce objektu).

52 - TECHNICKÁ HAVÁRIE (mimo úniku NL) - technická pomoc

TH technická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologický provoz závodů (mimo dopravních nehod). Jedná se o pomoc technikou jednotek bez návaznosti jakéhokoliv technologického provozu resp. výroby, např.:

  - vyproštění osob z výtahu,

  - nouzové otevření bytu,

  - odstranění překážek z komunikací i jiných prostor,

  - otevírání uzamčených prostorů,

  - likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod.,

  - odvětrání prostor,

  - záchranu osob a zvířat,

  - čerpání (kromě událostí 3.6.), uzavírání a navážení vody,

  - asistence při hledání nástražného systému (např. výbušného),

  - provizorní nebo jiné opravy,

  - vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě),

  - měření koncentrací nebo radiace (není-li součástí jiné události než Technické pomoci).

53 - TECHNICKÁ HAVÁRIE (mimo úniku NL) - technologická pomoc

TH technologická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu závodů. Jedná se o pomoc technikou jednotek v určité technologii či provozu podniku, např.:

  - náhrada havarovaného chlazení,

  - nouzová dodávka vzduchu, vody,

  - požární asistence s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodu 3.3. tohoto návodu,

  - dohašování ohnisek po pálení klestu nebo následné dohašování ohnisek požáru lesa,

  - ochlazování briket, skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru.

Dojde-li během asistence ke vznícení např. nečistot, plynu apod., nejedná se o požár, je-li vhodnější tuto látku ponechat vyhořet a nerozšíří-li se hoření mimo technologický prostor, v němž hoření vzniklo.

54 - TECHNICKÁ HAVÁRIE (mimo úniku NL) - ostatní pomoc

TH ostatní pomoc *- nelze klasifikovat předchozími druhy TH. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc). Doplnit textem.

61 - RADIAČNÍ HAVÁRIE A NEHODA

Zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz § 2 zákona č. 18/1997 Sb. a § 5 vyhlášky SÚJB č. 219/1997 Sb.).

71 - OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST (epidemie, nákazy a jiné)

Zásah u jiné události kupř. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi. Doplnit textem.

81 - PLANÝ POPLACH

Činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, která se nepotvrdila.