Sekce
Odborné info

Test z požární ochrany pro velitele

 

1. Kolik členů družstva provádí požární útok?
kolik určí vedoucí
7
9

2. Kolik je potřeba hadic C na provedení PÚ?
6 ks
libovolný počet
4 ks

3. Základem hoření je splnit základní podmínky - tyto podmínky jsou:
zápalná teplota a vhodný časový okamžik
okysličovadlo, hořlavá látka, zápalná teplota
barva plamene, úprava hořící látky

4. Akumulátory jsou požárně nebezpečné, protože:
při nabíjení vzniká vodík
akumulátory obsahují hořlavou látku
může vzniknout elektrický oblouk

5. Jaké nebezpečí představuje kysličník uhelnatý při požáru?
možnost poleptání pokožky
možnost výbuchu a otravy
žádné

6. Při hašení hořící kapaliny pěnovým hasícím přístrojem, pokládáme pěnu:
od sebe ke středu ohně
od středu ohně k sobě
zprava do leva

7. Hlídku při závodě požárnické všestrannosti tvoří:
velitel + 4 členové
7 členů
celý kolektiv

8. Při provádění zásahu se džberovou stříkačkou při soutěži "PLAMEN" proleze oknem tam i zpět:
celý kolektiv
velitel
ten, koho určí vedoucí

9. Při provádění štafety požárních dvojic - velitel:
metu neoběhne jen se jí dotkne
po doběhnutí pomáhá další dvojici
oběhne metu a vrátí se zpět na startovní čáru

10. Ručním hasícím přístrojem pěnovým nelze hasit?
elektrickou instalaci pod napětím
hořící benzín
dřevěné piliny na volném prostranství

11. Jaká protipožární opatření musíme dodržovat při táboření?
můžeme rozdělávat jen malý oheň
tábořit a rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech
můžeme tábořit a rozdělávat oheň kde chceme

12. Vypalování travin:
je zakázáno po 27.březnu
je zakázáno
je zakázáno v průběhu letních prázdnin

13. Které jsou odznaky odbornosti mladých hašiců?
filatelista, střelec, zdravotník, velitel, preventista
kronikář, kuchař, strojník, velitel, cvičitel
preventista, strojník, velitel, kronikář a cvičitel

14. Odborný odznak velitele má ve znaku:
bílou stužku
oko
červeného kohouta

15. Mezi základní hasící prostředky patří:
motorová stříkačka PPS - 12
ruční hasící přístroje
tlumice, vědro, lopata, písek a houně

16. Když vznikne požár ve skladu potravin, je nejvhodnější použít:
písek se škvárou
ruční hasící přístroj sněhový
vodu

17. Jak ukládáme teplý popel?
do nehořlavých nádob s víkem
na hromadu
do nádob z PVC

18. Při provádění závodů požární všestrannosti?
hlídka si může zkrátit trať, ale nesmí minout kontrolní stanoviště
hlídka běží kudy chce, ale musí dojít do cíle
musí hlídka absolvovat celou trať a plnit úkoly na stanovišti

19.Jaký průměr má požární hadice C?
25 mm
75 mm
52 mm

20. Jaký průměr má hadice B?
75 mm
70 mm
52 mm

21. Co je hlavní úkol při provádění průzkumu u požáru
zjistit, zda se v objektu nenachází výbušné látky
zjistit, zda je v objektu hydrant
zjistit, zda se v objektu nenachází lidé

22. Kolik hasičů provádí průzkum?
sám velitel
3 nejméně 2
celé družstvo

23. Pořadí při záchraně u požáru:
1. lidé 2. zvířata 3. věci (zařízení)
1. lidé 2. věci (zařízení) 3. zvířata
1. drahé zařízení 2. lidé 3. ostatní zařízení

24. Kde získá velitel správné poznatky o nebezpečí hořícího objektu:
od lidí přihlížejících požáru
z poplachové směrnice a požárních plánů
v hasičských novinách

25. Musí se provádět hlášení při nástupu na disciplínu v soutěži "PLAMEN"?
ne
podle vlastního uvážení
ano