Sekce
Všeo info

Krizové stavy

 

Základní informace o vyhlašování krizových stavů

 

Název Norma-zákon Vyhlašující organizace Důvod Území Doba trvání
Válečný stav ÚZ č 1/1993 Sb. (ústava), čl. 43
ÚZ č. 110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR, čl. 2
Parlament Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné ochraně proti napadení. Celý stát Není omezeno
Stav ohrožení státu ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7 Parlament na návrh vlády Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. Celý stát Není omezeno
Nouzový stav ÚZ č. 110/1998Sb., čl. 5 a 6 Vláda (předseda vlády) V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují život, zdraví nebo majetek, anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. - Celý stát
- Omezené území státu
Nejdéle 30 dnů
Stav nebezpečí Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení § 3 Hejtman Při vzniku krizové situace nastalé v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody, nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje zdraví, život, majetek a veřejný pořádek. - Celý kraj
- Část kraje
Nejvýše 30 dnů. (prodloužení se souhlasem vlády v případě kraje a krajského úřadu v případě obce)

ÚZ - Ústavní zákon