M o u d r o s t i

HASIČSKÉ DESATERO

1) Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2) Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3) Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4) Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5) Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6) Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7) Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8) Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9) Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.

10) Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Přikázání dobrovolného hasiče

1) Vzdělávej se a stále čti.

2) Chovej se vždy slušně a vystupuj důstojně.

3) Neber funkci nemáš-li k tomu schopnosti.

4) Pamatuj, že dobrovolná kázeň jest odpovědnější než nucená.

5) Svěřenou funkci vykonávej lépe než své zaměstnání.

6) Slovem bratře, rozuměj lásku a upřímnost.

7) Závidět hodnot jinému není vděčností.

8) Nezatahuj do našich řad náboženské a politické řeči.

9) Mluv vždy pravdu na patřičném místě nikdy ne za zády.

10) Nenech se nikdy svésti k nevraživosti.

11) Mějme úctu bratr k bratru.

12) Odejde-li starý a zasloužilý bratr měj k němu úctu až za hrob.

13) Za vykonanou práci nečekej díků.

14) Buď pamětliv toho, že práce hasičů jest prací čestnou a národní.

15) Ten kdo s hasičstvím v našem sboře nesmýšlí poctivě a čestně, nech z naší řady odejde nebo je odstraně

Desatero pro velitele dobrovolných sborů hasičských

1) Byl-li jsi zvolen velitelem sboru hasičského, nestal jsi se ještě pánem jeho.

2) Važ sobě důvěry těch, kdož tě volili, všem pak dokaž počínáním svým, chceš být dobrým přítelem i vůdcem.

3) Snaž se, abys čase nejkratším osvojil sobě potřebných odborných vědomostí, bez kterých nemůžeš se stati dobrým velitelem.

4) Jdi ve všem co se týče cti a dobra sboru tobě svěřeného, příkladem napřed.

5) Uložené tobě povinnosti rád a svědomitě plň a k tomu přihlížej, aby i ostatní tak činili.

6) Pečuj stále o veškeré přístroje hasicí a záchranné, jakož i o náležitý výcvik všeho členstva, aniž pomíjej stránky vlastenecké a vzdělávací.

7) Chceš-li, aby členové sboru tobě svěřeného ovládáni byli statečnosti, obětavosti a nezištností, sám takovým býti musíš.

8) Zdraví a bezpečnost členstva jako své vlastní střež a jen tenkrát nebezpečí vydávej, jedná-li se o záchranu života bližního.

9) U občanstva, ať té či oné národnosti nebo náboženství, chovej se při vykonávání úřadu svého naprostou nestranností.

10) Řiď se ve všem všudy předpisy organizačními, aniž pohrdej podniky svépomocnými, čti vše, co písemnictví hasičské ti podává a dbej, aby i ostatní příslušníci sboru tak činili.

Jak se hasič chovati má

1) Hasič má ve službě i mimo ni počestně a mužně chovati, má dbáti toho, aby s občanskými zákony do sporu nepřišel, aby dobrého mravu nerušil a pověst svou čistou a neposkvrněnou si zachoval.

2) Hasič má ve službě zachovati klid, nemá příliš křičeti ani zbůhdarma mnoho mluviti, neb s jinými lidmi se hádati, a to ani ne, domnívá-li se, že se mu křivda děje. Hasič ať si počíná vždy s klidem a rozvahou. Lépe několik vteřin rozvažovati, ale pak tím rychleji a odhodlaněji pracovati.

3) Přesnou kázeň má hasič zachovati ve službě na puntík.

4) Poslušným buď hasič, rozkazy, které od svých představených obdrží, ať bez odmluvy, rychle a dobře provádí.

5) Vytrvalosti buď u hasiče dostatek, hasič nesmí být každou sebe menší námahou, kterých ve službě právě jest dosti, zachvácen. Aby nejlépe, často-li bude choditi do cvičení.

6) Opilství ať se hasič nejpilněji varuje.

7) Hasič měj zmužilost a rozvahu.

Modlitba hasiče

Nechť kdekoli oheň vzplane, já splním svoji povinnost, pro záchranu životů Pane dodej mi síly dost, v náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas, ale i starou matku, která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím, protože povolán jsem, před ohněm bližní chráním a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle má se stát, že sám při tom život ztratím, požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim co při plnění poslání jsem jiným lidem dal. Amen

( opsáno v muzeu v Přibyslavi )

Hasičská modlitba (USA)

Jmenuje se Bůh a vybírá si daň ...

Kdekoli plameny hněvem mluví ...

Dej mi sílu chránit život ...

Ať je jakýkoli jeho věk ...

Pomoz mi obejmout malé dítě ...

Dříve než bude příliš pozdě ...

Nebo zachránit starší osoby ...

Z hrůzy svého osudu ...

Umožni mi být ve střehu a slyšet slabé volání ...

Chci být rychlý a schopný ...

Dej mi sílu rozběhu ...

Chci naplnit své poslání ...

Dám nejlepší co ve mně je ...

Střežím každý svůj okamžik ...

Chráním vše, život - majetek ...

A jestliže podle osudu ...

Já ztratím život svůj ...

Pak prosím požehnej rukou ochrannou ...

Mé ženě a dětem mým.