Sekce
M o u d r o s t i

Hasičský slib

Hasičský slib by si měl zapamatovat každý nový dobrovolný hasič, a měl by ho také složit do rukou starosty hasičské obce. Jeho vývoj byl dokonce poplatný době a tak jsou zde uvedeny jeho tři verze.

Vůbec první pochází z období ranného rozvoje první republiky a tyto ručně zdobené obrázky se slibem potom visely v požárních zbrojnicích.

Bohu ku cti
Bližnímu ku pomoci
Vlasti k ochraně

Slib hasiče náčelníku

Slibuji podáním ruky, že jako člen Sboru dobrovolných hasičů, chci dobrovolně všem svým povinnostem hasičským v každé době i v každém ohledu pevně dostáti, tyto věrně plniti chci, pevně dle stanov hasičských se říditi budu, dle svých nejlepších sil a své povinnosti, ku zdaru myšlenky hasičské ku blahu bližních a k ochraně vlasti. Zdar

Druhý slib vznikl krátce před druhou světovou válkou.

"My členové hasičského sboru (… název obce…) skládáme do rukou tobě bratře veliteli slib, že věrně, vytrvale a rádi plniti budeme vždy veškeré povinnosti, jež stanovami a služebními řády jsou nám předepsány ochotně konati budeme, jakož i vše co v mezích záchranné a samaritánské služby nám bude nařízeno. Přičiníme se, aby šlechetný, přímý a mužný charakter, jakož i obětavá láska k vlasti se staly naší přední ozdobou. To při své cti slibujeme"

Třetí verze byla poplatná režimu ještě v padesátých letech minulého století, než se jím začala zabývat komunistická propaganda a kdy začaly vadit slova jako "svátost" a "duše". V každém případě je zřejmé, že i vedle oficiálních verzí, se sliby obohacovaly o charakteristické znaky v jednotlivých obcích.

Slibujeme při všem, co je nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme věrně sloužit své vlasti, republice Československé, a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.

Slibujeme, že budeme poslušní presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a nářízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.

Slibujeme, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských. Tak slibujeme!