Sekce
M o u d r o s t i

Ctnost

Ctnost jako slunce se třpytí.

Raději umříti, nežli se poskvrniti.

Čistý buď jako světlo.

V mládí ctnost zasetá do srdce, zaseta hluboce, přináší ve stáří sladké ovoce.

Nejkrásnější nade vše ctnosti ctnost, jež vlastní ctnost ukrývá.

I v hasičství spočívá síla národa.

Mladistvé sbory -nadějný dorost.

Se zápalem v srdci k dobru věci hasičské.

Nechť mohutní kmen českého hasičstva!

Sláva Vám stateční bojovníci v míru.

My hasíme i co nás nepálí.

Co Čech, to hasič!

Se ztrátou majetku chabost mysli svorně kráčí.

Kdo statek ochraňuje rodinný, hold vlasti projevuje povinný.

Kam se oheň mocně vtírá, nechť jej hasič statně stírá!

Kroťme oheň opatrujme, službě své jej podřizujme!

Zlé has, dobré povznášej!

Před zlobou nás, Bože, ostříhej i před ohněm střechy; k dlouhým věkům uchovej všechny věrné Čechy!

Kdo čech, ten hasič statečný, je vždycky moje heslo; kéž by Vám, bratři předrazí, jen samé štěstí neslo!

Kéž hasičem se zove každý Čech, pak sprostíme se snadno útrap všech!

Sloužíme-li Bohu, vlasti, národu, služme také věrně svému praporu!

Živly jen a síla jejich odvěká, nechť se svíjí v moci člověka.

Vždy statně vzdorujte požáru, svým bližním k blahu, obci ku zdaru.

Sobě ke cti, bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě.