Historie

 

1916 - 1936 1916 - 1936

Další rozvoj sboru zastavila v roce 1914 první světová válka, neboť většina činných členů byla na jejím počátku mobilizována. Sbor téměř zastavuje svoji činnost, ale zůstal aktivní. Záznamy a doklady z let 1915 až 1918 neexistují, buď byly ztraceny nebo zničeny, zápisy v pamětní knize umlkly.

1916

28.listopadu, protokol sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva, jakož i p. členů místní školní rady a sboru učitelského v obecním úřadě v Stodůlkách: bod programu schůze: uctění úmrtí císaře a krále Františka Josefa I.

1919

Po pětileté válečné době se členové sboru schází na řádné valné hromadě bez mnoha svých členů, kteří položili své životy ve válce.

5. ledna: Předseda zahajuje řádnou valnou hromadu, vítá členy vrátívší se po tak dlouhé době z vojny a vzpomíná členů mrtvých a ve válce ztracených, jimž vzdána posmrtná vzpomínka.
Je čten zápis z řádné valné homady ze dne 17. ledna 1915 a je schválen.
Ohledně přípřeže k požáru usneseno oznámiti obecnímu úřadu, kdo vykoná přípřež, by to bylo obecním úřadem dále upraveno.
Zpráva pokladníka: dle zprávy pokladní shledáno na jmění sborovém 681 K. 53 hal.
Do sboru se přihlásilo 46 nových členů.
Byly provedeny volby funkcionářů aklamací a zvoleni:
za starosru př. Jan Kubr, do výboru zvoleni př. Josef Kejha, Josef Fafek, Kamil Pelda, V. Formánek a za náhradníky Matěj Stejskal a Jar. Duchek. Za revizory účtů př. František Beránek a František Jindra ml., za přísedícího do župních výborových schůzí př. Karel Havlůj a za náhradníka př. Václav Formánek. Volba velitele a náměstka ponechána do členské schůze činných členů.
Př. Matějem Hříbkem navrženo, by se prohledala lezačka, zda-li je způsobilá k dalšímu cvičení, pak-li né, aby se požádala obec, by ji nechala odstranit, aby se nestalo žádné neštěstí a jakmile nastanou lepší poměry, by postavila novou. Do komise zvolenni př. Jan Fárka, Fr. Helt a František Jindra.

7. února: Na výborové schůzi na návrh př. dozorce, usneseno dáti opraviti berlovku.

Nahoru

1920

1. ledna: Na valné hromadě př. Pelda činí dotaz, co se stalo ohledně skladiště. Sděleno, že obec byla vyzvána a po vyšetření usneseno ponechati to až bude obec finančně silnější.

27. února, zápis sepsaný o 9 schůzi obecního zastupitelstva v obecním úřadě:
3. bod programu schůze: Žádost dobr. hasičů
Žádost tato byla přečtena, v níž žádáno by obec dala vystaviti nové hasičské skladiště, že sám sbor předá obnos 1000 Kč. Pan Helt vysvětlije, že jednáno bylo o obecním domku, by skladiště to upraveno bylo z bývalého chléva. Pan Hořejší připomíná a na paměť uvádí všem, že zdivo to jest na hlínu stavěné, by s tím bylo počítáno. Usneseno, že bude vyslána komise a věc řádně vyšetří.

20. března: Na výborové schůzi př. Kamil Pelda navrhuje, by sbor dal pojistiti k hasičské pojišťovně hasičské náčiní jakož i hasičskou přípřež. Přijato.
Př. Kamil Pelda sděluje, že by byla velká potřeba aspoň částěčně zříditi hasičskou kolnu. Usnešeno vyzvati obecní zastupitelstí, by se o to postaralo s nabídkou, že sbor jest ochotenk tomu přispěti obnosem 1.000 K ze sborové pokladny.

1921

2. ledna: Se koná Valná hromada za účasti 26 členů.
K návrhu př. Duchka usneseno urgovati žádost k obec. zastupitelstvu za zřízení hasičské kolny.

27. února: Na výborové schůzi jednohlasně usneseno dáti pojistiti požární přípřež. Obstará př. jednatel.
Též hovořeno v žádosti k obecnímu úřadu ohledně zřízení hasičské kolny a uvolili se př. Kamil Pelda a Frant. Helt jako členové obecního výboru, že budou jakmile tomu dovolí finanční poměry obecní se starati o to, aby bylo žádosti vyhověno.

6. července: Na výborové schůzi př. Pelda hlásí, že př. Fr. Helt vzdává se funkce nám. velitele a na místě jeho stanoven př. Jar. Duchek, který to přijímá.

22. října, zápis sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva:
3. bod programu schůze: Rozpočet na opravu hasičského skladiště
Tento probírán byl a návrh p. Helta přistoupeno bylo by tuto opravu obec zřídila sama pouze pod dozorem p. stavitele tím, že by se položka zmenšila nejméně o 8000 Kč dle jeho přibližného výpočtu. Pan Trousil se přimlouvá by s prací bylo ihned započato, ale jeho návrh byl zamítnut a přistoupeno na návrh p. Helta by oprava provedena byla z jara, neboť k tomu bude též lepší počasí nežli podzimní.

Nahoru

1922

1. ledna: Se koná Valná hromada za účasti 47 členů.
Do sboru se přihlásilo 43 nových členů.
Byly provedeny volby funkcionářů aklamací a zvoleni: za předsedu př. Jan Kubr, za jednatele př. Jos. Fafek, za pokladníka př. Fr. Jindra, do výboru zvoleni př. Jaroslav Duchek, Fr. Helt, Kamil Pelda a Jos. Najman, za náhradníky př. Václav Ort, Jos. Konvalinka. Za revizory účtů př. Jos. Klíma a Václav Humpl. Za velitele zvolen př. Jos. Konvalinka, za náměstka př. Fr. Helt.

25. března, zápis sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva na obecním úřadě v Stodůlkách:
3c. bod programu schůze: Hasičská kůlna
Pan starosta praví, že v zasedání obec. zastup. dne 22/10 21 usneseno bylo, že se stavbou hasič. kůlny má se z jara započíti a k tomu uvádí, že by snad bylo lépo požádat Zemský správní výbor a Ústřední hasičský sbor o subvenci a postavit potom kůlnu úplně novou na jiném místě, neboť stará kůlna po výpovědi po různých znalců i po přestavění vyhovovati nebude. Načež p. Fárka žádá by s přestavbou kůlny bylo nějaký čas posečkáno, neboť by se mohlo státi, že budova čp. 72 bude prodána a obec byla nucena stavěti budovu novou, zakže by byla vržena do velikého finančního zatížení. Všemi hlasi přistoupeno na návrh p. Helta, který praví by požádáno bylo o subvenci a že v nejbližší době bude hasičská schůze, kde o hasičské kůlně bude jednáno a o usnesení svém obec. úřadu zpráva podána.

2. dubna: Na výborové schůzi zástupce obce př. Trousil podává zprávu z obecního zastupitelstva, kde bylo jednáno o přístavbě stávajícího skladiště a usneseno k návrhu př. Helta, by byla podaná žádost k obecímu zastupitelstvu, by bylo postaveno skladiště úplně nové, jelikož stávající skladiště naprosto účelu tomu nevyhovuje.

22. května, zápis sepsaný na obecním úřadě v Stodůlkách při schůzi obecního zastupitelstva:
1. bod programu schůze:
P. starosta sděluje, že zaslán byl obci přípis z výboru sboru dobrovol. hasičů v němž žádají by pokud tomu finanční poměry dovolí postavila se kůlna nová, k bodu tomu rozvinula se širší debata a přistoupeno na návrh p. Trousila by vyslána byla stavební komise a 3 zástupci hasičského sboru, která by vhodné místo pro hasičskou kůlnu vynašla. Návrh pp. Růžka a Helta pro postavení kůlny na místo mezi čp. 40 - 70 byl zamítnut. P. Hořejší žádá by stavba ta byla odložena až do rozhodnutí prodeje budovy čp. 72, v případě nepříznivém by budova spolčena byla se stavbou obecního úřadu. Návrh ten byl přijat.

23. července: Je pořádána slavnost 30ti letého trvání sboru.

 

 

6. srpna: Na výborové schůzi bylo usneseno, by zástupci sboru, kteří zasedají v obecním zastupitelstvu důrazně sledovali na postavení hasičské kolny, jinak, že sbor z toho vyvodí důsledky.

19. srpna, zápis sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva na obecním úřadě v Stodůlkách:
5. bod programu schůze: Různé
P. Helt sděluje, že ve schůzi hasičského sboru usneseno bylo, jakmile do podzimu nebude s prací hasič. kůlny započato, že členové své funkce složí. Pan starosta sděluje, že jest nutno čekati na plánek a rozpočet od stavitele a jakmile dojde bude s prací započato, neboť výpujčku dělati obec nemusí.

23. září, zápis sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva na obecním úřadě v Stodůlkách:
1. bod programu schůze: Kůlna
P. starosta se táže jakým způsobem zdali offertou či z volné ruky má zadat se stavba kůlny hasič., nastala hlučná debata a různě hovořeno a usneseno všemi přítomnými, by vypsán byl konkurz v "Váž. Politice" s podmínkou by obnos pak v offertě udaný nebyl překročen, a že není podmínkou přenechání stavby staviteli na nejnižší podání. Offerty nutno podati do 8. října 1922 v 6 hod. večer.

10. října, Protokol sepsaný při schůzi obecní rady v 7 hod. večer na obecním úřadě v Stodůlkách:
bod programu schůze: Otevření nabídek na přestavbu hasič. kůlny

 

11. listopadu, zápis sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva na obecním úřadě v Stodůlkách:
6. bod programu schůze: Kůlna
P. starosta prohlíží nabídky na přestavbu kůlny podané a sděluje, že p. Tůma stavitel podal nabídku o 180 Kč nižší než p. stavit. Novotného, a obecní rada při otevření nabídek byla toho náhledu, že obec by musela p. Novotnému plánky platiti a vzhledem k tomu, že činí obci různé zdarma pochůzky, že doporučuje tuto nabídku p. Novotnému zadati. O tom různě hovořeno a protokol obecní rady všemi přítomnými schválen.

31. prosince: Se koná řádná valná hromada za účasti 28 členů.
Př. Jaroslav Duchek činí dotaz ohledně Červeného kříže. Sděleno, že odbor Červeného kříže zůstává, jest v poslední době nečinný, a usneseno ponechati to až po župní valné hromadě, kde župa dá nám pokyn k další činnosti.

Nahoru

1923

4. února: Na výborové schůzi př. Helt, nám. velitele podává referát ze schůze okrskové, terá se konala v Ruzyni ohledně krajského sjezdu v Kladně a sjezdu Českosl. hasičstva v Praze se sděluje, že sbor přihlásil 8 činných členů na cvičení. Za tou příčinou usneseno objednati pro sbor nově vydané znaky na helmy a na čapky, dále usneseno dáti do pořádku vše co bude potřeba dle nařízení Zemské ústřední jednoty.

3. března, protokol sepsaný na obecním úřadě v Stodůlkách při schůzi obecního zastupitelstva:
1. bod programu schůze: Hasičská kůlna
P. starosta sděluje, že dle usnesení obec. zastup. ze dne 11. listopadu 1922 mělo se s prací začíti, ale z důvodů, že hasič. sbor některé práce chce udělati zdarma a dovoz písku a kamene byl rovněž zdarma, započati bude až hasič. sbor práci tuto provede a sděluje, že za přítomnosti p. Peldy s p. stavitelem o slevě projednal což p. stavitel ochotně svolil. P. Trousil činí námitky proč se nezadala práce offertou jak usneseno s poznámkou, že p. Novotný nevezme na již vykonané práce zřetel, a tím stavba bude dražší. Pan starosta povídá, že tato námitka je bezdůvodnou, neboť z důvodů, že kůlna bude mnohem lacinější následkem tím, že předběžné práce učiněny byly. P. Vorel praví, že zajistí p. stavitel za kámen a písek příslušnou částku sleví. Usneseno všemi přítomnými by záležitost ta projednána byla s p. stavitelem dne 4/3 1923 s stavební komisí a vyřízení podati do příští schůze ku schválení.

13. května: Odevzdání nové hasičské kolny od obce. Konalo se slavnostní cvičení a zábava.

25. listopadu: Na výborové schůzi př. Duchek sděluje, že elektrické světlo, které se v obci zavádí má být zřízeno pouze před hasičským skladištěm a slibuje, že se postará o to jako člen elektrikářské komise, že bude zavedeno i v skladišti, což s povděkem vzato na vědomí.

16. prosince: Se koná řádná valná hromada za účasti 33 členů.
Př. velitel navrhuje, by sbor žádal v příštím roce o župní sjezd, na který má nárok. Přijato a schváleno.

1924

10. února: Na výborové schůzi př. velitel sděluje, že opatřil s př. Heltem a př. Peldou od fy. Smekal hasičské potřeby za 6.292,38 Korun, které se zapraví po obdržení subvence.

8. června: Se zástupci sboru zúčastnili krajského sjezdu.

21. prosince: Se koná řádná valná hromada, dle presenční listiny se sešel počet 29 členů.
Byly provedeny volby funkcionářů aklamací a zvoleni: za předsedu př. Jan Kubr, za jednatele př. Václav Ort, za pokladníka př Jindra Frant. Za velitele př. Frant. Helt, za nám. velitele př. Kamil Pelda, za velitele stráží př. Jaroslav Duchek. Do výboru zvoleni: př. Ant. Cicvárek, Václ. Formánek, Jos. Najman a Frant. Stejskal. Za náhradníky př. Jos. Beránek, Karel Rybář. Za revizory účtů př. Václ. Konvalinka a Ant. Světlík. Za vzdělávatele př. Václ. Ort.
Př. Václ. Ort podává zprávu o nově založené pohřební pokladně župní a usneseno by sbor přistoupil se všemi členy ja činnými tak přispívajícími.

Nahoru

1925

8. března: Se konala výborová schůze. Bod programu: Vrácena žádost o stát. subvenci.
Delegát vrací žádost, která byla vrácena župě. Žádost byla zaslána dne 30. července 1924 sborovým jednatelem. Vrácena byla s podotknutím, že v témže roce byla naší obci vyplacena suma 6,000 Kč, a že obec tuto sumu věnovala na has. skladiště.

20. prosince: Se konala valná hromada za účasti 32 členů.
Př. jednatel přednáší nutnost leziště a žádá valnou hromadu o schválení. Což bylo všemy přítomnými schváleno.

1926

24. ledna: Na výborové schúzi usneseno stran leziště zaslat písemnou žádost do schůze obec. zastupitelstva, vzato jednatelem na vědomí.

14. března: Na výborové schůzi referuje delegát, že bude u nás 20. června 1926 okrskové cvičení.

27. června: Na výborové schůzi bylo uloženo do sborové pokladny 1.5510,10 K. což činí čistý výtěžek z okrskového cvičení. Dále bylo usneseno darovati 50 Kč na prapor jinošské skupiny.

24. října: Na výborové schůzi bylo usneseno vyslat za sbor jednatele a starostu aby se zúčastnili slavnosti položení základního kamene. (nehovoří se ale o co se jedná)

19.prosince: Se konala 33 valná hromada, dle presentační listiny se sešlo 47 členů.
Byl přečten přípis, který byl zaslán k samotné valné hromadě od přítele J. Kubra co starosty sboru, kde skládá svou funkci což odůvodňuje svým stářím a onemocněním. Po debatě vzato na vědomí.
K volbě nového starosty sboru promlouvá př. jednatel a navrhuje přítomného př. Josefa Havlůje. O návrhu necháno zástupcem předsedy př. velitele hlasovat. Což bylo všemi přítomnými zdvižením ruky přijato. Proti nebylo hlasováno. Zvolený po rozmluvě své ku členstvu funkci přijal do příštích voleb v roce 1927.
Př. velitel Fr. Helt se vzdává své funkce. Po delší debatě usneseno, že př. vel. ponechá svou funkci do řádné volby v roce 1927 o valné hromadě. Velitel usnesení to přijal.

Nahoru

1927

16. ledna: Na výborové schůzi bylo usneseno poslat žádost o příspěvek sboru pojišťovně Slavia. Bylo vzato na vědomí. Dále pro nákup od skladu has. zem. jednoty, bylo navrženo velitelem zakoupit povelku, hadice na berlovku a nátrubek k polnici. Přijato.

povelka polnice

10. dubna: Na výborové schůzi byla projednána výměna přilbic, kterou projedná př. Pelda u fy. Smekal.

29. června: Na výborové schůzi bylo usneseno stran pohřbu bývalého starosty a zakladajícího člena sboru př. Jana Kubra, by se co nejvíce členů zúčastnilo a ve výzbroji a vycházkovém kroji.
Dále bylo usneseno, že ke stroji na okrskovém cvičení, které se bude konati ve Zličíně dne 10. července t.r. nastoupí přátelé Zach V., Cicvárek A., Rybář K., Pašek Aug., Světlík Fr., Pechr J. Řebříky: Zach, Světlík, Pechr. Ku cvičení určena příští středa na 7 h. večerní.

23. července: Na výborové schůzi usneseno, že zřízení ženského sboru prozatím provede př. Zach V. a dorostu př. Ort V.

2. října: Na výborové schúzi byla provedena volba jednatele. Za rezignovšího jednatele př. Václ. Orta zvolen do valné hromady př. Jos. Fafek, kterému bývalý jednatel předává zápisník a jednací protokol, pohřební pokladnu si ponechává až si dá všecko do pořádku.

Nahoru

1928

8. ledna: Se konala valná hromada, dle presentační listiny sešel se počet členů 40.
Byly provedeny volby aklamací a zvoleni: za starostu př. Josef Havlůj, za velitele př. Frant. Helt, za náměstka př. Kamil Pelda. Do výboru zvoleni př. Fr. Jindra, Josef Fafek, Frant. Kužel, Jindřich Slabý, Josef Kejha a Karel Kočí. Za náhradníky př. Frant. Procházka, Frant. Beránek a Frant. Světlík. Za revizory účtů př. Ant. Světlík Václ. Konvalinka. Za dozorce náčiní př. Václ. Formánek. Za poslíčka př. Ant. Cicvárek, za roční odměnu 80 Kč.

22. ledna: Na výborové schůzi byla provedena volba jednatele a byl zvolen př. Jos. Fafek, který funkci přijímá a dává návrh by byl zvolen zapisovatel. Zapisovatelem zvolen př. Jos. Kejha, který funkci tu přijímá.
Dále byla provedena volba pokladníka, za kterého byl zvolen př. Frant. Jindra, který funkci přijímá. Př. Karel Kočí byl zvolen velitelem stráží, který funkci přijímá, ale poukazuje aby byly v čas oznámeny obecním úřadem stráže jak se stalo posledně, kde byla hlášena stráž až večer před představením. Zástupce obce slibuje, že bude se starati o nápravu.
Volba náčelníka prostého a technického cvičení na sjezd hasičský, ponechána do členské schůze. Ve volbě delegátů do župních výb. schůzí byli zvoleni př. Karel Kočí a př. Jos. Kejha.

22. ledna: Na výborové schůzi v došlých dopisech byla kvitace od župy na 100 Kč, které byly povoleny př. veliteli za úraz při požáru u př. Pechra. Kvitace byla podepsána a bude zaslána k Zemské Hasičské jednotě v Praze k výplatě.

24. dubna: Na výborové schůzi př. velitel navrhuje, aby se sbor staral o postavení lezačky, která jest velice potřebná, jak pro cvičení členstva tak i pro sušení hadů. Zástupce obce slibuje, že bude ve věci té u obce se přimlouvati.

19. srpna: Na výborové schůzi př. Pelda navrhuje, by se zaslala žádost k obecnímu zastupitelstvu, by obec dala zříditi pro sbor hasičské cvičiště. Schváleno.
Př. velitel navrhuje, by byl založen ve sboru dorost, rozpředena o tom debata a př. Karel Kočí se uvolil vzít si to na starost.

10. listopadu: Na výborové schůzi bylo usneseno dopsati do Župního věštníku ohledně nabídka pro postavení hasičské lezačky.

30. prosince: Se konala valná hromada, dle presentační listiny bylo přítomno 44 členů.
Zpráva velitele schválena s dodatkem př. velitele, který navrhuje aby člen, který se nedostaví do příští schůze bez řádné omluvy, byl vyloučen.

Nahoru

1929

12. ledna: Na výborové schůzi bylo usneseno podati znovu žádost k obecnímu zastupitelstvu za příspěvek na stavbu leziště hasičského. Př. velitel se uvoluje, že dojde na Smíchov ohledně plánu a rozpočtu leziště. Dále usneseno, by jednatel podal žádost k První České pojišťovně za podporu.

13. března: Na výborové schůzi sděluje předseda župních výborových schůzí, že bude pořádán župou samaritánský kurz a byli do něho navrženi př. Karel Rybář a Aug. Pašek.

8. června: Na výborové schůzi př. Jindra navrhuje, by se urgovalo leziště u Škodových závodů.

14. července: Je pořádaný Župní sjezd hasičské župy Podbělohorské. Jeviště zdarma propůjčilo Děl. Těl. Jednota, cvičiště zdarma propůjčila Těl. Jednota Sokol.

 

10. října: Na výborové schůzi přečten přípis od Škodových závodů ohledně doplacení leziště. Usneseno požádati starostu obce o složení dalších 2000 Kč a pak účet vyrovnati. Vyjedná př. jednatel.

29. prosince: Se konala valná hromada, dle presentační listiny bylo přítomno 41 členů.

1930

22. března: Na výborové schůzi bylo usneseno, by sbor oslavil letošního roku čtyřicetileté trvání sboru za spoluúčinkování okrsku. Vyřídí př. velitel ve chůzi okrskové.

16. května: Na výborové schůzi bylo usneseno, že se sbor zúčastní 25ti letého trvání Krejcarového spolku.

11. října: Na výborové schůzi př. velitel sděluje, že mělo připadnouti na letošní rok 40ti leté trvání sboru a bylo pomyšleno pořádati v měsíci září okrskové cvičení, ale z důvodu místních od něho upuštěno a usnešeno pořádati jej v příštím roce v měsíci květnu.

Došlo ke změně oslovení z přítele na bratra.

21. prosince: Se konala valná hromada, dle presentační listiny bylo přítomno 37 členů.
Byly provedeny volby aklamací a zvoleni: za předsedu br. Josef Havlůj, za velitele br. Frant. Helt, za náměstka br. Kamil Pelda. Za pokladníka br. Fr. Jindra, do výboru zvoleni br. Jindřich Slabý, Jos. Beránek, Frant. Pechr, Karel Kočí, Ant. Cicvárek, Josef Kejha a Josef Fafek. Za náhradníky br. Aug. Pašek a Štěpán Hlušička. Za revizory účtů br. Ant. Světlík a Frant. Kužel. Za poslíčka br. Václ. Světlík.
Za protektora sboru zvolen k návrhu br. velitele br. Josef Najman, zakládající člen sboru.

27. prosince: Na výborové schůzi byla provedena volba jednatele a zvolen byl br. Frant. Pechr. Dále zvoleni: za vzdělávatele br. Fr. Světlík, za velitele stráží br. Karel Kočí, za dozorce náčiní br. Václav Formánek, za velitele družiny br. Karel Kočí a jeho náměstka br. Jos. Beránek.

Nahoru

1931

12. ledna: Na výborové schůzi bylo řečeno, že nově přistoupilí členové musí předložit lékařské vysvědčení bez kolku.

12. ledna: Na výborové schůzi bylo usnešeno, by oslava čtyřicetileté trvání se konala 31. května 1931.

18. dubna: Na výborové schůzi byl stanoven program slavnosti 40 letého trvání spojené s okrskovým cvičením, pod protektorátem obce.

31. května: Se konalo ke 40 letům trvání sboru okrskové cvičení. Ale počasí nepřálo a po průtrži mračen museli bratři čerpat vodu ze zatopených sklepů. Čerpalo se u šesti občanů.

 

13. června: Na výborové schůzi byla hodnocena slavnost.

 

20. prosince: Se konala valná hromada, dle presentační listiny bylo přítomno 37 členů.

1932

21. února: Na výborové schůzi br. Kočí podává zprávu, že dne 8. května se koná 40 tileté trvání v Řepích spojené se sborovým cvičení. Ruzyň odhalení automobilové stříkačky a Zličín 25 trvání a okrskové cvičení.

14. května: Dodatek stanov: V pádu požáru a živelních pohrom se přenáší působnost obce na sbor. Schváleno usnesením obecního zastupitelstva ze dne 20/11 1931, starosta Kindl Josef.

květen: Oslavy založení sboru ve Zličíně - 25. let.

10. září: Na výborové schůzi br. Pelda dává návrh, by bylo přikročeno k další debatě co se stalo br. Beránkovi když šel do Motola na stráž, byl přepaden, a aby byla podána společná žaloba s obcí o přepadení a k náhradě škody 150 Kč za blůzu. Obstará br. velitel.

18. prosince: Se konala valná hromada, dle presentační listiny bylo přítomno 33 členů.

Nahoru

1933

7. ledna: Se konal od sedmé hodiny večerní v hostinci br. Josefa Fafky Ples SDH ve Stodůlkách.

22. července: Na výborové schůzi bylo usneseno, by poděkování o pohřbu br. Cicvárka, župě a okrsku bylo uveřejněno v župním věštníku.

někdy mezi 23.7. a 23.9.: Požár stodoly v čp. 27.

24. září: Na výborové schůzi velitel připomíná, že náš sbor není dostatečně vybaven a přimlouvá se za to, by náš stroj byl z motoryzován. O přístupné subvence bude zažádáno a budou pro tento účel uskladněny, výbor se však usnesl, by byla zakoupena nová motorová stříkačka. Ostatní obnos bude opatřen sbírkami a jest na obecních zastupitelích, by se na obci za sbor postavili, by sboru bylo dáno do rozpočtu potřebný obnos.

19. listopadu: Na výborové schůzi se schválilo prodloužení pojistného požární přípřeže na dobu 12 roků, na obnos Kč 15.000 za poplatek ročně 114,55 hal.
Jednatel dopíše br. Ševčíkovi, že u našeho sboru jest jinošská družina rozpuštěna, z čehož se upouští a věc vyřídí br. Pašek.

17. prosince: Se konala valná hromada, dle presentační listiny bylo přítomno 44 členů.
Zpráva velitele sboru schválena a ze zprávy vidno, že sbor po stránce technické jest špatně vybaven a proto velitel navrhuje byť v brzké době byla zakoupena motorová stříkačka. Schváleno.
Volby: kandidátka
Zástupce obce oznamuje, že ve schůzi obecní rady konané dne 16. pros. 1933 byla čtená podaná žádost našeho sboru o vsunutí příspěvku na motorovou stříkačku do řádného rozpočtu obecního na rok 1934 a oznamuje, že žádost byla postoupena obecnímu zastupitelstvu ku konečnému schválení.
Na návrh br. velitele usneseno koupiti motor. stříkačku, kterýžto návrh schválen většinou hlasů. Zároveň usneseno požádati obec Stodůlky o poskytnutí záruky na obnos 20.000 Kč a požádati o úvěr Spořitelní a záložní spolek ve Stodůlkách. Schváleno nadpoloviční většinou hlasů. Zemská hasičská jednota požádána bude o poskytnutí subvence.

Nahoru

1934

14. ledna: Na výborové schůzi br. Beránek hlásí, že obleky jinošské družiny byly prodány za 400 Kč M. Ohradě. Peníze dal pokladníkovi.

25. března: Na výborové schůzi br. Jindř. Slabý hlásí, že zakoupení potřebné výzbroje pro sbor, která bude přesahovati 5000 Kč musí býti schváleno Zemskou hasičskou jednotou. Motorysování stříkacích strojů neb kupování z motorysovaných strojů není dovoleno.
Dále stran zakoupení motorového stroje usneseno, by do příští schůze se připravilo veškeré přípravy k zakoupení a opatření obnosu na tento stroj, též hlášení na hasičskou zemskou jednotu se musí poslati prostřednictvím župy, požádá se o subvenci a připraví se akce o sbírce.
Jednatel dopíše župnímu jednateli o tiskopis na subvenci na motorový stroj.
Při předvedení stroje motorového pozve se obecní zatup. a celá širši veřejnost.

27. května: Účast na slavnosti na Kopanině.

3. června: Účast na okrskovém cvičení v Třebonicích.

červen: Bratr Kubr Václav daroval sboru osobní auto WILLYS KNIGHT.

10. června: Na výborové schůzi br. Slabý dává návrh, by se auto dalo firmě Dezort, aby to rozebrali, aby jsme věděli co tomu schází a další se zařídí. Br. velitel ohledně darovaného auta dáti do pořádku.

Toto auto firma Dezort přestavěla na dopravní vůz pro mužstvo.

1. srpna: Na výborové schůzi se jednalo o rekonstrukci dopravního auta, ohledně karoserie zadáno f. Dezort.
Zpráva br. velitele: Jednání ohledně zakoupení požární stříkačky od f. Stratílek V. Mýto, kde nabídka činí komplet včetně 300 m hadů a protiúčtem odebéře ruční stroj za náhradu Kč 4.500,- za cenu Kč 26.500.- při hotovém placení 5% sleva.
Oproti f. Ing. Bohuslav Ebert, kde cena stroje činí Kč 32.000 bez odebrání ručního stroje. Po delší debatě dává návrh br. Stanislav Vácha, by zakoupen byl stroj od f. Stratílek z V. Mýta, po prohlídce stroje u br. hasičů ve Slivenci, která provede se v neděli odpoledne, kde prohlídka dopadne příznivě, bude stroj zakoupen od f. Stratílek za přibližnou cenu Kč 26.500,- s celým vybavením včetně 300 m hadů, elektrického světla na dynamo.

23. září: Na výborové schůzi br. starosta informuje, že žádost ohledně výpujčky místní záložny bude provedena, až po schválení okres. výboru.
Dále bylo usneseno oznámiti p. Stratílkovi a žádati o posečkání splátky na pozdější dobu jelikož půjčka jest povolená až na schválení okresu. Protokol schválen a podepsán.
Br. starosta oznamuje, že koupil u firmy Continental p. Rezka 4 gumy na dopravní vůz à 800 Kč, včetně duše a 1 reservy zdarma. Ohledně policejního čís. obstará br. starosta.
Je čten dopis od Eberta o navrácení všech pomůcek a účtů do 8 dnů zašle br. jednatel (doporučeně).
Br. Slabý J. oznamuje, že v župní schůzi v Kněževci byl projednán případ ohledně povinného ručení motorových strojů a dopravních vozidel.
Br. velitel oznamuje, že musí být opis valné hromady kdy bylo odhlasováno, by se zakoupila motor. stříkačka.

30. září: Byla zakoupena motorová stříkačka za cenu 26500,- Kčs od firmy Stratílek.

vozidlo po přestavbě i se stříkačkou

Při této příležitosti pořádáno slavnostní předání sboru.

31. října: Na výborové schůzi hlásí velitel, že obdržel od pana Ing. Šafránka dar na motorovou stříkačku 500 Kč.
P. Mikulášek nalakoval dopravní vůz za 1.050 Kč. Br. Hlušička daroval k dopravnímu vozu klíče.

23. prosince: Se konala 44 řádná valná hromada, dle presentační listiny bylo přítomno 40 členů.
Zpráva zbrojmistra: br. Světlík Fr. podává zprávu, že jest nový motor. stroj, dopravní vůz, 300 m hadů nových a 450 m starých a 300 m velice sešlých, 1 stroj ruční z roku 1874 a stroj z roku 1905 byl prodán na proti účet na stroj motorový, po delší debatě schváleno.

Nahoru

1935

6. března: Z rozkazu Zemské ústřední hasičské jednoty v Praze byly povinni všecky sbory dobrovolných hasičů ve svých obcích zapáliti na vysokých kopcích požární hranice přesně o 18 hod. 59 min. v předvečer oslav 85. letých narozenin p. presidenta Masaryka.

15. června: Na výborové schůzi čte br. jednatel v došlých dopisech pozvání z Roudnice na krajský sjezd v Roudnici, o kterých jest velice dobře uvažováno a usneseno, že by se sbor mohl dostavit s dopravním vozem na sjezd a to na 1 den 30. června 1935, nabídky přijímá br. Kejha J. předem zaplatit každý člen 10 Kč na benzin.
Dále se rospředla debata o okrsk. cvičení ve Zličíně, že sbor s motorovým strojem byl prvně na vystoupení což velice dobře dopadlo jak při školním, tak při požárním útoku, takže náš sbor provedl útok bezvadně s potleskem občanstva.

7. července: Br. velitel se 14 muži s vozem a agregátem se zúčastnili župního sjezdu v Třebonicích.

31. srpna: Na výborové schůzi se čte z došlé pošty pozvání od boru Ořech, kde se koná slavnost předání motor. stroje 8/9 1935. Dále pozvání na slavnost Legionářů v Řeporyjích. Dopisem f. Dezort žádá vyrovnání účtu neb, že bude ode dne vystavení účtu počítat 8% úrok. Usneseno zaslat řádný dopis.

30. září: Se konal pohřeb protektora sboru br. Jos. Najmana, který pro sbor pracoval 45 let, a kterého doprovodili a na ruční stříkačce odvezli, se kterou sám dlouhá léta pracoval, na posvátné místo ve Stodůlkách v hojném počtu bratři hasiči.

31. října: Požár stohu slámy u p. Kohlíkové ve Stodůlkách.

22. prosince: Se konala 45 řádná valná hromada, dle presentační listiny bylo přítomno 42 členů.

24. prosince: O 7 hodině večerní požár stodoly v Jinonicích.

25. prosince: Požár stohu o 1 1/2 h. noční u p. Václava Kejhy, rolníka ve Stodůlkách.

1936

masopustní úterý Oslava Bakhusa o masopustním úterý ve Stodůlkách, který pořádal protipožární sbor ve Stodůlkách.

24. dubna: Na výborové schůzi se čte z došlé pošty dopis od finančního ředitelství osvobození od daně s motorových vozidel.

31. května: Se 14 členů se strojem zúčastnilo na Velké Ohradě okrskového cvičení.

21. června: Se 10 členů zúčastnilo župního sjezdu s dopravním vozem.

27. června: Na výborové schůzi br. jednatel hlásí, že obdržel dopis od f. Stratílek a oznamuje, že jest povolená subvence 4.500 Kč.

18. října: Na výborové schůzi br. Pašek podává zprávu z okrskové schůze ze Zličína a hlásí že br. Šoch, okrskový vzdělávatel ve schůzi prohlásil, že sbor Stodůlky je nejřádnější sbor okrsku.

12. prosince: Na výborové schůzi br. Pašek dává návrh by Helt Fr. byl zvolen o valné hromadě protektorem a br. Pelda čestným členem, by se jim sbor za 40 letou činnost odměnil.

prosinec: Se konala 46 řádná valná hromada, dle presentační listiny bylo přítomno 49 členů.
Volby: kandidátka
Sbor měl: 2 čestné členy, 19 činných a 41 přispívajících a zakládajících.