Historie

 

1946 - 1967 1946 - 1967

book46
book49
book51
book53
book55
book60
book61
book62
book63
book64
book65
book67

Záznamy a doklady z let 1946 až 1958 neexistují, zápisy v pamětní knize skončily rokem 1941. Informace jsou jen ze zprávy o činnosti k 60. letému trvání sboru ze dne 6. července 1954.

1946

27. ledna: Se konala valná hromada, kde byly provedeny volby. Kejha V. čp. 10 se vzdává funkce a zvolen Vácha za předsedu. Patera Ant. za jednatele, Světlík Ant. pokladník, Kejha Vojtěch velitel.

1947

25. ledna: Se konala valná hromada.

v tomto roce: Se konalo 7 výborových schůzí.

1948

18. ledna: Se konala valná hromada, kde Kejha Vojtěch se vzdává funkce velitele a prozatím zvolen Světlík Fr.

6. června: byla pořádána slavnost k 55 letého trvání sboru.

3. července: Za velitele zvolen Klíč Jaroslav.

17. října: byla pořádána slavnost ke Dni čsl. hasičstva.

Nahoru

 

1949

30. ledna: Byly provedeny opět volby, za předsedu zvolen Vácha Stanislav, jednatel Patera Ant., velitel Klíč Jaroslav, pokladník Světlík.

16. března: Bylo vzato na vědomí změna termínu kursu nového výcviku.

 

 

1950

15. ledna: Se konala valná hromada.

v tomto roce: Se konalo 10 výborových schůzí, zapisovatelem byl zvolen Tůma Václ. č. 20.

Nahoru

1951

1. dubna: Se konala valná hromada s volbami, kde br. Vácha St. podává rezignaci a zvolen Zach Václav, Klíč Jaroslav velitelem, Mašek Václav jednatel, Světlík pokladník.

Sbor přejmenován na Místní jednotu československého svazu hasičstva. Ze zákona č.62/1950 se změnili názvy funkcí a jejich představitelé. Velitele i členy jmenoval Místní národní výbor. Samaritánská činnost přešla do Československého svazu Červeného kříže.

1952

v tomto roce: Dle zápisu se konalo 12 výborových schůzí, valná hromada se nekonala.

Nahoru

1953

8. února: Se konala valná hromada, kde byly provedeny volby. Za předsedu zvolen Koubek Josef, Světlík Ant. pokladník, k volbě jednatele nedošlo, ponechává do výborové schůze, kde byl zvolen potřetí Vácha Stanislav.
V tomto roce jsme doprovodili na poslední cestě dlouholetého předsedu, zároveň i čestného předsedu, Havlůje Josefa.

6. června: MNV Stodůlky zakoupil novou motorovou stříkačku PS-8.

20. prosince: Se konala valná hromada, na kterou se dostavil z ONV Jánský Václav, dle nového jednacího řádu byly provedeny volby do výboru na rok 1954.
Do výboru zvoleni:
Výbor sestává z 15 členů.

1954

6. června: byla pořádána Okrsková soutěž o postup do Okresu na počest 60ti letého trvání sboru.

6. června: Před slavnostní členskou schůzí konanou při příležitosti 60ti let trvání sboru v roce 1954 je jen několik členů, kteří udržují ČSPO při životě.

Nahoru

1955 - 1957

Z těchto let není známa činnost, nepodařilo se z dokumentovat ani schůze, z důvodu chybějících materiálů a dokumentů.

1958

Výpis z knihy zápisů schůzí od roku 1958 do roku 1967. Výpisy se týkají vozidel, techniky a zbrojnice sboru. Pokud se hovoří o vozech, není uvedena jejich značka. Poloha zbrojnice taktéž není známa.

27. prosince: Na výborové schůzi, která se konala v pohostinství "Na Cikánce" byla založena nová kniha zápisů.
Schůze se zúčastnilo 16 členů a zástupce MNV.
Byl čten zápis zápis z minulé schůze, br. Klíč na funkci velitele rezignuje, proto jej vybízí br. Bednář aby zdůvodnil proč na funkci velitele rezignuje, br. Klíč zdůvodňuje, že velitel v MJ je pouze na práci a nikoli na zábavu.
Br. Veverka Karel rezignuje na funkci řidiče, důvod je zaneprázdněn a funkci by nemohl zastávat. Řidičem byl stanoven br. Podhráský.

1959

31. ledna: Na výborové schůzi br. Vácha podává zprávu z okrskové schůze, kde bylo usneseno zavést do každé jednoty telefon. V naší jednotě bude u br. Kadlece Jar.
Prapor je uskladněn na MNV, v případě potřeby je možno jej vyzvednout.
MNV nám byla přidělena místnost u Kejhů, bývalá kancelář JZD, jelikož je strop na spadnutí nám tato místnost nevyhovuje.
Dále výbor ukládá br. Trunčkovi sehnat kuličkové ložiska do dopravního vozu, také bylo odhlasováno výborem, aby br. Trunčka za opravu vozu byl odměněn 200 Kčs.
Z místní jednoty Benátky jsme obdrželi dopis, kde nám nabízejí za cisternový vůz Škodovku 633, která má dovolené zatížení 515 kg nebo 6 až 8 osob. Tento vůz pro naši jednotku z žádného hlediska nemůže vyhovovat, proto jsme výměnu vozů odmítli.
S. Funk, zástupce MNV, nás informoval, že výstavba zbrojnice je plánována na rok 1960. Parcela u lezačky bývalá Zochorie.

Zde je v této knize poprvé zmínka o výstavbě nové hasičské zbrojnice. O její výstavbě se různě jednalo podle dostupných materiálů až do konce roku 1967.

28. března: Na výborové schůzi br. Vácha referuje o komisi, která byla na zdejší obci ohledně zbrojnice, za místní jednotu ČSPO br. Vácha a br. Klíč Jar. st. Byly posouzeny oba návrhy parcel ke staveništi, za vyhovující parcelu uznali bývalého majitele pana Zacha Matěje č. p. 40.
Br. Klíč projedná s p. Humplem, aby převzal technický dozor nad bouráním baráku p. Dufka. Ježto materiál z bouračky byl přidělen MNV k výstavbě nové zbrojnice.
MNV na své schůzi projednal otázku zavezení vodní nádrže (na hořejšku). Toto rozhodnutí místní jednota ČSPO neschvaluje a staví se proti, bylo by jej lépe znovu obnovit.
Národní podnik Mototechna na Žižkově nás upozornila, že oprava, která trvala 5 let jest konečně u konce. Také jsme si pro opravený motor zajeli, který byl připraven.
Dopravní inspektorát Praha-západ nás vyzívá, abychom se dostavili k technické prohlídce vozu zn. Škoda 256. Jelikož je vůz ve střední opravě, žádáme o odklad, opravu provádíme brigádně sami.
Z okresního nár. výboru jsme si vyžádali povolení k vyjmutí cisterny z vozu zn. Škoda 256, který nám byl přidělen ONV se závadou v rychlostní skříni. Vůz můžeme opravit, ale ONV nám žádnou finanční podporu neposkytne.
Máme možnost odprodat kabinu pro řidiče, proto výbor zplnomocňuje členy k tomuto jednání, kteří na voze pracují.
Br. Bednář navrhije podat zprávu Národní frontě jaké úsilí požárníci musí vynaložit, aby byla zabezpečena požární bezpečnost v celé naší obci.
Dále jsme byli seznámeni co ve zbrojnici máme mít, 2 pož. družstva podle těchto tabulek, 2 vozy a hadic a výzbroje nemáme ani polovic, tyto tabulky jsou podle počtu obyvatel.

25. dubna: Na výborové schůzi předseda jednoty vyzval členy, aby se dostavili na parcelu (staveniště pož. zbrojnice) k vybudování vjezdu. Což členové přislíbili – Votruba J., Koubek J. st., Mašek J., Kubík J.

ve dnech 16. a 17. května: se konala Okrsková soutěž požárních družstev v Hostivici, na které získalo 1. místo družstvo mužů ze Stodůlek se 307 body a družstvo Hostivice bylo druhé s 296 body.

30. května: Na výborové schůzi br. Vácha rezignuje na funkci předsedy.
Dále informace o: družstvo mužů vyhrálo okrskovou soutěž s 518 body a postoupili do okresní soutěže, taktéž dr. žáků postoupilo do okresní soutěže výhrou v okrskové soutěži s 497 body.
Br. Trunčka informuje o vozu Škoda 256, že součástka do rychlostní skříně (stromeček) je očesán. Proto navrhuje aby byl zakoupen nový.
Tento návrh doporučuje i br. Kadlec.
Také výbor místní jednoty odhlasoval zakoupení této součástky (stromečku) z místní pokladny ČSPO.

31. května: se konala soutěž dorostu a žáků v Suchdole.

30. srpna: Na členské schůzi místní jednota byla informována, že požární zbrojnice není zařazena do výstavby investic, ale do akce Z. Proto se rozvinula diskuse kam uskladnit materiál na stavbu.
Velitelem byl zvolen br. Podhráský J.
Dále info o: zúčastnili jsme se u požáru u Bílého Beránka, v akci 4 členové. Zasahovali jsme u požáru ve Zbuzanech, kde jsme byli ze všech sborů sami, z m. j. Řeporyje účast 11 členů.
Karoserii na vůz Škoda 256 jsme dali do inzerátní rubriky v časopise „Požární technika“.

10. října: Výborová schůze - Místní jednota Hostivice nabízí karoserii pro náš vůz. Proto výbor místní jednoty se usnesl, že tuto karoserii zakoupí.
Na základě demontáže vozu Škoda 256 pro málo místa k opravě se pož. vůz přemístí k br. Podhráskému.

31. října: Výborová schůze - Br. Podhráský referuje, že karoserie od místní jednoty Hostivice byla zakoupena za 500- Kč a také přivezena. Předseda místní jednoty dává potvrzení o zakoupení karoserie a nechává schvalovat částku 500,- Kč ješto jsme dali za karoserii.
Obdrželi jsme dopis od OV ČSPO o výměně členských legitimací.
Hlásili jsme neschopnost požárního vozu na MNV a na OI PO Praha-západ.
Na voze se utrhlo přední kolo. Dál na vozu se pracuje, nyní se čeká jen na svářecí bomby až je přivezou, které objednal MNV.
Dál předseda žádá, aby předseda volební komise přednesl kandidátku nového výboru. Po přečtení kandidátky bylo zjištěno, že je neúplná. Proto br. Bednář navrhuje odložení výroční členské schůze na prosinec, což bylo schváleno.

21. listopadu: Výborová schůze - Br. Kadlec upozorňuje, že ve všech autoopravnách okresu Praha-západ požárníci mají přednostní právo k opravě.
Poplachový požární plán, Požární řád, požární plán není možno zhotovit, jelikož nemůžeme sehnat situační plán obce.
Požární zbrojnice se nemůže stavět na parcele p. Zacha, jelikož je malá stavební plocha, proto byla navržena parcela v zahradě u transformátoru.
Dále naše místní jednota dostala od MNV z rozpočtu na rok 1959 peněžitou částku na drobné potřeby ve výši 1200 Kčs.

27. prosince: Na výroční členské schůzi, kde bylo přítomno celkem 85 osob, zástupce MNV s. Votruba informuje co bude zřízeno a s čím se počítá pro požárníky. Na pož. zbrojnici se vydává částka 120 tisíc Kč.
Ve volbě předsedy MJ ČSPO na rok 1960 byl všemi přítomnými zdvižením ruky zvolen Vácha St. Dále byli zvoleni všichni navržení kandidáti do nového výboru.

Nahoru

60. a 70. léta

Jednotka pracovala pod záštitou JZD Stodůlky. Pro vyhlašování požárního poplachu se používala přenosná tlaková houkačka.

1960

1. ledna: Od 1.1.1960 byl ustanoven nový okres Praha-západ, který tvoří 112 jednot požární ochrany s více než 10 000 členy.

8. ledna: Se konala ustavující schůze, na které byly rozděleny funkce ve výboru. Předsedou se stal Vácha St.

26. února: Výborová schůze - Schůzi zahájil s. Vácha, vítá všechny členy a vyzívá je, aby uctili vzpomínku na s. Jánského Václava předsedu OV ČSPO, který zemřel.
S. Vácha navrhuje předat skladiště s. Kunertovi veliteli, při předávání skladiště musí být přítomen člen nebo zástupce z místního národního výboru.
S. Mašek J. navrhuje projednat staveniště požární zbrojnice a navrhuje, že nejvýhodnější místo mezi transformátorem a s. Funkem Ant. Také toto bylo schváleno a odhlasováno zaslat písemnou žádost na MNV.
S. Podhrádský žádá projednat plán pož. zbrojnice jestli má také obstarat byt. jednotku, což bylo schváleno.

29. dubna: Výborová schůze - Hlášena pohotovost ve zbrojnicích a to od 30. 4. do 2. 5. 1960 a os 8. 5. do 10. 5. 1960.
S. Kadlec informuje jak budou vypadat do rozlohy a počty požárních okrsků. Naše jednotka je zařazená do 13. okrsku.

1. července: Výborová schůze - Předseda předčítá okrskový systém, jsme 13. okrsek velitel s. Kadlec Jaroslav Stodůlky, do tohoto okrsku jsou zařazeny následující požární sbory: Stodůlky, Řeporyje, Třebonice - Chaby, Zličín, Chrášťany, Řepy, Sobín. V novém okrese jsme prvním obvodě jehož velitel jest soudr. Mašek z Kralup.
Radě Místního národního výboru připomenouti by bylo již konečně stanovené místo na plánovanpou požární zbrojnici by se tam mohly uskladniti cihly z domku býv. Rejzka, který se má v dohledné době bourati. Napíše soudr. jednatel.

27. srpna: Schůze místní jednoty - Došlé dopisy: přečten přípis Rady MNV by místní jednota ČSPO spolupracovala na dodělání vodní nádrže na Lužinách.
Usneseno by s. Mašek Jar. došel na okr. nár. výbor ohledně stanovení místa na zbrojnici, aby byla vyslána okresem komise na místo pod s. Váchou a zjištěno zdali se tam zbrojnice skutečně může postavěti, zda tam bude dosti místa. S. Mašek J. sebou vezme okr. náčelníka s. Bejčka.
Soudr. MAšek kritizuje členy výboru že nekonají své povinnosti které funkce vyžaduje, též činné členstvo necvičí následkem že velitelství sboru jest úplné nečinnosti. Usneseno vyměniti činovníky kteří nekonají své povinnosti a tak se začne u velitele sboru svolá se mimořádná výborová schůze na kterou se pozve s. Klíč Jar. a nabýdne se mu znovu vedení činného členstva zdali přijme funkci velitele sboru. Předem se s Klíčem promluví soudruzi Mašek, Koubek a Zach a připraví ho na zamýšlené změny ve velitelství sboru.

3. září: se konala mimořádná schůze.
S. Mašek Jar. podává zprávu o vodní nádrži a komisi okresu na místo, kde má státi zbrojnice okres komisi pošle jakmile se dají plány na ONV.
S. Podhráský oznamuje, že do skladiště padá obilí, které jest nad skladištěm uskladněno usneseno zavesti okresní komisi do starého skladiště příležitostně až přijde ohledati místo na novou zbrojnici.
Jednáno o vodních zdrojích usneseno by se vodní zdroje v obci nerušily.
Znovujmenování s. Klíče Jar. sborovým velitelem.
S. Klíč byl předem informován o zamýšlené změně ve funkci velitele a jsa dotázán zdali by velitelství přijal řekl že výboru vypomůže, předseda dává hlasovati o jmenování s. Klíče velitelem sboru všichni přítomní pro s. Klíče hlasují jsou též dotázáni zástupci činného členstva kteří jsou též pro s. Klíče by se stal velitelem, proti tomuto zvolení nebyl ani jediný hlas. \soudr. Klíč řekl že funkci přijímá ale že ještě musí mluviti se s. Kunertem.
Zvolení nového velitele se oznámí MNV, dále okres. ČSPO Praha západ. Soudr. Kunertovi se dá navědomí dnešní usnesení poděkuje se mu za dosud vykonanou práci a sdělí se mu že zústává členem výboru.

1. října: Výborová schůze - strojmistr Podhráský podává správu o práci na požárním voze. Jest v dílně místního hospodářství na bednění, pak se provede elektroinstalace s. Šeborem. Klíč oznamuje, že akumulátor do vozu byl zakoupen za 370,- Kč.

22. října: Výborová schůze - Plány na zbrojnici se nechají zvětšiti a podají se na okresní nár. výbor, provede s. Mašek Jaroslav.

13. listopadu: Se konala výroční členská schůze, na které bylo přítomno 29 členů.
Výroční schůzi zpestřily pionýrky zdejší 11leté školy několika písněmi, za což jim s. předseda poděkoval.
V diskuzi ke správám říká s. Kadlec, že tyto daleko nevyjadřují všechnu práci, a že svoji práci neumíme prodat. Zmínil se o novém voze, který naši mladí soudruzi dali dohromady.
Přikročeno k volbě nového výboru. S. Kadlec Jar. jako předseda volební komise doporučuje plénu výroční členské schůze navržené soudruhy ku schválení. Proti navrženým soudruhům nebylo námitek a jmenovaní soudr. funkci ve výboru přijali.

18. prosince: Výborová schůze - S. Kadlec doporučuje by jsme jednali se zástupci MNV o uvolnění místnosti v budově MNV pro školení a provádění schůzí místní jednoty požární ochrany.

Nahoru

1961

27. ledna: Plánovací komise zamítla výstavbu nové zbrojnice na původním místě pod Váchou a doporučuje se několik míst o čemž se bude dále jednat.

25. února: Výborová schůze - dosud není ještě vyřízena otázka pozemku, kde má býti postavena zbrojnice.

31. března: Výborová schůze - ohledně pozemku pro postavení zbrojnice je dosud v jednání

30. dubna: Výborová schůze - požární auto otypováno zatím na jeden měsíc z důvodu, že nejsou v pořádku papíry od uvedeného vozu.

26. května: Výborová schůze - ohledně nastříkání vozu místní požární ochrany provede toto zaměstnanec místního hospodářství.

1. července: Výborová schůze - s. Mašek Jaroslav hlásí, že nastříkání vozu bude provedeno v měsíci září.
S. Kunert upozorňuje, že bude nutné sehnat papíry na zakoupenou karoserii.
S. předseda dále hlásí, že nesouhlasil s návrhem aby členové místní jednoty požární ochrany rozbourali brigádně domek po p. Rejzkovi a doporučoval, by byl dán do dražby a nebo místnímu hospodářství.
Družstvo mladých požárníků se zúčastnilo soutěže v Pikovicích, kde skončili čtvrtí, následkem potíží, které vznikly po průtrži mračen.
S. předseda dále hlásí, že byl prodán červený vůz a MNV za něj dostal 950,- Kč.
S. Podrazký doporučuje dát do opravy přenosnou pumpu, usneseno by MNV toto zařídil v Kovoslužbě Strašnice.

2. září: Výborová schůze - dle hlášení s. předsedy byly zakoupeny hadice B a C, celkem 160 m v ceně 3.307,- Kč.
S. Kunert hlásí, že již máme papíry na karoserii, ale tyto nám nestačí, bude nutné obstarat ještě papíry, že bylo dáno povolení k vybrakování, zařídí s. Kunert.
Ohledně zbrojnice bylo započato jednání MNV s paní Rabachovou, ohledně uvolnění stodoly, a tato adaptace by stála asi 70.000,- Kč, dále pak bude nutné postavit novou zděnou věž asi 22 metrů vysokou.

30. září: Výborová schůze - zástupce MNV s. Funk Jos. hovořil o situaci jak to vypadá se zbrojnicí a říká, že bude nutné na dnešní schůzi se o této náležitosti dohodnout, jedná se o výstavbu nové zbrojnice, která byla dána do plánu na rok 1962-3, na kterou je uvolněná částka 120.000 Kč a nebo adaptace stodoly, majetek pí. Rabachové.
V diskusi se hovořilo o nutnosti zřízení nové zbrojnice, po připomínkách, které byly naneseny ohledně adaptace uvedené stodoly, usneseno, by na uvedené místo dostavil se technik – odborník, zástupce MNV a zástupce místní jednoty požární ochrany a tam by se rozhodlo zda uvedený objekt bude způsobilý pro zbrojnici.
S. Kunert hlásí, že papíry na auto jsou v pořádku a vůz otypován. Na MNV byl nahlášen požadavek na novou pumpu PS8.
Pořízení 10 ks fotografií stávající požární zbrojnice stálo 50,- Kč, obnos byl zaplacen.

31. října: Výborová schůze - zástupci naší jednoty se dostavili společně se zástupci MNV k objektu pí. Rabachové, kde jednali o možnosti postavení hasičské zbrojnice. O dalším jednání dostane místní jednota vyrozumění od MNV.
S. Kadlec doporučuje zasklít okno na autě.

25. listopadu: Výborová schůze - ohledně pozemku po postavení zbrojnice hlásí s. Funk Jos., že pí. Rabachová se odvolala ohledně uvolnění její stodoly a říká, že rada MNV souhlasí s tím, aby zbrojnice byla postavena na uvedeném pozemku pí. Rabachové.
Auto je zaskleno a natřeno.

10. prosince: Se konala výroční členská schůze místní jednoty za účasti 49 členů včetně zástupců místních složek.
Ve zprávě o činnosti místní jednoty požární ochrany byla kriticky zhodnocena práce výboru.
Ve volbě nového výboru pro rok 1962 byli všichni navržení kandidáti jednohlasně schváleni.

15. prosince: Se konala ustavující schůze za účasti 12 členů výboru.
Po zahájení bylo přikročeno k rozdělení funkcí.

Nahoru

1962

26. ledna: Výborová schůze - předseda oznamuje, že plánky na zbrojnici, která bude v objektu pí. Rabachové jsou podány na MNV ke komisnímu projednání.
Br. Klíč Jar. vznesl Radě MNV ústní žádost o zakoupení přenosné stříkačky PS 8.

3. března: Výborová schůze - ohledně zbrojnice podává zprávu předseda a hlásí, že vzhledem k malé finanční částce 10.500,- Kč, by se postavily pouze garáže.
MNV nemá peníze na přenosnou stříkačku PS-8, vzhledem k tomu, že tento požadavek byl podán pozdě a nemohl být do plánu.
Výběrčímu bylo předáno razítko, které bylo zaplaceno.

31. března: Výborová schůze - byl zaslán požadavek na přenosnou PS-8 na okres.

29. dubna: Výborová schůze - s. předseda podává zprávu ohledně zbrojnice, kde již došlo k jednání a majiteli přiřknutá náhrada v částce 11.700,- Kč. Majitel si vyžádal plánky, co tam hodláme postavit – bude nutné postavit při zbrojnici 1 místnost pro účely místní jednoty.

30. června: Výborová schůze - účast na Okrskové soutěži v Chrášťanech, výsledky: 2. místo mužů.
1. místo žáci 9-12 let v Dobřichovicích, 3. místo žáci 12-15 let.
S. Trunčka nabízí ku koupi hlavu válce na náš vůz za 250,- Kč.

1. září: Výborová schůze - do rozpočtu na rok 1963 bylo dáno kompletní vybavení přenosného stroje PS-8.

10. září: účast na soutěži v Dobřichovících.

29. září: Výborová schůze - s. předseda v obšírném referátu pohovořil o situaci v místní jednotě ohledně zbrojnice a skladiště, kde není možno pro velký počet myší nic uskladnit, šaty máme uskladněny doma.
K tomu podává vysvětlení s. Šampalík, zástupce MNV, a kritizuje nezájem všech členů místní jednoty, hovoří znovu o jednání s pí. Rabochovou, která má dostat částku 11.750,- Kč jako náhradu za objekt určený pro zbrojnici, na kterou má zhotoviti plánky Los Frant.
S. Ježil k tomu podotýká, že částka 11.750,- Kč byla schválena a tuto dostane MNV počátkem října t.r., k této situaci hovořili i ostatní s. z okresu a slíbili veškerou pomoc pro zlepšení situace v místní jednotě aby hodnoty, které místní jednota má byly náležitě uskladněny, aby nevznikaly škody špatným uskladněním.
S. Kadlec hovořil o požadavku místní jednoty PS-8, která nám byla škrtnuta z rozpočtu.

27. října: Výborová schůze - byl přečten zápis z 29. září t.r., která byla společná se zástupci ONV a MNV, kde se jednalo o situaci ohledně zbrojnice, kde jsme byli ujištěni zástupci ONV, že peníze na objekt pí. Rabachové jsou schváleny a tyto obdržíme v nejbližších dnech. Jedná se o částku 11.750,- Kč a dle hlášení s. předsedy dosud jsme uvedený obnos neobdrželi.
Ohledně PS-8 podává zprávu s. Kadlec a dle jeho hlášení není tato otázka dosud vyřešena a zůstává otevřená.
Požadavek na zakoupení hlavy válců a kardanovy hřídele.

17. listopadu: Výborová schůze - dle hlášení s. Kadlece došel přípis na MNV z okresu, že částka 11.750,- Kč na objekt pí. Rabochové byla schválena a je nutné předložit ONV dokumentaci, zatím otázka zbrojnice zůstává otevřená.

9. prosince: Se konala výroční členská schůze za účasti 37 členů.
Ku všem zprávám se rozpředla široká diskuse, hodnotili se klady i nedostatky, hovořilo se hlavně o dlouhodobé přípravě vystavení zbrojnice v naší obci, dále pak se hovořilo o špatném stavu stávající zbrojnice.
Po krátké přestávce přečetl s. Brabec Karel návrh kandidátky výboru pro funkční období 1963.
Výše příspěvků zůstávají ve výši 8,- Kč včetně kontrolní známky.

15. prosince: Výborová schůze - kterou zahájil a řídil s. předseda. Po schválení minulého zápisu došlo k rozdělení funkcí. Předsedou se stal Mašek Jaroslav.
Certifikát k vozu obstará s. Kadlec. Na MNV byla provedena objednávka na hlavu válců, další zařídí s. Trunčka, též pumpu na čerpání benzinu obstará s. Trunčka, a dle jeho hlášení bude třeba obložit brzdy.

Nahoru

1963

1. února: Výborová schůze - byla přivezena hlava válců a obložení na brzdy.
S. Trunčka hlásí, že byl zakoupen motor z nového rozpočtu MNV za 2.300,- Kč.

1. března: Výborová schůze - dle hlášení s. Trunčky byl přivezen motor, baterie byla vyměněna.
Technická kontrola vozu bude 4. března v 8 hodin v Řeporyjích.
Dle hlášení s. předsedy byli předány na MNV plánky zbrojnice zhotovené s. Humplem Mir. Zároveň byl vypsán materál - toto bude projednáno v komisi 6. března t.r. kam budou pozváni manželé Rabochovy.

31. března: Výborová schůze - dle hlášení s. předsedy k dnešnímu dni máme 264 členů, k tomu podotýká s. Kadlec, že máme velký počet členů, ale žádný z nich nechce aktivně pracovat a doporučuje přijímat pouze členy, kteří budou ochotni aktivně pracovat.
Byla provedena technická prohlídka hasičského auta.
Dále s. předseda hlásí, že byl přítomen jednání s manžely Rabachovými ohledně uvolnění stodoly pro výstavbu zbrojnice, plánky vyhotoveny a zaslány na okres.

27. dubna: Výborová schůze - ohledně převzetí nového vozu se zjistilo po dostavení se na kraj, že tyto o ničem nevědí a žádný vůz jak pro naši jednotu tak i pro další, které se na telefonické sdělení na kraj dostavili není přidělen.

1. června: Výborová schůze - výbor se zabýval uvolněním stodoly manželů Novákových. Plány má s. Kosan. Komise pro výstavbu měla vyrozumět s. předsedu. Toto se dosud nestalo. Adaptace je odhadnuta na 49 tisíc.
Bylo uloženo OV ČSPO o provedení kontroly zařízení zbrojnice.

21. srpna: účast na soutěži v Dobřichovících.

zleva stojící: Jaroslav Mašek - starosta, Jaroslav Kadlec - velitel,
prostřední řada: Dagmar Suchanová, Jindřiška Pšeňáková, Jaroslava Vojáčková, Irena Brabcová, Karla Radová, Pavel Kadlec,
spodní řada: Jana Kovářová, Jana Funková, Jaroslava Kadlecová, Libuše Koubková, Vendula Arnoltová.

31. srpna: Výborová schůze - zbrojnice je doposavad bez proudu, hodiny zůstanou na zbrojnici, kabel je u s. Pšeňáka.

Nahoru

1964

26. ledna: Se uskutečnila výroční schůze za přítomnosti 30 členů.
Pionýrky Kadlecová Jaroslava a Kovářová Jana přednesly od Jana Nerudy báseň Jen dál.
Do diskuse se přihlásilo několik členů, ale motalo se to jen okolo zbrojnice při čemž se stejně nic nevyřešilo. Dále Klíč Jaroslav st. hovořil o dalších problémech ohledně skladiště. Že za jeho činnosti ČSPO jest to na stejném místě jelikož MNV v tomto řízení nic neudělal.
Dále si členové stěžovali, že opucovali cihly a MNV je rozebral s připomínkou, že se skladiště ještě nestaví. Bylo ještě mnoho a mnoho připomínek ohledně skladiště což se nedá o tom vše napsat.
Novým předsedou se stal Mašek Jaroslav.

31. ledna: Se uskutečnila ustavující schůze za přítomnosti 9 členů.

28. února: Výborová schůze - nejlepší jednoty na okrsku dostanou čestné uznání – patří tam i Stodůlky.
Poslední sobota v červnu oslavy 100 výročí 3. Sjezdu v neděli 1. července slavnostní schůze.

8. května: Se uskutečnila mimořádná výborová schůze.
S. Strach hovořil, že MNV nepracuje s místní jednotou ČSPO a staví se k jednotě negativně, toto směřovalo na MNV ve Stodůlkách.

26. června: Výborová schůze - s. Kadlec Jaroslav žádá výbor, že rezignuje na funkci velitele požární ochrany ve Stodůlkách z těchto důvodů, že nemůže zajistit požární bezpečnost obci pro nedostatek vodních zdrojů v naší obci a nezpůsobilost zbrojnice obce Stodůlky.

28. srpna: Výborová schůze - vodní zdroje a zbrojnici ponechat MNV ve Stodůlkách, který vše zařídí.
Účast s vozem při přivítání s. Chruščeva a projetí vozu provedl s. Podhráský J. a Kadlec J.
Na příkaz MNV byl vyzván Trunčka Mil. a dne 29.8. v 9 hodin dopol. zamontoval stroj do požárního vozu.

18. září: Se uskutečnila mimořádná výborová schůze.
Sraz členů v sobotu 19.9. ve zbrojnici k zamontování motoru do požárního vozu.

17. listopadu: Se konala mimořádná výborová schůze
Předseda MNV s. Havlůj Josef odůvodnil proč není zbrojnice a dali návrh aby se to udělalo u Dezortu z bývalých garáží. S. Havlůj si to vzal za své, a že za tím půjde do důsledku, a že do 14 dní dá vědět jak to vypadá.

Nahoru

1965

7. února: Se konala výroční schůze za přítomnosti 40 členů. Předseda MNV s. Havlůj podal referát o úkolech místní jednoty ČSPO ve Stodůlkách, že by bylo lépe pro členstvo, ohledně co se týče zbrojnice, že bude a doufá, že zbrojnice bude a za mé přítomnosti zbrojnice bude stát. Pakli bude vyčerpán rozpočet 40.000 Kč u lezačky, pak může být postavena zbrojnice.

16. dubna: Se uskutečnila mimořádná schůze.

30. dubna: Výborová schůze - předseda Mašek nahlásil na okres, že jsme bez vozu.

26. listopadu: Výborová schůze - bylo navrženo, aby se klíče od zbrojnice odevzdaly na MNV neboť to co slibovali, nedodrželi. Tím nebyl ani zvolen nový velitel neboť to za takových podmínek žádný nechce vzít.

29. prosince: Výborová schůze - předseda Mašek Jar. informoval výbor o rozhovoru s. Hlidíka s taj. MNV pí. Sojkovou, která podle př. Maška všechno zapřela, jak to tu vypadá s požárním sborem, při čemž se čeká již 3 týdny na inventuru a na OV ČSPO nahlásila, že jest hotová tak se vše provádí za zády výboru ČSPO ve Stodůlkách. Proto se výbor rozhodl, že dnešním dnem končí požární sbor svoji činnost a předá klíče na MNV neboť inventura byla provedena bez členů požární ochrany.
Složení výboru místní jednoty ve Stodůlkách bylo neúplné, protože žádný to nechce dělat.

1966

4. února: Výborová schůze - s. Kadlec Jaroslav podal zprávu o zasedání JZD Stodůlky na ONV za přítomnosti s. Kadlece, s. Havlůje z MNV, a za ONV s. Kosana při čemž jednání prý bylo ostré a koncem února bude komisí projednáno a ČSPO dostane tu druhou boudu.

25. března: Výborová schůze - hovořilo se o kůlně, kterou nám NV slibuje dlouhou dobu. Teď ji máme dostat do konce března.

Není datum: Výborová schůze - s. Kunertovi bylo uloženo zajistit konečné vybavení auta tj. celta, lavičky.

Nahoru

1967

15. ledna: Se uskutečnila výroční členská schůze.

31. března: Výborová schůze - stavba zbrojnice – byla projednána adaptace zbrojnice a bylo uloženo s. Podhráskému, aby dovezl potřebný materiál.

28. července: Výborová schůze - s. Veverkovi bylo uloženo, aby provedl pozvání na výstavbu zbrojnice.
Byla projednána situace stavu motorových vozidel, byly zjištěny nedostatky a bylo uloženo s. Kunertovi a s. Podhráskému, aby do příští výborové schůze byl stav vozidel v pořádku.

1. září: Výborová schůze - výborem bylo schváleno, aby na adaptaci zbrojnice byla uvolněna částka 1000,– až 1100,- Kč z peněz jednoty.
Bylo uloženo s. Kunertovi a s. Podhráskému, aby do příští výborové schůze podali zprávu o situaci stavu motorových vozidel a pohonných hmot.

24. listopadu: Výborová schůze - byl projednán stav adaptace zbrojnice. Bylo schváleno s. Kunertovi 1250,- Kč za práci, kterou provedl.

To je poslední zápis v této knize.