Sekce

Historie >>>
roky 1991 až 2003
Historie

 

1968 - 1989 1968 - 1989

1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973
1974-1975
1976-1978
1979
1980-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990

V knize z let 1967 až 1989 je první zápis z výroční členské schůze v roce 1967.

1967

17. prosince: Se uskutečnila výroční členská schůze. Bod 4 programu byla volba výboru.

1968

5. ledna: Na výborové schůzi odstupující předseda s. Mašek předal novému předsedovi s. Váchovi razítko a klíče od místnosti.

2. února: Výborová schůze - došlá pošta – dopis s MNV, kde byl s. Klíč schválen velitelem jednotky.
Velitel spolu s s. Klíčem zjistili stav motorových vozidel a inventáře.

23. února: Výborová schůze - s. Klíč podal zprávu o stavu výzbroje a stavu motorových vozidel, vozidla byla zazimována a správně po adaptaci byla umytá.

31. května: Výborová schůze - bylo uloženo s. Kadlecovi, aby projednal se s. Kunertem dokončení úpravy zbrojnice.

22. listopadu: Výborová schůze - výbor souhlasí s předáním místnosti pro potřebu MNV s tím, aby výstroj byla řádně uskladněna a zajištěna pro schůzování výboru.

10. prosince: Výborová schůze - předseda MNV s. Havlůj seznámil výbor o potřebě místnosti, kterou používá jednota pro potřebu MNV. Po dohodě bylo dohodnuto, že uskladněná výstroj bude uskladněna ve školní budově společně s potřebami CO. Místnost na schůzování je zajištěna v místnostech MNV. Dále budou uvolněny prostředky na úpravu kult. místnosti ve dvoře.

Nahoru

1969

10. ledna: Výborová schůze - s. Kunert seznámil výbor, že v nejbližších dnech převezme auto n.p. Motorlet. Bylo schváleno dát 300,- Kčs tomu řidiči, od kterého motorové auto bude přebírat.

26. ledna: Se uskutečnila výroční členská schůze. Proběhla volba nového výboru pro rok 1969 a 1970.

4. února: Výborová schůze - s. Klíč Jar. projedná možnosti předání auta s n.p. Motorlet k potřebě pro místní jednotu.

28. února: Výborová schůze - byla projednána možnost výstavby kul. místnosti a bylo uloženo s. předsedovi, aby projednal otázku materiálu se s. Váchou.

4. dubna: Výborová schůze - nepoužívat razítko – bude nové Čes. svaz pož. ochrany.

5. prosince: Výborová schůze - byla projednána situace motorových vozidel a bylo zjištěno že nejsou v pojízdném stavu. Bylo rozhodnuto, aby bylo zaplaceno s. Trunčkovi, který provede opravu.
S. Rada zajistí pozvání s. Havlůje a s. Váchu na výroční schůzi, kde bude s nimi projednána situace zbrojnice a stav motorových vozidel.

1970

18. ledna: Se uskutečnila výroční členská schůze - v diskusi vystoupil předseda MNV a objasnil některé problémy k výstavbě zbrojnice a skladiště.
Byl zvolen výbor na 2leté období 1970 a 1971.

19. února: Výborová schůze - byl dán souhlas, aby výše příspěvků na rok 1970 činil 10,- Kčs.
Bylo uloženo s. předsedovi a veliteli, aby do příští schůze podali zprávu o stavu motorových vozidel a stav zbrojnice.

1. prosince: Výborová schůze - se souhlasem výboru byl s. Veverka pověřen funkcí předsedy. S. Klíč předal potřebné věci s. Veverkovi.
S. Vácha informoval výbor, že byla provedena inventura, nebyly zjištěny nedostatky.
Stav motorových vozidel je ve špatném stavu a nejsou pojízdné. Bylo uloženo, aby s. Klíč a s. Veverka podnikli potřebné opatření k nápravě.

Nahoru

1971

19. února: Výborová schůze - s. Klíč zajistí přes MNV řidiče a dále zajistí možnost opravy vozidel.

1972

3. března: Výborová schůze - s. Světlík předal pokladní funkci s. Maškovi v pořádku.
Rozdělení funkcí ve výboru. Výbor se usnesl vyplatit s. Pechrovi za opravu vozu 800,- Kčs.

31. března: Výborová schůze - inventura byla provedena a bylo shledáno vše v pořádku, dle provedené kontroly a inventury konanou MNV v minulém roce.
S. Novák podává zprávu o tech. stavu vozidla a žádá součástky na opravu vozu.
Komise při MNV projedná opravu vozu v IPS a s. Veverka již projednal s vedením závodu opravu vozu a MNV to zaplatí dle dohody. S. Veverka projedná ve spolupráci s MNV koupi vozu z IPS a podá zprávu výboru příští schůzi.

27. dubna: Výborová schůze - s. Veverka podává zprávu o opravě a koupi vozu, vůz nebude zakoupen z rozhodnutí MNV.
Podle vyjádření s. Rady bude místnost až v květnu, ale musí se upravit.
Výcvik se nemůže provést pro špatný stav výzbroje a vozů. S. Novák se pokusí dát vůz do pořádku za určitou odměnu.

9. června: Výborová schůze - s. Novák podává zprávu o opravě vozu, vůz bude opraven až se seženou náhradní díly, technický stav je velmi špatný.
S. Rada podává zprávu z komise pro bezpečnost, kde nebyla učiněna žádná náprava a rozhodnutí a proto navrhuje s. Mašek, aby se poslaly přípisy doporučeně na MNV a ČSPO o neschopnosti jakéhokoliv zásahu naší jednoty v případě nějaké akce našeho sboru. Dále navrhuje, abychom nežádali od MNV výstroj a výzbroj protože to není kam dát.
s. Novák zkontroluje stav stříkačky a pokusí se jí dát do akce schopného stavu a podá zprávu v příští schůzi.

6. října: Výborová schůze - bylo usneseno, aby vůz byl dán do opravy do IPS Stodůlky a bude v dohledné době opraven.
S. Rada žádá členy výboru na pomoc v úklidu zbrojnice v sobotu po cvičení.

8. prosince: Výborová schůze - na voze se pracuje a brzy bude hotový.
Úklid ve zbrojnici byl proveden a cvičení se nekonalo.
S. Mašek J. podává zprávu, že stav jednoty je 181 členů.
S. Rada podává zprávu o revizi ve zbrojnici a navrženo vyřadit auto.
Místnost pro naši jednotu bude po provedení úprav k dispozici.

V roce 1972: Na popud velitele jednotky Františka Škáby MNV Stodůlky zakoupil novou motorovou stříkačku PPS-12.

Nahoru

1973

6. ledna: Výborová schůze - příprava výroční schůze.

4. února: Se uskutečnila výroční členská schůze za přítomnosti 30 soudruhů.

30. března: Výborová schůze - s. Škába dostane 100,- Kčs za úpravu střechy na zbrojnici.
Prevence bude dodělána a zpráva o výsledku podána na MNV a se zprávou bude požádána komise pro bezpečnost o lepší spolupráci s naším sborem a nebude-li učiněna náprava, bude poslána stížnost na radu MNV, neboť výbor sboru má snahu udržet náš sbor v dobré činnosti ve prospěch celé naší obce a našich spoluobčanů.
Náš sbor by rád vykazoval činnost, ale nemá na to prostředky ani výzbroj, s kterou by cvičil a v případě i zasahoval při požáru nebo živelné nehodě, proto bychom rádi dali sbor do pořádku, toto se nám může podařit ve spolupráci se všemi občany naší obce i s komisí MNV.

29. dubna: Výborová schůze - auto se má dát do sběru.

15. června: Výborová schůze - auto není ještě v pořádku. Staré auto se dá do sběru a některý den se musí odstřevnit, provede s. Novák.
Evidence členů – jednota má 181 členů, 121 mužů a 60 žen.

24. srpna: Výborová schůze - prohlídku auta provede s. Novák po zavedení světla v garáži, zajistí s. Rada.
Prohlídku a revizi hadic a vyzkoušení stříkačky provede s. předseda, Novák a velitel Škába a vadné hadice se vyřadí, abychom měly alespoň stříkačku a hadice v pořádku.

28. září: Výborová schůze - prohlídka hadic a stříkačky byla provedena s. Novákem a Škábou.
Auto nebylo dobře opraveno a není schopné jízdy.
O podporu a spoluráci bude s. Rada žádat MV KSČ.
Na úpravu zbrojnice bude určen přijatelný termín.

7. prosince: Výborová schůze - příprava výroční schůze.

Nahoru

1974

27. ledna: Se uskutečnila výroční členská schůze, přítomno 27 členů.

1. února: Výborová schůze - auto bude prodáno, zařídí s. Novák Ant., asi za 300,- Kčs. Plachta bude ponechána zatím na zbrojnici.
Jednalo se o vůz - Speciální valník Praga RN pro armádu, na střeše kabiny vpravo byl poklop pro velitele vozu.

1. března: Výborová schůze - autu zařídí přihlášení Novák Ant. Jednalo se o vůz ROBUR, valník s plachtou.
Stříkačka je v pořádku.
S. Klíč zařídí a utvoří družstvo žáků s pomocí školy.

28. března: Výborová schůze - auto je v pořádku.
Úklid zbrojnice se provede při národní směně 27. dubna 1974.

13. září: Výborová schůze - s. Rada se zúčastnil jednání obvod. výboru Praha 5 a podal zprávu, o které se velmi diskutovalo neboť místnost není vyhovující.
S. Rada zařídí likvidaci auta.

1975

11. ledna: Se měla uskutečnit výroční členská schůze.
Po uplynutí hodinové čekací lhůty předseda pro neúplný zájem, jak členů požárního sboru, tak komise pro bezpečnost, ba i národního výboru, kam se nedostavil ani jeden člen schůzi musel odvolat. Je to první v historii naší jednoty, kdy se nekonala výroční členská schůze. Výbor musí zaujmout k tomuto stavu nějaké řešení, aby jsme mohli prosperovat, tak jak vyžadují stanovy našeho sboru.

14. ledna: Výborová schůze - situaci našeho sboru bude řešit místní výbor strany.

29. listopadu: Se uskutečnila výroční členská schůze. Účast dle presenční listiny 16 členů.
Sbor má 161 členů a 78 členů pohřebního fondu.

Nahoru

1976

17. prosince: Se konala výroční členská schůze.

1977

2. prosince: Se konala výroční členská schůze. Byla provedena volba výboru.
Po schůzi byli rozděleny funkce ve výboru.

1978

24. únor: Výborová schůze - PS je plně podřízen MNV.
Na pohřebním fondu zůstává 6630,- na 71 členů. Byl podán návrh pohřební spoření zrušit a rozdělit mezi členy podle počtu let v pohřebním spoření. Byl podán návrh, aby při úmrtí činných členů byl zakoupen věnec a členové šli na pohřeb.

6. června: Výborová schůze - je třeba uvést do technického stavu vozidlo, které je bez OTP. V době žní by mělo být vozidlo provozuschopné.

18. srpna: Výborová schůze - je nutné dát dohromady bojeschopnost družstva. Zajistí s. Funk.
Vozidlo, až na drobné úpravy v pořádku.

10. listopadu: Výborová schůze - byla provedena příprava výroční čl. schůze.
Zápis z prověrky ze dne 30.10.1978 VPS Stodůlky předal s. Funk.
Požární řád odpovídá současnému stavu. Akceschopnost sboru 1+5. Prům. věk asi 35 let. Zavést dokumentaci o VPS Stodůlky. Ve zbrojnici je vcelku pořádek. Je potřeba zajistit řádnou akceschopnost sboru.

8. prosince: Se konala výroční členská schůze. Účast 17 členů.

27. prosince: Výborová schůze - závěrečné kvalifikační zkoušky mají být provedeny do 25.1.1979.
S. Funk vypracuje plán námětového cvičení.
Do konce února je nutno uvést vozidlo do pojízdného stavu.

Nahoru

1979

19. ledna: Výborová schůze - byla svolána za účelem vyřízení pohřebního spoření. Pozváno bylo 65 členů, dostavilo se 16.
S. Rada zahájil schůzi, kde řekl, že v počátku spoření bylo asi 250 členů. Dnes zůstalo pouze 65 členů, vzhledem k tomu, že není zájem o pohřební spoření, klesl stav částky na 3534,70 Kčs, je nutno rozhodnout co dál.
V diskusi členů pohř. spoření navrhl s. Liška vyplatit zbývající částku pro členy až do vyčerpání. Tím pak toto spoření zanikne. Ostatní členové s tímto návrhem souhlasí. Budou vyplaceny asi 4 členové (883,- Kčs.)

22. února: Výborová schůze - připravit auto k technické prohlídce, prověřit stříkačky a výstroj.

30. března: Výborová schůze - zprávu o mládeži podal s. Hazdra, pro nedostatečnou účast se nekonala žádná příprava. O zajištění lepšího průběhu s mládeží přislíbili s. Hazdra, Novák, Funk, že provedou nábor přímo ve škole.
O technickém stavu auta a stříkaček podal zprávu s. Funk. Auto je připraveno k technické prohlídce podle příslibu s. Nováka ml. a Nováka st. dojedou s autem k technické prohlídce do konce dubna.
Předseda podává zprávu a informuje výbor o stavu členstva ke dni 30.3. je stav 115 členů.

18. května: Výborová schůze - zprávu o mládeži podal s. Novák st., nábor byl proveden ve škole s. Novákem a Hazdrou, na první schůzku se dostavilo 20 žáků.
Funk podal zprávu o technickém stavu vozidla, technická prohlídka byla provedena 29.4.1979, vozidlo a stříkačka podle prohlášení velitele v naprostém pořádku. K technické prohlídce vozidlo připravovali s. Novák st. a Novák ml., vzniklé výdaje s přípravou a občerstvením, výbor souhlasí uhradit částku po 100,- Kčs jmenovaným.
Dále velitel podal zprávu o požáru ve Stodůlkách, hořel stoh poblíž zahradnictví u Čížka, příčina požáru samovznícení. Zásahu se zúčatnili Funk a Koutek.

22. června: Výborová schůze - velitel s. Funk přečetl zápis ze schůze jednání na MNV Stodůlky k zajištění žňových prací v souladu se směrnicemi ze dne 3.7.1972 o ochraně úrody před požáry. Žňové hlídky zajistí Rada a Funk.

31. srpna: Výborová schůze - velitel podal zprávu o námětovém cvičení, které se konalo dne 26.6.1979, stav techniky je v bezvadném stavu a je akce schopná.

5. října: Výborová schůze - velitel podal zprávu o námětovém cvičení, které se má konat 27.10. v Řeporyjích v 9 hod., odjezd ze zbrojnice 8,30 hod. Proto navrhuje cvičení 21.10. v 9 hod. ve zbrojnici.

27. října: Se jednotka - zleva Milan Funk, Josef Hazdra, Vojtěch Koutek, Jiří Novák st., Josef Saltczer a Josef Košťál (foceno na náměstí naproti kinu v Řeporyjích) s vozidlem PRAGA účastní námětového cvičení v Řeporyjích, má za úkol dálkovou dopravu vody a jako jediná ve stanoveném čase splnila úkol - mít vodu na stanoveném místě. Je hodnocena výtečně.

10. prosince: na výroční schůzi je zvolen nový výbor.

2. listopadu: Výborová schůze - velitel podal zprávu o cvičení, které se konalo v Řeporyjích dne 27.10., kde se zúčastnilo 7 sborů. Stodůlecký sbor obstál dobře, úhradu za občerstvení 164,- Kčs výbor souhlasí proplacení účtu, dále zajistí na zimní období techniku, tak aby byla akceschopná.
s. Chlupáč za obvod Prahy 5 přečetl stanovy a rád by napomohl k přípravě výroční schůze, která se má konat 7.12. na Cikánce v 18,30 hod.

7. prosince: Se konala výroční členská schůze.

Nahoru

1980

22. února: Výborová schůze - velitel podal zprávu o nepojízdnosti auta, které je v havarijním stavu, proto žádá výbor o souhlas k zakoupení náhr. dílu od soukromníka v hodnotě 500,- Kčs. Výbor souhlasí.

27. března: Výborová schůze - velitel podal zprávu, že náhr. díly byly zakoupené, dle možností co nejkratší době auto bude dáno do pojízdného stavu.
S. Rada a Funk se zúčastnili zasedání na MNV a přednesli požadavek o doplnění výzbroje a výstroje, dále byl dán požadavek na zakoupení menšího auta „ojeté“, ze strany MNV byl dán slib, že dle možností bude vyhověno.

17. října: Se konala výroční členská schůze.

1981

16. dubna: Výborová schůze - zpráva velitele – auto je pojízdné a je schopné zásahu.
Předseda podal zprávu o průběhu provedené protipožární prevence, která se konala 28.3.81, bylo prověřeno 47 obytných domů v dolní části Stodůlek „Nová kolonie".

20. srpna: Výborová schůze - předseda podal zprávu o inspekci PO Prahy 5, která prověřila stav vozidla, a přislíbila, že budou jednat o zakoupení novějšího vozidla neboť dosavadní nevyhovuje technickým podmínkám.

17. září: Výborová schůze - předseda zahájil schůzi uvítáním hosta a členy výboru a předal slovo s. Tomanovy.
S. Toman poděkoval výboru za dosavadní činnost a požádal o udržení organizace PO, případně její rozšíření, při té příležitosti předal výboru 600,- Kčs dotaci na májovou zábavu, která se konala dne 9.5.1981.

3. prosince: Se konala výroční členská schůze.

1982

25. února: Výborová schůze - zpráva velitele o stavu požární techniky. Vozidlo zastaralé, technický stav nevyhovující. Velitel podal zprávu na MNV o stavu vozidla a požádal o jeho likvidaci.

20. května: Výborová schůze - velitel podal zprávu o stavu požární techniky, auto nepojízdné, stříkačka je v pořádku. MNV nehodlá investovat do zastaralého auta peníze.

10. prosince: Se konala výroční členská schůze.

Nahoru

1983

24. března: Výborová schůze - brigáda ve zbrojnici – úklid a příprava auta pro odtažení do šrotu.
Pro neustálé technické problémy je vozidlo PRAGA určeno do šrotu, ale je věnováno do Automuzea Praga pana Příhody. Auto bylo odtaženo 23.3.

23. června: Výborová schůze - Rada byl pověřen podat stížnost na MNV ohledně elektroinstalace ve zbrojnici.

29. září: Výborová schůze - stříkačka není provozu schopná, předseda Havlůj po dohodě s výborem pověřil velitele Funka o zajištění firmy, která opravuje a zajistí odvoz.

6. října: Se konala schůze revizní komise. Komise neshledala žádné závady a doporučila řadu dobrých nápadů, jak pozvednout a dát do chodu naši organizaci.

25. listopadu: Výborová schůze - příprava výroční členské schůze.
Strojník Koutek podal zprávu, že oprava stříkačky byla provedena a je akce schopná.

16. prosince: Se konala výroční členská schůze.

1984

24. dubna: Výborová schůze - Koutek podal zprávu o stavu techniky, která je v dobrém stavu.

28. června: Výborová schůze - velitel přednesl zprávu ze schůze velitelů, na které se pravidelně zúčastňuje na obvodě Praha 5. Výsledek, samé stížnosti na nedostatek výzbroje a výstroje, které nejsou k dostání, objednací doba až 2 roky.

23. srpna: Výborová schůze - předseda informoval členy výboru o inspekci, která proběhla 15. července, práce sboru je hodnocena kladně.

14. prosince: Se konala výroční členská schůze.

Nahoru

1985

1. března: Výborová schůze - Koutek byl pověřen, aby projednal s předsedou MNV Havlůjem likvidaci starého auta. (jednalo se vozidlo ROBUR)

23. května: Výborová schůze - Funk přednesl zprávu o technickém stavu. O přidělení nového vozidla bude jednat Funk na MNV.
Na sobotu 25.5. je stanovena brigáda ve zbrojnici.

26. června: Výborová schůze - Koutek je pověřen vyzvednout auto, které je přiděleno pro místní jednotu PO.
Zásluhou předsedy MNV pana Josefa Havlůje a velitele Milana Funka je převedeno od Požárního útvaru Praha vozidlo IFA-AS-16.

25. srpna: Od tohoto dne je jednotka po 2,5 roku opět v poplachovém plánu.

29. srpna: Výborová schůze - Koutek podal zprávu o stavu vozidla, schází redukce k hadicím.
Výbor souhlasí dát udělat brigádně vrata a střechu, jsou v dezolátním stavu. Funk tuto stížnost přednese na zasedání MNV:

1. listopadu: Se konala výroční schůze.

6. prosince: Výborová schůze - střecha byla opravena brigádně.

1986

24. dubna: Výborová schůze - Hodnocení protipožární prevence, bylo provedeno 115 kontrol obytných budov, shledáno 25 závad.

17. května: Soutěž žactva v Třebonicích - děvčata skončila na 4. místě a chlapci na druhém místě. Strojník V. Koutek. Rozhodčí O. Dobiáš.

27. června: Výborová schůze - Funk a Koutek připraví mužstvo dospělích pro soutěž, která se koná 13. září v Třebonicích.

15. září: Družstvo mužů skončilo páté na soutěži v Řeporyjích, družstvo dětí v soutěži PLAMEN skončilo na 3. místě.

26. září: Výborová schůze - Malínský dal požadavek o zakoupení rychlouzávěru pro soutěžní účely. Výbor souhlasil.
Předseda přednesl zprávu ze schůze na obvodě. které se zúčastnil, dostalo se pochvaly žactva, co se týče mužstva dospělých je neuspokojivý.

31. října: Výborová schůze - Koutek a Šťulík zabezpečí auto na zimní období proti zamrznutí.

19. prosince: Se konala výroční schůze.

Nahoru

1987

24. dubna: Výborová schůze - Protipožární prevence se zúčastnilo 18 osob dospělích a 8 dětí, bylo provedeno 150 prohlídek, zjištěno 16 závad.

29. května: Výborová schůze - Otázka velitele vzhledem k tomu, že velitel Funk je stále zaneprázdněn dalkovýma cestami jako řidič, nemůže se plně věnovat výcviku družstva ani se zúčastňovat školení, výbor rozhodl zvolit nového velitele. Nový velitel Novák, jeho zástupce Kmůcha.

26. června: Výborová schůze - MNV uvolní 10 tisíc Kčs na zakoupení výstroje pro žáky a mužstvo.

13. července: M. Funk při úklidu zbrojnice.

29. října: Otázka vedoucího mládeže je otevřena, vedoucí Malinský se odstěhoval a nedal zprávu co bude dál. Vedoucího mládeže se výbor bude snažit zajistit.

12. prosince: Se konala výroční schůze.

1988

25. února: Výborová schůze - Martínek přislíbil, že to skusí jako vedoucí mládeže.

26. srpna: Výborová schůze - Otázka mládeže není uspokojivá, činnost vedoucího mládeže zůstala na mrtvém době.
Mužstvo dvakrát zasahovalo při zdolávání požáru.

Nahoru

1989

27. ledna: Na výroční schůzi oznamuje předseda Karel Rada, že odstupuje z funkce a navrhl Vojtěcha Koutka na nového předsedu. Výbor s tímto jednohlasně souhlasil.

31. března: Výborová schůze - Předseda přednesl zprávu, že dostal pozvánku dostavit se na technickou prohlídku vozidla. Prohlídka se nekonala, důvod MNV nenašel doklady o technických prohlídkách.
Byla provedena reorganizace výboru.

27. dubna: Výborová schůze - Protipožární prevence, která byla provedena na Butovicích. Bylo prohlídnuto 122 rod. domů, závady u 12 rod. domů.

15. prosince: Se konala výroční schůze.

1990

25. ledna: Výborová schůze - poslední zápis v této knize.

Nelze na několika stránkách vypsat celou bohatou historii našeho hasičského sboru. Je zřejmé, že členové našeho sboru celou dobu od svého založení vždy věděli, kde je jejich místo. Bez ohledu na čas, bez ohledu na nebezpečí, bez jakýchkoliv zištných úmyslů, vždy byli tam, kde jim to přikazovala jejich čest, kde je vlast a bližní potřebovali.