Historie

 

1937 - 1945 1937 - 1945

1937

21. ledna: Na výborové schůzi br. jednatel čte nabídku na hady od f. Stratílek jeden m 23,20 K a jeden pár šroubení K 72. Usneseno zakoupit 50 m hadic č. 8 za 1.304 Kč. Kejha Josef dává návrh, by bylo při objednávce podotknuto ohledně našeho přičinění na stroje Zličín a Řepy, by daroval sboru hubici (Rekord).
Sbor koupil niklované sekerky za 70 K.

6. března: Br. jednatel hlásí, že sbor obdržel od f. Stratílek dar hubici (Rekord) za sprostředkování dvou strojů pro Zličín a Řepy.
Br. Pašek dává návrh, by byla zakoupena dvojhlasná trubka, všemi schváleno.

20. června: II. okrsek hasičské župy Podbělohorské pořádá okrskové cvičení ve Stodůlkách.

14. září: V Lánech zemřel náš první československý president Tomáš Garrigue Masaryk.
V předvečer pohřbu 20.září byly nařízením zemské hasičské jednoty zapáleny v celé republice ohně.

21. září: Členové sboru se zúčastnili státního pohřbu prezidenta T. G. Masaryka.

19. prosince: se uskutečnila 47 řádná valná hromada.
Sbor měl: 2 čestné členy, 18 činných a 148 přispívajících a zakládajících.

v roce 1937: Daroval místní honební kroužek sboru 1.000 korun.

1938

Na počátku roku 1938 se objevila v odpoledních hodinách na obloze neobvyklá záře. Šlo totiž o velkou polární záři.
Jako by však ta záře na obzoru byla předzvěstí daleko většího „požáru". Požáru, který postupně zachvátí celý svět. Schylovala se 2. světová válka a nešlo to již zvrátit.

26. března: Na výborové schůzi bylo jednáno se zástupcem banky Slavie p. Rozhonem ohledně pojištění úrazového a to 14 Kč na osobu včetně na motorovém vozidle a zástupce žádá o příslib pojištění a banka Slavie daruje sboru 400 Kč.

2. července: Na výborové schůzi br. starosta hlásí, že stejnokroje od f. Odvárka Praha jsou hotové a zaplaceno za ně 280 Kč. Dále br. jednatel hlásí, že banka Slavie poskytla dar 400 Kč. Br. velitel hlásí, že se dostavil k požáru p. Kohlíkové a stěžuje si na zbrojmistra, že jest ve skaldišti nepořádek, a že není žádný soupis inventáře.

23. září: V noci z 23. na 24. září byla vyhlášena mobilisace do 40 let a ku zvláštní službě povoláni i starší. Již v noci po vyhlášení mobilisace rádiem nastupovali řady záložníků ku svým vojenským útvarům.

18. prosince: Se konala řádná valná hromada, za přítomnosti 33 členů.
Zpráva velitele nestraně podána a zároveň rezignace na funkci velitele. Br. Helt Fr. vysvětluje, že ve členské schůzi byl zvolen za velitele jeho náměstek Kejha Josef a to do příští valný hromady.
Sbor měl: 2 čestné členy, 11 činných a 39 přispívajících a zakládajících.

Nahoru

1939

Tento rok je zapsán v dějinách hasičstva i celého národa černě. Jednoznačně pak den 15. březen, kdy Hitlerovo Německo vtrhlo se k nám vojenskou silou, ten den bylo nařízeno uzavřít všechny hostince a veřejné místnosti „Zákaz shromažďování„.

12. března: Se konala mimořádná valná hromada nařízená ČZHJ a OHJ.
Zemská hasičská jednota na příkaz německých okupantů vydala rozkaz, který se týkal změn ve stanovách hasičských sborů. Rozkaz nařizuje přijetí změn a nepřipouští žádný odpor.
Br. jednatel tento rozkaz přečetl.
Dále byly předloženy k projednání nové sborové stanovy sestavené ČZHJ za spolupráce Svazu čs. hasičstva, ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra, mající předběžné textové schválení zemského úřadu v Praze z 15. února t. r. čj. 5037/5.
Stanovy byly schváleny, (od této chvíle se spolek jmenuje Hasičský sbor ve Stodůlkách), a podle nich se konaly nové volby činovníků. V nich byli zvoleni:

13. března: Se konala ustavující schůze výboru, na které byl přečten zápis z mimořádné valné hromady konané dne 12. března. Zápis byl schválen.
Poté bylo přikročeno k předávání funkcí. Po předání funkcí byla schůze ukončena.

16. března: Ve 12. hodin byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava, Slovensko se oddělilo.

Dne 31. 3. vychází vládní nařízení č. 97/1939, které stanovilo, že spolky zřízené podle zákona č. 134/1876 musí prostřednictvím nově zřízených Okresních hasičských jednot oznámit, že chtějí i nadále vyvíjet činnost, jinak ke 30. 6. zanikají. Tímto nařízením došlo definitivně k zániku župního zřízení.

Výnosem Ministerstva vnitra ze dne 15. 5. 1939 se stal nejvyšší složkou v protektorátu Čechy a Morava „Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě“ se sídlem v Praze. Zároveň byly ustanoveny dvě zemské jednoty a vydány jednotné stanovy.

15. května: Přišel výměr č. 4954, odd. 19. ze Zemského úřadu, podle kterého stanovy schválené 21. dubna 1910 pozbývají platnost. A spolek pro příště bude míti jméno "Hasičský sbor v "

22. května: Bylo odesláno oznámení podle vládního nařízení č. 97/1939, že spolek hodlá pokračovat v činnosti.

Dne 21. 6. vychází nařízení říšského protektora o neárijcích a dne 7. 9. nařizuje ČZHJ vyškrtnout všechny nearijské členy, hasičský pozdrav „Nazdar“ je změněn na „Vlasti zdar“. Byl nařízen soupis sborového majetku.

Za okupace, po zrušení Československého červeného kříže, převzalo hasičstvo, ve spolupráci s Ústředím měst a obcí samaritánskou zdravotní službu plně do své činnosti. Němci však hasičské organizace zachovali, neboť byly potřebné při ochraně hospodářsky důležitých objektů. Činnost hasičů však směřovali do technické oblasti a podřídili ji protektorátnímu ministerstvu vnitra.

1. září: Fašistické Německo napadlo Polsko, začala II. světová válka.

7. září: Byl vydán rozkaz Zemské hasičské jednoty z Prahy, zákaz nošení čamarovského stejnokroje a čapky. Změna sborových stanov, hasičský sbor - vypuštěn dobrovolný, zrušení sborových razítek.

17. prosince: Se konala řádná valná hromada, za přítomnosti 45 členů, kterou zahájil a řídil br. Kejha a žádá přítomné, by vzdali čest zemřelým bratřím.
Br. Kejha dává návrh, by se ples nekonal neb dnešní doba tomu neodpovídá.

Nahoru

1940

17. února: Na výborové schůzi byl přečten přípis se Zemské hasičské jednoty v Praze, podle které musí být odstraněny všechny sošky, znaky a obrazy připomínající československou republiku.

17. března: Na výborové schůzi byl čten dopis, pozvánka na valnou hromadu O.H.J. II. obvodu - účastní se 6 členů.

8. června: Na výborové schůzi v bodu jednání došlé dopisy, bylo přečteno nařízení, aby sbor vyměnil přesky na opascích, ponechává se na pozdější dobu.
Br. starosta připomíná, by se zase zavedla požární přípřež z důvod že jest zakázáno jezditi dopravním vozem, ohledně úspory benzinu.
Br. kočí dává návrh, by se vůz odborně prohlédl a nebude-li to drahé, by se dal opraviti.
Br. jednatel pozve přítele Vojíře na prohlídku vozu.
Koňská přípřež bude používati starou stříkačku. Výbor se sejde dne 12. června na prohlídku staré stříkačky a pozve kováře, by vše potřebné zařídil.
Zpráva velitele stráží - dává důtku br. Světlíkovi Fr., že chodí ve vycházkové blůze.
Za zemřelého člena br. Šindeláře revizora účtu navrhnut br. Havlůj J.

26. června: ČZHJ vydala rozkaz č. 10146/40 o odstranění věcí nesrovnávajících se se současnými státoprávními poměry.

8. července: ČZHJ vydala rozkaz č. 10624/40 o zřízení dvoujazyčných nápisů na skladišti a stříkačce.

K 1. 12. došlo v protektorátu k novému uspořádání okresů a tím i ke změnám v příslušnosti Okresních hasičských jednot i okrsků.

22. prosince: Se konala řádná valná hromada, za přítomnosti 62 členů, kterou zahájil a řídil br. Kejha V. starosta. Žádá přítomné, by povstáním uctili památku zemřelých bratří.
Br. Kočí hlásí, že provedl několik přednášek před členstvem a nebylo možno v nynější době vyvíjeti větší činnost, neb nekonala žádných podniků ani ve sboru, ani v okrsku, ani v O.H.J.
Příjímání členů hlásí, že se přihlásilo za členy přispívající 43 občanů. Za činné členy se přihlásili Kejha Tomáš a Klíč Jaroslav.
Bylo přistoupeno k volbám na období tří roků: kandidátka

Nahoru

1941

4. ledna: Na výborové schůzi br. velitel Beránek hlásí, že je zapotřebí stanoviti požární přípřež koňskou pro dobu zimní. Br, Votruba hlásí, by požádána byla obec, by stanovila požární přípřež.
Br.Kejha oznamuje, že je potřeba zaslati účet pro Pražskou železářskou společnost v Nučicích za poskytnutí pomoci při požáru jejich vrtací stanice. Schválen. Zašle br. jednatel.

5. dubna: Na výborové schůzi, za účasti 14 členů, br. jednatel hlásí, že byli s br. velitelem přítomni valné hromady O.H.J. II obvod č. 43 v Národním domě na Smíchově.
Bylo odevzdáno osvědčení br. Beránkoví, Kadlecovi a Kejhovi za prodělání cvičitelského kurzu, školy v Praze pořádáneho O.H.J. 43, po dobu 4 měsíců.
Projednání přestavby zbrojnice: br. starosta navrhuje, by zvolena byla pracovní komise. Práce spojené se zbouráním skladiště provede činné členstvo.
Práce zednické br. Ort Václav, povozy br. Beránek J., cihelny br. Kejha V. a Vácha, Müller, Gezort Fr. ml. a Dezort Fr.
Plány obstará br. Kejha V. a Kejha J.

3. května: Na výborové schůzi, za účasti 10 členů, br. velitel podává zprávu o stavbě zbrojnice, že tu věc nebude urgovat což obecní úřad vzal na vědomí.
Br. Votruba hlásí, že by bylo dobře, by při stavbě zbrojnice byl též zřízen byt pro správce a neb šoféra.
Návrh tento schválen a projedná se na obecním úřadě.

11. června: Na výborové schůzi br. Beránek hlásí provésti opravu na autu, prohlédnouti elektrické vedení.
Pozvat p. Šebora a materiál dodá.
Br. Votruba žádá br. Rozhona jako zástupce obce, by přednesl zprávu z obecní rady: Br. Rozhon hlásí, že usnesení obecní rady je ponechána stavba zbrojnice na pozdější dobu, a že obec pronajmula novou místnost ve dvoře pro zbrojnici v bejvalé dílně p. Hartmana, kde místnost je a drahší upraví obec. (foto objektu v ulici Kovářova, kde byla zbrojnice, je ze současné doby)
Br. Votruba a Pašek dávají návrh, by bylo obecní radě sděleno, že spravní výbor usnesl se ve stavbě zbrojnice započíti a žádá, by nechala stavbu vyyznačila. Usneseno by začalo se stavěti z prostředků vlastních.

7. července: Na výborové schůzi náměstek starosty br. Votruba hlásí, že bylo zaplaceno p. Šeborovi 25 K a auto opraveno, elektrika na voze je v pořádku.
Dále do cihelny Vidoule za vyčerpání vody poslat 3 povozy pro cihly.
Velitel hlásí, že dostavil se s mužstvem a strojem 2x na povinnou nácvičnou hodinu do Ruzyně.
Jana Reiser darovala 1000 cihel ke stavbě zbrojnice.
Dar od Hospodářské záložny na Smíchově v obnose K 500,- předán br. pokladníku, navrženo by zaslán děkovný přípis.
Zpráva zástupce obce p. Rozhon: pan stavitel Pachman předal plány na stavbu zbrojnice obecnímu úřadu. Br. Votruba dotazuje se jaké stanovisko po stránce finanční zaujala finanční rada.

2. srpna: Na výborové schůzi velitel hlásí konání nařízených polních hlídek požárních, dle nařízení Oberlandrátu, vyhláškou ministerstva vnitra čís. 21,803/1941-13 se ukládají všem hasičským sborům v Čechách a na Moravě povinnost žňových hlídek, které nakonec trvaly 30 let.
Dále hlásí, že provedl nařízenou prohlídku auto v Řeporyjích, kde prohlídku provedl Okresní úřad a nařízeno nám nechati dáti do opravy 1 rezervní gumu na protektor.
Br. jednatel hlásí, že cihelna u B. beránka p Číž daroval 1200 kusů cihel.
Dále hlásí, že br. Ort V. nedostavil se vůbec ani do jedné schůzky kde projednávala se stavba zbrojnice a doposud se stavbou nezačal.
Br. Kejha dává návrh, by stavba byla svěřena k provedení br. Poštovi. Schváleno.
Br. Beránek vyzvedne plány zbrojnice a předá je br. Poštovi.

To je poslední zápis v knize.

Ke konci tohoto roku byly nařízeny noční služby na zbrojnici. Benzín byl na příděl, auta dostala povolení k jízdám a nové poznávací značky.

prosinec: Vládní nařízení protektorátu Čechy a Morava ze dne 18. 12. 1941 č. 30/1942 Sb. o věcech PO, tedy 2 doby německé okupace, (platnost od 1. 1. 1942) o věcech požární ochrany uložilo obcím, aby se staraly o zřízení, udržování nářadí a výstroje požárního sboru. Hasiči se stali při výkonu funkce orgány obce. V obcích nad 50 tis. obyvatel muselo být zřízeno hasičstvo (ruší se výraz hasičské sbory) z povolání, věk členů od 18 do 60 let.

Odborný (technický) dohled v oboru požární ochrany převzalo ministerstvo vnitra, kde bylo zřízeno místo (funkce) požárního ředitele (hlavní hasičský velitel), který měl k ruce krajské ředitele. Hasičstvo bylo rozděleno na: z povolání, dobrovolné, povinné a závodní. Nemovitosti s příslušenstvím, které sloužily účelům požární ochrany, jakož i nářadí a předměty výstroje dobrovolných hasičů přešly do vlastnictví obce a tvořily účelové jmění pro účely požární ochrany. Tímto nařízením se rušily předpisy z konce 19. století o požární policii. V místě byla činnost hasičských sborů kontrolována německými orgány. Byly nařízeny prověrky technických stavů stříkaček.

Nahoru

1942

V roce 1942: se valná hromada nesměla konat, neboť nastal německý režim.

Sbor měl vždy svůj majetek a byl si samostatný, až do letošního roku, kdy přechází veškerý majetek v částce 98.329 Kč, určený k účelům požární ochrany, do správy majetku obce. (viz nařízení ministerstva vnitra 16. 780/42-v 6 z 18.6.1942)

Postupně ve všech organizacích byly prováděny reorganizace podle říšskoněmeckého vzoru. Bylo obnoveno v roce 1945.
Obec tak přejímá i všechny závazky vzniklé hasičským sborům při pořizování hasičského materiálu.

V roce 1942 byli členové dobrovolných a závodních hasičských sborů vyňati „ze služební povinnosti v ostatním říšském území“, tedy z totálního nasazení, pokud byla potvrzena jejich nenahraditelnost.

Podle výnosu ministra vnitra je upuštěno od voleb ve sborech s tím, že stávající funkcionáři musí pracovat dále.

1943

V roce 1943: byly prováděny jen porady.

Vládní nařízení ze dne 15. 9. 1943 o Hasičské výzbrojní ústředně pro Čechy a Moravu č. 257 vymezuje ji jako korporaci veřejného práva a jejími členy byly obce v Čechách a na Moravě, jako nositelé nákladů požární ochrany. Ústředna byla podřízena Ministerstvu vnitra.

SČH vydal dne 16. 7. oběžník, ze kterého je zřejmé, že hasičstvo bylo často zneužíváno k jiným úkolům (pátrací akce, kontrola cestujících,..).

1944

V roce 1944: byly prováděny jen porady.

Ministerstvo hospodářství a práce vydává 24. 4. přípis, ve kterém se omezuje možnost přemísťování členů hasičských sborů, aby nedocházelo k oslabování zásahových skupin. Začíná zatýkání funkcionářů SČH pro odbojovou činnost.

Nahoru

1945

5. až 9. květen: kde celý sbor za řízení bratra Josefa Beránka byl v činnosti.

9. května: se celý sbor zúčastnil pohřbu padlých v revolučních dnech, celkem bylo vystaveno 13 rakví.

7. července: Se konala valná hromada, kde rezignoval br. Vácha Stanislav a byl zvolen Los Fr.

----