Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
S p o r t

Úvodní ustanovení

Pravidlo 1
Obsah a působnost pravidel požárního sportu

1) Pravidla požárního sportu jsou souhrnem organizačních pokynů a zásad, technických podmínek a dalších ustanovení, kterými se určuje zejména:
a) způsob pořádání soutěží v požárním sportu,
b) provádění jednotlivých disciplín požárního sportu,
c) měření a hodnocení dosažených výkonů.
2) Pravidla požárního sportu se vztahují na všechny soutěže v požárním sportu organizované na území České republiky pro jednotky požární ochrany.

Pravidlo 2
Vydávání a výklad pravidel požárního sportu

1) Pravidla požárního sportu, jejich změny a doplňky vydává a zveřejňuje Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-ředitelství HZS ČR") a podává též výklad těchto pravidel.
2) Otázky související s pravidly požárního sporu posuzuje komise tělesné přípravy a sportu, kterou zřizuje vrchní požární rada ČR (dále jen „VPR ČR").

Pravidlo 3
Soutěže v požárním sportu

1) Soutěže v požárním sportu se organizují v souladu s právními předpisy *1). *1) § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"). § 40 vyhlášky č. 21/ 1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně. Pokyn VPR ČR č. 1 ze dne 17. ledna 2000, kterým se stanoví systém sportovních soutěží organizovaných v rámci HZS ČR ve sportech, disciplínách a cvičeních zařazených do tělesné přípravy příslušníků.
2) Soutěže v požárním sportu se mohou organizovat jako soutěž jednotlivců a soutěž družstev v disciplínách požárního sportu určených v propozicích soutěže jejím pořadatelem za podmínek, že se soutěže zúčastní nejméně tři soutěžící v soutěži jednotlivců nebo dvě družstva v soutěži družstev a že budou probíhat podle pravidel požárního sportu.
3) Soutěže v požárním sportu se mohou organizovat jako samostatné nebo společné pro jednotlivé druhy jednotek požární ochrany *2) (dále jen „jednotek PO"). Pro účely těchto pravidel se soutěže a soutěžící zařazují do kategorií:
*2) § 65 odst. 1 zákona o požární ochraně. 3) V souladu s posláním občanských sdružení uvedených v § 75 zákona o požární ochraně.
a) profesionální hasiči; soutěžící jednotlivci a družstva jednotek hasičských záchranných sborů (dále jen „HZS") okresů (měst), HZS podniků a vojenských profesionálních jednotek PO,
b) dobrovolní hasiči; soutěžící jednotlivci a družstva jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH") obcí, jednotek SDH podniků a vojenských dobrovolných jednotek PO.
4) Soutěže v požárním sportu se mohou organizovat i v kategorii členové občanských sdružení působících na úseku požární ochrany (dále jen „občanská sdružení"), tj. pro muže, ženy, dorostence a dorostenky, kteří nemusí být současně členy jednotky SDH obce nebo jednotky SDH podniku 3).
5) Soutěže v požárním sportu se organizují:
a) v rámci HZS okresu (města), HZS podniku nebo stanovené části okresu
(okrsku nebo hasebního obvodu) ............................................ I. kolo
b) v rámci okresu (města) ........................................................... II. kolo
c) v rámci regionu ……………….....……………..………...… III. kolo
d) v rámci České republiky ...................................................... Mistrovství
e) jako mezinárodní soutěže
f) jako jiné soutěže.
6) I. kolo - místní kolo - zpravidla soutěž jednotlivců a družstev organizovaná v disciplinách požárního sportu stanovených pořadatelem a upravených dle místních podmínek v propozicích soutěže.
7) II. kolo - okresní (městské) kolo - soutěž jednotlivců a družstev organizovaná v disciplinách požárního sportu stanovených pořadatelem v propozicích soutěže. Součástí propozic jsou též pravidla pro účast či výběr soutěžících v tomto kole.
8) III. kolo - regionální kolo - soutěž jednotlivců a družstev organizovaná ve všech disciplínách požárního sportu. Právo účasti mají zaručeno vítězná družstva II. kol. Počet a pravidla účasti dalších soutěžících jednotlivců a družstev stanoví pořadatel v propozicích soutěže.
9) Mistrovství - soutěž nejlepších jednotlivců a družstev České republiky organizovaná ve všech disciplínách požárního sportu. Právo účasti mají zaručeno vítězná družstva III. kol, vítěz předchozího Mistrovství případně družstvo, které se ve III. kole umístilo jako druhé za tímto vítězem. Počet a pravidla účasti dalších soutěžících jednotlivců a družstev stanoví pořadatel v propozicích soutěže.
10) Mezinárodní soutěž - soutěž jednotlivců a družstev, kteří reprezentují své státy (země) a jsou v této soutěži paritně zastoupeni. Je organizovaná zpravidla podle mezinárodních pravidel požárního sportu, za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích této mezinárodní soutěže.
11) Jiná soutěž - soutěž jednotlivců a družstev v disciplínách požárního sportu organizovaná za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích soutěže, zpravidla jako pohárová soutěž, memoriál, apod.
12) Pokud se soutěží uvedených v odstavcích šest až devět a jedenáct tohoto pravidla zúčastní soutěžící ze zahraničí, jedná se o soutěž s mezinárodní účastí. Pořadatel v propozicích soutěže stanoví, zda zahraniční soutěžící budou v soutěži hodnocení společně s ostatními soutěžícími nebo samostatně.

Pravidlo 4
Časové uspořádání soutěží v požárním sportu

1) MV-ředitelství HZS ČR stanoví každoročně do 30. listopadu, která Mistrovství v požárním sportu v kategoriích profesionální a dobrovolní hasiči se v následujícím soutěžním roce (období) uspořádají. Současně stanoví nejpozdější termíny konání III. (regionálních) kol na tato Mistrovství.
2) Pořadatelé I. až III. kol soutěží v požárním sportu a Mistrovství stanoví konkrétní termíny konání jednotlivých soutěží tak, aby byla mezi jednotlivými koly soutěže zachována přestávka minimálně 14 dní. Pořadatelé III. (regionálních) kol ohlásí termín a místo konání tohoto kola na MV-ředitelství HZS ČR nejpozději do konce ledna.
3) Pořadatelé jiných soutěží v požárním sportu stanoví termíny jejich konání tak, aby nenarušovaly konání soutěží I. až III. kol a Mistrovství. Pořadatelé jiných soutěží v požárním sportu, jejichž význam přesahuje území okresu, mohou do konce ledna oznámit termín a místo konání takové soutěže na MV-ředitelství HZS ČR.
4) MV-ředitelství HZS ČR zveřejní termíny a místa konání III. kol, Mistrovství a jiných soutěží nejpozději do konce února v kalendáři hlavních sportovních soutěží, který bude zpracován na soutěžní období od 1. března do konce února následujícího roku.

Pravidlo 5
Pořadatelé soutěží v požárním sportu

1) Pořadatelem soutěží v požárním sportu mohou být MV-ředitelství HZS ČR, HZS okresů (měst), právnické a podnikající fyzické osoby, příslušné orgány vojenské správy na úseku požární ochrany a občanská sdružení.
2) Pořádání jednotlivých kol soutěží v požárním sportu v kategoriích profesionální a dobrovolní hasiči podle pravidla 3 odst. 5 písm. a) až d) stanoví MV-ředitelství HZS ČR v hlavním zaměření odborné přípravy jednotek PO na příslušný rok. Pořadateli těchto soutěží jsou:
a) příslušný HZS okresu (města) v případě soutěží I. a II. kola,
b) HZS okresu (města) příslušného kraje pověřený MV-ředitelstvím HZS ČR v případě soutěží III. kola,
c) MV-ředitelství HZS ČR s dalším pořadatelem v případě Mistrovství.
3) V kategorii dobrovolní hasiči mohou být pořadateli též občanská sdružení, a to po dohodě s příslušným HZS okresu (města) u soutěží I. a II. kola nebo po dohodě s MV-ředitelstvím HZS ČR v případě soutěží III. kola a Mistrovství.
4) Pořadatelé zodpovídají za přípravu a průběh soutěží. Každé soutěži proto musí předcházet včasná a důkladná příprava tak, aby soutěž probíhala hladce, organizovaně, bezpečně a byly vytvořeny podmínky pro dodržení pravidel požárního sportu a propozic soutěže.
5) Výsledky soutěží III. kola a dalších soutěží v požárním sportu označených v kalendáři hlavních sportovních soutěží oznamují pořadatelé neprodleně po ukončení soutěže MV-ředitelství HZS ČR, a to písemně dle osnovy uvedené
v příloze č. 2.
6) Byl-li na soutěži dosažen národní rekord (pravidlo 13 a 58), zašle pořadatel na MV-ředitelství HZS ČR neprodleně příslušný protokol (příloha č. 3).
7) Byl-li na soutěži vyloučen soutěžící podle pravidla 59 odst. 6 nebo rozhodčí podle pravidla 25 odst. 8 a 9, zašle pořadatel neprodleně po ukončení soutěže na MV-ředitelství HZS ČR příslušnou zprávu (příloha č. 2).
8) Za příslušné pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže (na riziko úrazu a u zahraničních soutěžících též zdravotní pojištění) zodpovídá přihlašovatel.

Pravidlo 6
Disciplíny požárního sportu

1) V kategorii profesionální hasiči se soutěží v disciplínách:
a) běh na 100 m s překážkami,
b) výstup do 4. podlaží cvičné věže,
c) štafeta 4 x l00 m s překážkami,
d) požární útok.
2) V kategorii dobrovolní hasiči a členové občanských sdružení se soutěží v disciplinách:
a) běh na 100 m s překážkami,
b) štafeta 4 x 100 m s překážkami,
c) požární útok.

Pravidlo 7
Účast na soutěžích v požárním sportu

1) Soutěží v požárním sportu se mohou jako soutěžící zúčastnit příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci nebo členové jednotek PO a členové občanských sdružení, kteří jsou zdravotně způsobilí. Soutěžit mohou jako jednotlivci nebo jako členové soutěžních družstev.
2) Soutěžící se do příslušné soutěže přihlašují podáním písemné přihlášky stanovené pořadatelem a této soutěže se účastní na základě přijetí této přihlášky nebo výběru provedeného pořadatelem na základě pravidel uvedených v propozicích soutěže.
3) Jednotlivce a soutěžní družstva na soutěže v požárním sportu mohou přihlásit pouze příslušní zřizovatelé nebo občanská sdružení. Přihláška, kterou podá jednotlivec nebo soutěžní družstvo samo, nesmí být přijata.
4) Soutěžní družstvo je maximálně třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 9 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič. V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:
a) v běhu na 100 m s překážkami a výstupu do 4. podlaží cvičné věže všech 9 soutěžících,
b) ve štafetě 4x100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety; žádný člen soutěžního družstva nesmí běžet v obou štafetách,
c) v požárním útoku maximálně 7 soutěžících. Tuto disciplinu je možné absolvovat i s menším počtem soutěžících , nejméně však s pěti soutěžícími.
5) Soutěží II. kola, III. kola a Mistrovství v kategoriích profesionální a dobrovolní hasiči se mohou zúčastnit družstva sestavená jen z příslušníků, zaměstnanců nebo členů jednotek PO jediného zřizovatele nebo zřizovatelů *4), kterého reprezentují. V jedné soutěži mohou soutěžící soutěžit pouze v jedné kategorii.
*4) § 65 až § 69a zákona o požární ochraně.
6) Mezinárodních a jiných soutěží se zúčastňují družstva a jednotlivci podle propozic soutěže.
7) V soutěžích mužů a žen v kategorii členové občanských sdružení mohou startovat též členové těchto sdružení starší 15-ti let. Rozhodující je věk ke dni soutěže. Maximální počet těchto členů v soutěžním družstvu stanoví pořadatel v propozicích soutěže.
8) Pořadatel může v propozicích soutěže stanovit časové limity podmiňující účast soutěžících v soutěži.

Pravidlo 8
Propozice soutěže

1) Propozice soutěže vydává pořadatel soutěže.
2) Propozice soutěže musí být soutěžícím k dispozici u pořadatele nejpozději 14 dnů před termínem konání soutěže.
3) Propozice soutěže obsahují:
a) úplný název soutěže,
b) všeobecná ustanovení,
c) technická ustanovení,
d) datum vydání a podpis statutárního zástupce pořadatele.
4) Všeobecná ustanovení obsahují zejména:
a) název a sídlo pořadatele, který soutěž organizuje a technicky zabezpečuje,
b) místo konání soutěže,
c) den a hodinu prezence soutěžících a zahájení soutěže,
d) jméno velitele soutěže, případně dalších organizačních pracovníků,
e) jméno hlavního rozhodčího, případně jména rozhodčích disciplin a dalších členů sboru rozhodčích,
f) adresu a lhůtu pro zaslání přihlášky,
g) místo, datum a hodinu losování,
h) údaje o ubytování, stravování a dopravě účastníků,
i) kontaktní osoby, na které je možno se obracet s dotazy,
j) další důležité informace (například pojištění soutěžících a dalších účastníků soutěže nebo údaje o tom, které náklady soutěže hradí pořadatel a které soutěžící apod.).
5) Technická ustanovení obsahují zejména:
a) kategorie a disciplíny soutěže,
b) pravidla podle kterých se soutěž koná,
c) podmínky účasti v soutěži či výběru soutěžících (například stanovení časových limitů, výkonnostní třídy, maximálního počtu soutěžících apod.) a způsob prokazování splnění těchto podmínek,
d) způsob kontroly soutěžících před a v průběhu soutěže (předložení služebního, kvalifikačního nebo registračního průkazu, členského průkazu, soupisky apod.),
e) pořadí jednotlivých disciplín a předpokládaný časový rozvrh soutěže,
f) popis (povrch a omezení) dráhy a způsob měření dosažených výsledků,
g) podmínky pro podání protestu,
h) další technická ustanovení (například způsob kontroly nářadí, které nářadí zajistí pořadatel a způsob jejich užití, jejich losování apod.).
6) Propozice soutěže musí být přesně formulovány a nesmí vyvolávat pochybnosti.

Pravidlo 9
Přihlášky na soutěže v požárním sportu

1) Přihlášky na soutěže v požárním sportu se podávají písemně ve lhůtě a na adresu uvedenou v propozicích soutěže. Musí obsahovat všechny požadované náležitosti včetně podpisu zpravidla ředitele HZS okresu (města), velitele nebo zřizovatele jednotky PO a razítka přihlašovatele. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. l. Podáním přihlášky přihlašovatel současně stvrzuje, že jím přihlášení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech požárního sportu a propozicích soutěže.
2) Podáním přihlášky se soutěžící zavazují, že se podrobí všem ustanovením pravidel požárního sportu a ostatním podmínkám stanoveným pořadatelem v propozicích soutěže.
3) Řádně podanou přihlášku, která splňuje propozice soutěže, nemůže pořadatel bez udání důvodu odmítnout.

Pravidlo 10
Program soutěže

1) Program soutěže vychází z propozic soutěže. Obsahuje zejména časový rozvrh soutěže a jednotlivých disciplín. Pořadatel jej zveřejňuje zpravidla při prezenci v místě konání soutěže. Pořadí a čas zahájení jednotlivých disciplin nesmí být změněno bez svolení hlavního rozhodčího.
2) Program soutěže musí být po dobu soutěže vyvěšen na přístupném místě. O změně programu soutěže musí být účastníci soutěže včas vyrozuměni.

Pravidlo 11
Zrušení nebo odložení soutěže

1) Nemůže-li se z jakéhokoliv důvodu uskutečnit již vyhlášená soutěž, je pořadatel povinen její zrušení nebo odložení neprodleně oznámit vhodným způsobem, zejména přihlášeným účastníkům soutěže, nejpozději dva dny před jejím zahájením.
2) Pořadatel může soutěž zrušit, nedošel-li podle jeho uvážení dostatečný počet přihlášek pro plánovaný rozsah soutěže.
3) Při odložení soutěže je nutno vytvořit časový prostor pro možnost podání dalších přihlášek. Původní přihlášky, pokud nebyly přihlašovatelem odvolány, platí i pro změněný termín (popř. i místo konání) soutěže.
4) Zrušit soutěž nebo její část, přeložit začátek, přerušit již zahájenou soutěž, případně vyhlásit přestávku může pořadatel zejména v těchto dalších případech:
a) není-li místo pro konání soutěže způsobilé, nevyhovuje-li bezpečnosti soutěžících nebo požadavkům ve smyslu propozic soutěže a pravidel požárního sportu,
b) chybí-li technické vybavení, nebo nářadí nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného průběhu soutěže, případně neodpovídají-li překážky svým provedením a rozměry pravidlům požárního sportu, jsou poškozeny a mohou ohrozit bezpečnost soutěžících,
c) narušují-li průběh, regulérnost a bezpečnost soutěže nepříznivé povětrnostní podmínky (silný déšť, silný vítr, náhlé setmění), případně jiné příčiny,
d) není-li zajištěna zdravotní služba.

Pravidlo 12
Protesty a odvolání

1) Při porušení pravidel požárního sportu je možno podat písemný protest a odvolání. Za podání protestu a odvolání může pořadatel požadovat od protestujícího složení kauce. Tuto skutečnost musí pořadatel uvést v propozicích soutěže, včetně výše této kauce.
2) Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.
3) Protesty soutěžících podává zásadně vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká. Při soutěži jednotlivců může podat protest též soutěžící, kterého se poškození týká, pokud s ním na soutěži není vedoucí družstva.
4) Protesty se podávají písemně:
a) rozhodčímu disciplíny - do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu nebo, - do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny;
b) hlavnímu rozhodčímu - před zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva či jednotlivce na soutěži, - do 10 minut od vyhlášení výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky.
5) Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, může podat písemně až 2 odvolání, vždy do l0 minut po převzetí rozhodnutí:
a) hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím rozhodčího disciplíny, který o protestu rozhodl,
b) odvolací komisi prostřednictvím hlavního rozhodčího, který rozhodl o protestu nebo o prvém odvolání.
6) Rozhodnutí o způsobu řešení protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest nebo odvolání podáno. Na podání musí být vždy uveden čas převzetí a předání protestu nebo odvolání s podpisem toho, kdo jej přijal.
7) Proti rozhodnutí odvolací komise, která rozhodla o protestu přímo na místě soutěže, není další odvolání a její rozhodnutí je konečné.
8) Kauci přejímá rozhodčí, kterému je písemný protest nebo odvolání předáno. Je u něj složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací. Při odvolání převezme kauci na odvolání a složenou kauci za protest hlavní rozhodčí. Je-li odvolání uznáno, obě kauce se ihned vrací. Totéž platí i při odvolání k odvolací komisi. Není-li protest nebo odvolání uznáno, pře- dá rozhodčí po nabytí práva rozhodnutí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace.
9) Protest nebo odvolání lze vzít zpět pouze před zahájením jeho projednávání rozhodčím disciplíny, hlavním rozhodčím nebo odvolací komisí. Kauce se v tom případě vrací.
10) Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit.

Pravidlo 13
Národní rekordy

1) Národní rekordy v požárním sportu jsou nejlepší výkony dosažené v jednotlivých disciplínách občany České republiky.
2) Národní rekordy v požárním sportu potvrzuje, eviduje a vyhlašuje MV-ředitelství HZS ČR. Národní rekordy v kategorii členové občanských sdruženímůže potvrzovat a evidovat ústřední orgán občanského sdružení po dohodě s MV-ředitelstvím HZS ČR.
3) Národní rekordy potvrzuje MV-ředitelství HZS ČR po prozkoumání všech podkladů a po zjištění, že při jejich dosažení byla splněna příslušná ustanovení pravidel požárního sportu.
4) Národní rekord může být potvrzen, pokud byl rekordní výkon dosažen na Mistrovství, ve III. kole soutěže, mezinárodní soutěži a dalších vybraných soutěžích označených v kalendáři hlavních soutěží v požárním sportu, a pokud byly splněny následující podmínky:
a) rekordní výkon byl dosažen na dráze, ohraničené příslušným obrubníkem nebo čárou nebo praporky (na travnaté ploše),
b) rekordní výkon byl měřen elektrickou časomírou,
c) hlavní rozhodčí soutěže měl kvalifikaci rozhodčí - instruktor,
d) rozhodčí disciplíny měl kvalifikaci rozhodčí,
e) v kategorii profesionální hasiči, dobrovolní hasiči a členové občanských sdružení-muži v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami musí být ve 4. úseku prováděno hašení; to neplatí pro potvrzení národního rekordu na kryté dráze,
f) v disciplíně požární útok nesmí být proveden start pokusu s motorovou požární stříkačkou v chodu.
5) Národní rekordy na kryté dráze budou potvrzovány a evidovány samostatně jako „halové rekordy".

Pravidlo 14
Sportovní soustředění

1) V rámci odborné přípravy jednotek PO lze organizovat soustředění vybraných soutěžících či instrukčně metodická zaměstnání lektorů (trenérů) a rozhodčích v požárním sportu.
2) Před Mistrovstvím a významnou mezinárodní soutěží v požárním sportu může ten, který soutěžící (družstvo), případně rozhodčí do takové soutěže vysílá, organizovat soustředění nominovaných účastníků. Příprava soutěžících, případně rozhodčích nominovaných k reprezentaci ČR se provádí zpravidla ve spolupráci se vzdělávacími zařízeními požární ochrany MV, případně vzdělávacími zařízeními Ministerstva vnitra.

Pravidlo 15
Úhrada výdajů

1) Výdaje spojené s nácvikem disciplín požárního sportu se hradí shodně s výdaji na odbornou přípravu v jednotkách PO.
2) Výdaje spojené s organizováním soutěží v požárním sportu nese ten, kdo soutěž organizuje *5). Tím je pořadatel soutěže. Pořadatel soutěže v požárním sportu zpravidla hradí:
*5) § 40 odst. 7 vyhlášky č. 21/1996 Sb.

a) ubytování a stravování účastníků soutěže v požárním sportu v rozsahu, který uvede v propozicích soutěže a pokud účastník přijme ubytovací a stravovací služby zajištěné pořadatelem,
b) výdaje spojené s přípravou a provedením soutěže, například za propagaci, pronájem a přípravu stadionu, časomíru, zdravotní služby, účelovou dopravu, překážky, nářadí apod.,
c) pojištění účastníků soutěže, pokud to pořadatel uvede v propozicích soutěže,
d) výdaje spojené s oceněním soutěžících případně dalších účastníků soutěže (pravidlo 16).
3) Prostředky na úhradu výdajů se mohou sdružovat dle platných předpisů.

Pravidlo 16
Udělování titulů a cen

1) Jako ocenění výsledků dosažených na soutěžích v požárním sportu je možno udělovat nejúspěšnějším soutěžícím diplomy, medaile, poháry a věcné ceny. Pořadatelem mohou být oceněni i jiní účastníci soutěže.
2) Udělení pohárů, věcných cen popř. finančních odměn je v kompetenci pořadatele.
3) Soutěžící ve II. a III. kole hodnocení podle pravidla 61 na 1. až 3. pořadí obdrží diplom.
4) Soutěžící na Mistrovství hodnocení podle pravidla 61 na 1. až 3. pořadí obdrží diplom a medaile.
5) Titul Mistr Hasičského záchranného sboru ČR bude v souladu s Pokynem VPR ČR č. 1/2000 udělen družstvu hodnocenému v celkovém pořadí a jednotlivci hodnocenému ve dvojboji podle pravidla 61 na 1. pořadí.

Pravidlo 17
Reklama a propagace

1) Reklamu a propagaci pořadatel zaměří zejména na pořádání vlastní soutěže, propagaci požární ochrany, svého města, případně propagaci vlastních výrobků (je-li pořadatelem například právnická osoba) apod.
2) Reklamu a propagaci sponzorů v souvislosti s pořádáním soutěže povoluje pořadatel.
3) Reklama, její umístění a provedení musí odpovídat zákonným ustanovením a nesmí narušovat regulérnost a bezpečnost soutěže. Vylučuje se reklama politická a reklama v rozporu s dobrými mravy.
4) Reklama a propagace nesmí být na stejnokroji příslušníků, zaměstnanců a členů jednotek PO. To se netýká sportovního oděvu soutěžících.

Pravidlo 18
Výkonnostní třídy

1) Příslušníci, zaměstnanci nebo členové jednotek PO, kteří na soutěžích II. a III. kola, Mistrovství nebo dalších soutěžích označených v kalendáři hlavních sportovních soutěží dosáhnou v disciplíně běh na 100 m s překážkami nebo výstup do 4. podlaží cvičné věže stanovené výkonnostní limity, získávají příslušné výkonnostní třídy.
2) Pro jednotlivé výkonnostní třídy se stanovují tyto výkonnostní limity:

 100 m s překážkamivýstup do 4. podlaží cvičné věže
 

(s)

(s)

III. výkonnostní třída

18,90

17,10

II. výkonnostní třída

18,20

16,30

I. výkonnostní třída

17,50

15,50

3) Potvrzení o získání příslušné výkonnostní třídy v požárním sportu soutěžícím vydává a eviduje ředitel HZS okresu (města) příslušný podle místa konání soutěže. Vzor potvrzení o získání výkonnostní třídy v požárním sportu je uveden v příloze č. 4.

Pravidlo 19
Pracovníci soutěže

1) Přípravu, průběh a hodnocení soutěže v požárním sportu zabezpečují, řídí a vyhodnocují organizační pracovníci a sbor rozhodčích, které určí pořadatel soutěže. Jejich počet a organizační uspořádání určí přiměřeně k velikosti a místním podmínkám soutěže tak, aby byla zajištěna řádná příprava a průběh soutěže, byly dodrženy propozice soutěže a pravidla požárního sportu.
2) Organizační pracovníci: velitel soutěže, tajemník soutěže technická skupina - vedoucí technické skupiny, techničtí pracovníci (dráhy, překážky, nářadí, spojení a rozhlas) organizační skupina - vedoucí organizační skupiny, pořadatelé (prezence, ubytování, strava, dopra- va, tisk, propagace, hlasatel a zdravotní služba) ekonomická skupina - vedoucí ekonomické skupiny, ekonomičtí pracovníci (ekonomické zabezpečení přípravy a průběhu soutěže).
3) Sbor rozhodčích tvoří hlavní rozhodčí, rozhodčí disciplín, rozhodčí, startér, pomocníci startéra, hlavní časoměřič, časoměřiči, zapisovatel a vyhodnocovací skupina.
4) Velitel soutěže, techničtí a organizační pracovníci musí znát pravidla v požárním sportu v rozsahu odpovídajícím jejich zařazení na soutěži. Rozhodčí musí mít odpovídající kvalifikaci v souladu s
pravidlem 25 a
přílohou č. 5.

Pravidlo 20
Velitel soutěže

1) Za přípravu a průběh soutěže odpovídá velitel soutěže, kterého jmenuje pořadatel soutěže.
2) Velitel soutěže zejména:
a) schvaluje propozice soutěže a zabezpečuje jejich vydání,
b) stanoví organizační pracovníky a sbor rozhodčích,
c) zabezpečuje losování soutěže,
d) zabezpečuje program a startovní listinu pro účastníky soutěže,
e) dbá na dodržení programu soutěže a jejího časového rozvrhu,
f) kontroluje práci organizačních pracovníků soutěže a v případě potřeby stanoví náhradníky těchto pracovníků a sboru rozhodčích,
g) odpovídá za vyrozumění účastníků soutěže v případě změny programu soutěže,
h) svolává a organizuje porady vedoucích družstev a jednotlivců,
i) zabezpečuje veškerá opatření týkající se provedení, průběhu a vyhodnocení soutěže,
j) zúčastňuje se porad rozhodčích,
k) zabezpečuje zahájení a ukončení soutěže,
l) zabezpečuje vyhlášení výsledků soutěže a předání cen,
m) nedostaví-li se na soutěž hlavní rozhodčí stanovený pořadatelem a není-li přítomen ani komisař soutěže, jmenuje nového hlavního rozhodčího.
3) V souladu s pravidlem 35 má právo jmenovat další členy odvolací komise.
4) V souladu s pravidly požárního sportu má právo přeřadit, odvolat nebo vyloučit ze soutěže pracovníky soutěže zejména pro nepřístojné chování, jsou-li pod vlivem alkoholu a vážné nedostatky v jejich činnosti . Má právo vyloučit ze soutěže soutěžící (družstvo). Jde-li o soutěžící nebo rozhodčí, uplatní toto právo zpravidla na návrh hlavního rozhodčího.
5) Má právo přerušit, odložit nebo zrušit soutěž nebo zrušit její část.
6) Po kontrole a podpisu hlavním rozhodčím přijímá a schvaluje zprávu o soutěži v požárním sportu a protokol o národním rekordu
(příloha č. 2 a 3), které po skončení soutěže odevzdává pořadateli.
7) Při soutěžích malého rozsahu zabezpečuje velitel soutěže další úkoly stanovené jinak dalším organizačním pracovníkům. Při soutěžích velkého rozsahu naopak jmenuje tajemníka soutěže, který mu vypomáhá a v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje.

Pravidlo 21
Technická skupina

1) Činnost technické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže.
2) Technická skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za:
a) povrch a správné rozměření a označení drah, za umístění, technický stav a parametry překážek po celou dobu soutěže,
b) technický stav, parametry a označení přenosných motorových stříkaček, omezovačů průtoku vody, přenosných hasicích přístrojů a dalšího nářadí dodávaného pořadatelem,
c) kontrolu, označení a případně úschovu nářadí soutěžících,
d) zajištění dostatečného počtu signalizačních, měřících a dalších pomůcek pro sbor rozhodčích (praporky, stopky, pásma, startovní pistole, náboje, stolky apod.),
e) doplňování vody při požárním útoku a obsluhu nádrží na hořlavou kapalina na 4. úseku štafety 4 x 100 m s překážkami,
f) rozhlas, stanoviště hlasatele, spojení a spojovací prostředky,
g) instalaci elektrické časomíry,
h) úklid stadionu před předáním pronajimateli po ukončení soutěže.

Pravidlo 22
Organizační skupina

1) Činnost organizační skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže.
2) Organizační skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za:
a) příjem a vyhodnocení přihlášek soutěžících dle propozic soutěže,
b) propagaci soutěže, tisk a distribuci pozvánek, plakátů a zpravodajů,
c) prezenci účastníků soutěže, předání startovní listiny, startovních čísel, programu soutěže a případně dalších organizačních pokynů účastníkům soutěže,
d) informační službu a hlasatele na stadionu,
e) ubytování a stravu účastníků dle propozic soutěže,
f) organizaci parkování na stadionu a v místě ubytování,
g) označení dopravních tras, dopravu pracovníků soutěže a hostů,
h) zdravotní službu a evidenci případných zranění,
i) rozmístění vedení soutěže, soutěžících, vyhodnocovacího a tiskového střediska, zdravotní služby, hostů a sociálních zařízení na stadionu, včetně označení těchto míst,
j) pořádkovou činnost na stadionu, zákaz vstupu do vyhrazených prostor a ostrahu na vyhrazených parkovištích,
k) převzetí a předání stadionu, pronajatých prostor a jiných prostředků pronajimateli po ukončení soutěže.

Pravidlo 23
Zdravotní služba

1) Při každé soutěži musí být zajištěna zdravotní služba odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže.
2) Lékař může zakázat soutěžícímu start nebo pokračování v soutěži jestliže zjistí, že by to ohrožovalo nebo poškozovalo zdraví soutěžícího. Toto rozhodnutí lékaře musí soutěžící a další účastníci soutěže respektovat.

Pravidlo 24
Ekonomická skupina

1) Činnost ekonomické skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen veliteli soutěže.
2) Ekonomická skupina zabezpečuje a odpovídá zejména za:
a) uzavírání smluv, dohod a objednávek včetně jejich následných kontrol a likvidace,
b) nákup diplomů, medailí a popř. pohárů a věcných cen,
c) pojištění soutěžících případně dalších účastníků soutěže, uvede-li to pořadatel v propozicích soutěže,
d) vedení dokladů za příjem a výdej finančních prostředků v místě konání soutěže (např. startovné, kauce, finanční odměny apod.).

Pravidlo 25
Společná ustanovení o rozhodčích

1) Na soutěžích v požárním sportu mohou právoplatně rozhodovat pouze odborně způsobilí rozhodčí s příslušnou kvalifikací. Rozhodčí musí být nestranný, musí rozhodovat objektivně a přísně dodržovat pravidla požárního sportu.
2) V jednotlivých soutěžích požárního sportu se požaduje nejméně tato kvalifikace rozhodčích:
a) I. a II. kolo - hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny musí mít kvalifikaci rozhodčího, ostatní rozhodčí mohou mít kvalifikaci pomocného rozhodčího,
b) III. kolo - hlavní rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčí-instruktor, - rozhodčí disciplíny, startér a hlavní časoměřič musí mít kvalifikaci rozhodčí, - ostatní rozhodčí mohou mít kvalifikaci pomocného rozhodčího,
c) Mistrovství a mezinárodní soutěže - hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny musí mít kvalifikaci rozhodčí-instruktor, ostatní rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčí,
d) Jiné soutěže - hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny musí mít kvalifikaci rozhodčí.
Podrobnosti o odborné způsobilosti rozhodčích, podmínkách získání a prodloužení platnosti příslušné kvalifikace a vzor kvalifikačního průkazu rozhodčích jsou uvedeny
v příloze č. 5.
3) Není-li přítomen dostatečný počet rozhodčích, mohou být povoláni jako pomocní rozhodčí příslušníci nebo zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci nebo členové jednotek PO nebo členové občanských sdružení, kteří sami soutěžili nebo jsou pro tuto funkci připravováni. Pomocní rozhodčí však nemohou samostatně rozhodovat ani ověřovat rekordní výkony.
4) Rozhodčí může rozhodovat pouze v té funkci, pro kterou má požadovanou kvalifikaci.
5) Rozhodčí může v téže disciplíně zastávat pouze jednu funkci.
6) Rozhodčí není povinen upozorňovat soutěžící na závady nářadí před startem, pokud se nejedná o zjevné porušení pravidel požárního sportu nebo neohrožují-li zjevně bezpečnost při přípravě nebo provedení pokusu.
7) Rozhodčí jsou jednotně ustrojeni a označeni zpravidla viditelnou vizitkou. Způsob označení určí a zajistí pořadatel.
8) Rozhodčí může být ze své funkce na soutěži odvolán zejména pro nepřístojné chování, je-li pod vlivem alkoholu nebo za opakované chybné hodnocení výkonů soutěžících. Rozhodčí může být ze soutěže i vyloučen.
9) Vyloučení ze soutěže má za následek dočasné pozastavení výkonu funkce rozhodčího do rozhodnutí komise tělesné přípravy a sportu, resp. ředitele HZS okresu (města) v případě soutěží I. a II. kola. Komise tělesné přípravy a sportu resp. ředitel HZS okresu (města) po přešetření vyloučení může rozhodnout o:
a) napomenutí rozhodčího,
b) pozastavení činnosti výkonu funkce rozhodčího na dobu max. jednoho roku,
c) odejmutí kvalifikace rozhodčího. O rozhodnutí o pozastavení činnosti výkonu funkce rozhodčího se provede záznam do kvalifikačního průkazu rozhodčího.

Pravidlo 26
Počet a zařazení rozhodčích u jednotlivých disciplín

1) V jednotlivých disciplínách požárního sportu se doporučuje následující počet a zařazení rozhodčích:
a) b ě h  n a 100 m  s  p ř e k á ž k a m i: rozhodčí disciplíny startér, pomocníci startéra, rozhodčí (překážka, kladina, rozdělovač a spojení hadic, cíl, měření-vážení), hlavní časoměřič, časoměřiči, zapisovatel,
b) v ý s t u p  d o 4. p o d l a ž í  c v i č n é  v ě ž e: rozhodčí disciplíny startér, pomocníci startéra, rozhodčí (v oknech, u věže, měření-vážení), hlavní časoměřič, časoměřiči, zapisovatel,
c) š t a f e t a  4 x 100 m  s  p ř e k á ž k a m i: rozhodčí disciplíny startér, pomocníci startéra, rozhodčí (domeček, l. předávka, překážka, 2. předávka, kladina, rozdělovač a spojení hadic, pásmo odpojení, 3. předávka, hašení, cíl, měření-vážení), hlavní časoměřič, časoměřiči, zapisovatel,
d) p o ž á r n í  ú t o k: rozhodčí disciplíny startér, pomocníci startéra, rozhodčí (základna, hranice stříkání, terče, měření-vážení), hlavní časoměřič, časoměřiči, zapisovatel.

Pravidlo 27
Hlavní rozhodčí

1) Hlavní rozhodčí odpovídá za technické provedení soutěže, dodržení pravidel požárního sportu a propozic soutěže. Jmenuje jej pořadatel soutěže.
2) Hlavní rozhodčí navrhuje veliteli soutěže časový rozpis soutěže, jakož i změny začátků disciplín, ukáže-li se v průběhu soutěže potřeba tyto změny provést.
3) Rozhoduje o počtu a zařazení rozhodčích, pokud tak již neučinil pořadatel soutěže. Nestačí-li počet rozhodčích k řádnému provedení soutěže, požádá velitele soutěže o přidělení potřebného počtu pomocných rozhodčích.
4) Vyskytnou-li se v průběhu soutěže nedostatky v činnosti rozhodčích, může je přeřadit nebo odvolat s funkce, případně navrhnout veliteli soutěže jejich vyloučení ze soutěže.
5) Svolává porady rozhodčích, kde je seznamuje zejména s jejich zařazením, úkoly, časovým rozpisem soutěže a úpravami pravidel, jsou-li v propozicích soutěže uvedeny.
6) Dohlíží na dodržování pravidel požárního sportu a propozic soutěže. Na zjištěné závady upozorňuje a požaduje jejich odstranění cestou rozhodčího disciplíny nebo velitele soutěže, případně využije svých dalších pravomocí.
7) Rozhoduje o oprávnění soutěžících startovat v příslušné disciplíně a soutěži. Má právo určit soutěžícího k antidopingové zkoušce a testu na alkohol.
8) Rozhoduje o místě a času opakování pokusu, který nařídil rozhodčí disciplíny.
9) Rozhoduje o způsobilosti drah, případně stadionu k uspořádání či pokračování soutěže (například při nezajištění zdravotní služby). Má právo soutěž přerušit a trvají-li hrubé nedostatky, které mohou negativně ovlivnit regulérnost soutěže a zejména bezpečnost soutěžících, navrhne veliteli soutěže ukončení soutěže.
10) Má právo vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel, při pozitivní antidopingové kontrole či zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné chování.
11) Rozhoduje o protestech a odvoláních v souladu s
pravidlem 12. Podle odstavce 8 uvedeného pravidla přejímá od protestujícího kauci, pokud povinnost složení této kauce a její výše je určena v propozicích soutěže.
12) Rozhoduje o všech okolnostech, které se vyskytnou v průběhu disciplín a které pravidla požárního sportu výslovně neupravují a o nichž již nerozhodl rozhodčí disciplíny.
13) Kontroluje a podepisuje výsledkové listiny a protokoly o národním rekordu a předává je veliteli soutěže.
14) Při soutěžích velkého rozsahu může hlavní rozhodčí určit svého zástupce (pokud tak již neučinil pořadatel soutěže), který mu vypomáhá a v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje. Zástupce hlavního rozhodčího musí mít kvalifikaci stanovenou v dané soutěži pro hlavního rozhodčího.

Pravidlo 28
Rozhodčí disciplíny

1) Rozhodčí disciplíny řídí průběh dané disciplíny. V průběhu soutěže je podřízen hlavnímu rozhodčímu.
2) Rozhodčí disciplíny je odpovědný za dodržování pravidel požárního sportu. Rozhoduje o všech technických otázkách, které vzniknou v průběhu disciplíny.
3) Podřízeným rozhodčím přidělí jednotlivé úseky, stanoví úkoly a připomene ustanovení pravidel pro přidělený úsek.
4) Před začátkem a v průběhu plnění disciplíny je povinen překontrolovat a sledovat stav dráhy, překážky, startovní čáry a časomíry. Zjištěné závady nechá odstranit.
5) Má právo vyloučit soutěžícího (družstvo) z provádění disciplíny za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel požárního sportu a navrhnout hlavnímu rozhodčímu vyloučení soutěžícího (družstva) ze soutěže při pozitivní antidopingové kontrole či zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné chování.
6) Rozhoduje o protestech soutěžících v souladu s
pravidlem 12. Podle odstavce 8 uvedeného pravidla přejímá od protestujícího kauci, pokud povinnost složení této kauce a její výše je určena v propozicích soutěže.
7) Má právo povolit soutěžícímu (družstvu), kterému bylo prokazatelně překáženo, opakování pokusu.
8) Nastanou-li v průběhu disciplíny takové okolnosti, že spravedlnost vyžaduje, aby disciplína byla opakována, má právo prohlásit tuto disciplínu za neplatnou. Ta se opakuje týž den nebo druhý den, podle rozhodnutí hlavního rozhodčího, které je konečné.
9) Po skončení disciplíny zůstane v prostoru startu do doby v níž může být podán protest nebo odvolání. Po uplynutí této doby potvrdí výsledkovou listinu disciplíny a předá ji hlavnímu rozhodčímu.
10) Při dosažení rekordního výkonu je povinen postarat se o příslušnou kontrolu a sepsání protokolu o národním rekordu dle pravidla 58 a jeho předání hlavnímu rozhodčímu.

Pravidlo 29
Rozhodčí

1) Rozhodčí je v průběhu disciplíny podřízen rozhodčímu disciplíny.
2) Rozhodčí pozorně sleduje plnění disciplíny na úseku (místě), který mu rozhodčí disciplíny přidělil a informuje jej o porušení pravidel požárního sportu zvednutím červeného praporku nebo jiným smluveným signálem. Po skončení pokusu přesně informuje rozhodčího disciplíny o porušení pravidel, který dle této informace rozhodne.
3) Před startem dalšího pokusu signalizuje připravenost úseku bílým praporkem nebo jiným smluveným signálem.

Pravidlo 30
Startér

1) Startér dohlíží na soutěžící na startu a rozhoduje o všech okolnostech spojených se startem pokusu. Je podřízen rozhodčímu disciplíny.
2) Kontroluje, aby soutěžící startovali podle startovní listiny ve správném pokusu a správné dráze.
3) Pokud nebyl start proveden podle
pravidla 54 o startování, vrátí jej zpět druhým výstřelem nebo zapískáním na píšťalku.
4) Dohlíží, aby soutěžící měli před startem řádně upevněna startovní čísla a aby jejich oděv, obuv a osobní výstroj odpovídala příslušným pravidlům. Zjištěné závady a přestupky proti pravidlům požárního sportu ihned hlásí rozhodčímu disciplíny zvednutím červeného praporku nebo jiným smluveným signálem, pokud je soutěžící na místě ihned neodstraní.
5) Plněním úkolů uvedených v předchozích odstavcích 2 až 4 může startér pověřit svého pomocníka. Při větších soutěžích může mít startér i několik pomocníků.

Pravidlo 31
Časoměřiči, měření a určování času

1) Za měření časů dosažených v jednotlivých disciplínách požárního sportu odpovídá hlavní časoměřič. V průběhu plnění disciplíny je podřízen rozhodčímu disciplíny.
2) Časoměřiči a zapisovatel podléhají hlavnímu časoměřiči. Ten jim přidělí jednotlivé dráhy, stanoví úkoly a připomene pravidla pro měření výkonů soutěžících. Hlavní časoměřič provádí zejména:
a) kontrolu funkčnosti stopek nebo elektrické časomíry před zahájením plnění disciplíny,
b) potvrzení připravenosti časoměřičů nebo elektrické časomíry k dalšímu měření rozhodčímu disciplíny,
c) kontrolu a záznam naměřených časů všech časoměřičů a vydává pokyn ke zrušení naměřených časů,
d) stanovení a předání platného (úředního) času po každém pokusu zapisovateli,
e) výměnu časoměřiče v případě zjištění nepřesností v jeho měření,
f) potvrzení příslušného protokolu při rekordním výkonu.
3) Čas lze měřit ve všech disciplínách požárního sportu ručně pomocí stopek nebo elektrickou časomírou.
4) Elektrickou časomíru lze použít, pokud umožní měření výkonů ve všech drahách měřené disciplíny. Měření času elektrickou časomírou je povinné při soutěžích III. kola, Mistrovství, mezinárodních a jiných určených soutěžích.
5) Při měření času elektrickou časomírou postupuje hlavní časoměřič, obsluha časomíry a pořadatel dle technických podmínek a návodu pro měření touto časomírou.
6) Při selhání elektrické časomíry rozhodne hlavní rozhodčí po dohodě s velitelem soutěže o dalším postupu.
7) Čas se měří od záblesku pistole (kouře) do okamžiku:
a) kdy kterákoli část těla soutěžícího protne cílový pásek, nebo dostihne-li svislou rovinu položenou kolmo okrajem cílové čáry bližším startu nebo protne-li cílový paprsek elektrické časomíry,
b) prvého doteku soutěžícího podlahy čtvrtého podlaží nebo sepnutí kontaktu cílového zařízení při použití elektrické časomíry (dle technických podmínek této časomíry) při výstupu do 4. podlaží cvičné věže,
c) signalizace obou terčů (při elektrickém měření dle technických podmínek této časomíry) při požárním útoku.
8) Se způsobem ukončení měření času při použití elektrické časomíry musí být soutěžící seznámeni nejpozději před zahájením disciplíny.
9) Ručně měří čas soutěžícího zpravidla tři, nejméně však dva časoměřiči nezávisle na sobě. Své naměřené časy si zapíší, aniž by o nich předem mluvili a předají je hlavnímu časoměřiči. Naměřený čas zruší až na pokyn hlavního časoměřiče.
10) Úřední čas se určuje z naměřeného času dle těchto pravidel:
a) při ručním měření s přesností 1/10 s a při elektrickém měření s přesností l/100 s. Čas naměřený elektrickou časomírou je zároveň úředním časem,
b) zastaví-li se ručička stopek mezi dvěma čárkami, které udávají čas, platí vždy horší čas. Použije-li se stopek s přesností 1/100 s, určí se úřední čas s přesností 1/l0 s dle převodní tabulky uvedené v následujícím odstavci,
c) souhlasí-li čas dvou ze tří stopek, je čas zaznamenaný touto dvojicí stopek časem úředním,
d) rozchází-li se čas všech tří stopek, úředním časem je čas zaznamenaný stopkami ukazujícími střední čas,
e) byl-li čas změřen pouze dvojími stopkami a ty se rozcházejí, platí horší čas za čas úřední.
11) V případě selhání elektrického měření a dokončení měření disciplíny stopkami, se pro stanovení úředního času již splněných pokusů použije následující převodní tabulka:

Elektrické měřeníÚřední časElektrické měřeníÚřední čas

( s )

( s )

( s )

( s )

0,05 - 0,14

0,1

0,55 - 0,64

0,6

0,15 - 0,24

0,2

0,65 - 0,74

0,7

0,25 - 0,34

0,3

0,75 - 0,84

0,8

0,35 - 0,44

0,4

0,85 - 0,94

0,9

0,45 - 0,54

0,5

0,95 - 1,04

1,0

Pravidlo 32
Zapisovatel

1) Zapisovatel je zpravidla pomocníkem hlavního časoměřiče. Zapisuje časy naměřené časoměřiči v jednotlivých pokusech a úřední časy dle pokynů hlavního časoměřiče. Úřední časy dosažené v jednotlivých pokusech předává zpravidla radiostanicí vyhodnocovací skupině a hlasateli.
2) Po ukončení disciplíny předá záznamy časů rozhodčímu disciplíny.

Pravidlo 33
Vyhodnocovací skupina

1) Činnost vyhodnocovací skupiny řídí její vedoucí, který je podřízen hlavnímu rozhodčímu.
2) Vyhodnocovací skupina:
a) zaznamenává časy soutěžících v jednotlivých pokusech a disciplinách soutěže,
b) provádí hodnocení výkonů soutěžících podle pravidla 61 a propozic soutěže,
c) zpracovává dílčí a celkové výsledkové listiny a po odsouhlasení příslušným rozhodčím je zveřejňuje a předává určeným účastníkům soutěže.

Pravidlo 34
Komisař soutěže

1) MV-ředitelství HZS ČR může na vybrané soutěže v požárním sportu vyslat komisaře soutěže. Jde zejména o soutěže III. kola a ty soutěže, kde se předpokládá kvalifikace soutěžících na Mistrovství.
2) Komisař soutěže musí mít kvalifikaci rozhodčí-instruktor.
3) Jeho úkolem je dohlížet na dodržování pravidel požárního sportu, nestranné rozhodování rozhodčích a zhodnocení výkonů soutěžících.
4) Je povinen převzít funkci hlavního rozhodčího, pokud se pořadatelem jmenovaný hlavní rozhodčí na soutěž nedostaví, nebo vyskytnou-li se opakované vážné závady v jeho rozhodování.
5) Komisař soutěže se stává členem odvolací komise soutěže.
6) Po ukončení soutěže připojí své stanovisko ke „Zprávě o soutěži v požárním sportu", kterou vyhotovuje pořadatel pro MV-ředitelství HZS ČR. Obsah stanoviska je uveden
v příloze č. 2 těchto pravidel.
7) Ostatní pořadatelé mohou obdobně vyslat komisaře soutěže na jimi vyhlašované soutěže.

Pravidlo 35
Odvolací komise

1) Odvolací komise rozhoduje o všech odvoláních o kterých nerozhodl hlavní rozhodčí.
2) Rozhoduje na místě a její rozhodnutí je konečné.
3) Odvolací komise je nejméně tříčlenná. Tvoří ji hlavní rozhodčí, rozhodčí disciplín a komisař soutěže, je-li delegován. Odvolací komise může být doplněna členem, kterého jmenuje velitel soutěže, zpravidla na návrh hlavního rozhodčího.
4) Odvolací komise rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlavní rozhodčí nebo komisař soutěže je-li delegován.

Rozhodnutí týkající se okolností, které nejsou v pravidlech požárního sportu jasně popsány a vyžadují si delší čas pro objektivní posouzení, oznámí hlavní rozhodčí jménem odvolací komise dodatečně, nejpozději do zahájení následující disciplíny, případně do vyhlášení výsledků. Po dobu jednání odvolací komise může být soutěž hlavním rozhodčím přerušena a na jednání komise mohou být povolány další zainteresované osoby.

Pravidlo 36
Vedoucí družstva

Vedoucí družstva:
a) řídí a organizuje činnost v družstvu,
b) dbá o bezpečnost členů družstva, odpovídá pořadateli, že nepřipustí na start soutěžícího, jehož zdravotní stav to neumožňuje,
c) jedná jménem družstva,
d) podává ve stanovené lhůtě podle pravidel požárního sportu protesty a odvolání,
e) zúčastňuje se losování a spolu s trenérem rozhoduje o nasazení soutěžících na startu,
f) předává pořadatelům doklady, stanovené propozicemi soutěže,
g) nemá právo se vměšovat do rozhodování rozhodčích,
h) odpovídá za ukázněné vystupování družstva v ubytovacích prostorách a na stadiónu, včasné nástupy na trénink a starty, dodržování pravidel požárního sportu, propozic soutěže a pokynů pořadatelů a rozhodčích,
i) dodržuje zásady slušného chování.

Pravidlo 37
Soutěžící

l) Soutěžící je podřízen vedoucímu družstva po stránce organizační a trenérovi po stránce technické.
2) Soutěžící:
a) má právo dotazu k rozhodčímu jen k objasnění technických otázek provedení disciplíny,
b) nemá právo se domlouvat s rozhodčími o jejich rozhodnutích, žádat informace o naměřeném čase od časoměřičů apod.,
c) pokud dojde k technickému nedorozumění mezi rozhodčím a soutěžícím (družstvem), je povinen přivolat vedoucího družstva, který jedná o těchto okolnostech jménem soutěžícího (družstva) s rozhodčím disciplíny,
d) nominuje-li se na soutěž jako jednotlivec a není s ním na soutěži vedoucí družstva, má vůči pořadateli a rozhodčím stejná práva a povinnosti jako vedoucí družstva,
e) je povinen se podrobit všem rozhodnutím rozhodčích, antidopingové zkoušce a testu na alkohol, byl-li k tomu rozhodčím vyzván a pokynům pořadatelů,
f) je povinen se zdržovat do startu v prostoru určeném pořadatelem a po skončení svého pokusu opustit co nejdříve závodní dráhu,
g) odpovídá za to, že jeho oděv, obuv, osobní výstroj a nářadí odpovídá pravidlům požárního sportu; na požádání technického pracovníka nebo rozhodčího určeného ke kontrole nářadí je povinen toto nářadí ke kontrole předložit,
h) dodržuje zásady slušného chování.

Pravidlo 38
Ostatní členové družstva

1) Ostatní členové družstva (trenér, masér-zdravotník a řidič) jsou podřízeni vedoucímu družstva. Nemají právo vstupovat na závodní dráhu bez vyzvání nebo povolení pořadatele nebo rozhodčího a vměšovat se do rozhodování rozhodčích. Dodržují zásady slušného chování.
2) Trenér řídí soutěžící po stránce technické. Zastupuje vedoucího družstva se všemi právy a povinnostmi v případě jeho nepřítomnosti.
3) Masér-zdravotník družstva dbá na zdravotní stav soutěžících, vedoucího a ostatních členů družstva.

Pravidlo 39
Povrch drah

1) Všechny disciplíny požárního sportu mohou být prováděny na drahách s pevným povrchem zemitým, travnatým, škvárovým nebo z jiných k tomu používaných materiálů.
2) Soutěže III. kola, Mistrovství a mezinárodní soutěže se provádějí na povrchu škvárovém, nebo kvalitativně srovnatelném a nebo na povrchu vyšší kvality, s výjimkou disciplíny požární útok.

Pravidlo 40
Běžecká trať a jednotlivé dráhy

1) Standardní délka běžecké trati je 400 m, má dvě rovinky a dvě zatáčky. Nejedná-li se o dráhu s travnatým povrchem, musí být vnitřní okraj ohraničen obrubníkem z vhodného materiálu, asi 50 mm vysokým a 50 mm širokým. Obrubník může být nadzvednut, aby pod ním mohla z povrchu dráhy volně odtékat voda, ale jeho horní okraj nesmí být výše než 65 mm nad povrchem dráhy.
2) Dráha s travnatým povrchem bez obrubníku musí mít vnitřní okraj běžecké trati vyznačen čarou 50 mm širokou, opatřenou praporky vzdálenými od sebe po 5 m. Praporky musí být na čáře umístěny tak, aby bránily soutěžícím běžet po čáře. Jsou nakloněny v úhlu 60o od země směrem od dráhy. Vhodné jsou praporky rozměrů 25 x 25 cm umístěné na žerdi dlouhé 45 cm.
3) Délka běžecké trati musí být měřena 0,20 m od hrany obrubníku směrem do dráhy. Tam, kde běžecká trať není vymezena obrubníkem, musí se měřit ve vzdálenosti 0,20 m od čáry označující vnitřní (levý) okraj prvé dráhy.
4) Délka běžecké trati ostatních drah se měří ve vzdálenosti 0,20 m od vnějších okrajů čar předchozích vlevo umístěných drah. Vnější (pravá) čára je zahrnuta do stanovené šířky dráhy.
5) Při měření běžecké trati musí být provedena dvě měření, která se od sebe nesmí lišit o více než 0,0003 x L + 0, 01 m, kde „L" je délka trati v metrech. Z tohoto výpočtu plyne nejvyšší přípustný rozdíl mezi dvěma měřeními:

- pro 32,25 m ....… 0,02 m,
- pro 100 m .......… 0,04 m,
- pro 400 m ........... 0,13 m.

6) Při všech bězích v disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami musí každý závodník běžet v samostatné dráze široké 2,5 m. Všechny dráhy musí být stejně široké. Běhá se směrem doleva. V I. kole a jiné soutěži se připouští nestandardní uspořádání běžecké trati, které stanoví dle místních podmínek pořadatel v propozicích soutěže. Dráhy pro disciplínu výstup do 4. podlaží cvičné věže jsou min. 2 m široké.
7) Dráhy musí být číslovány tak, že levá (vnitřní) dráha při pohledu ve směru běhu má v prvém pokusu číslo 1. Pro druhé pokusy lze číslování drah měnit.

Pravidlo 41
Start a cíl

l) Start a cíl dráhy se označují bílou, 5 cm širokou čárou, vedenou kolmo k vnitřnímu okraji dráhy. Šířka startovní čáry se započítává do délky dráhy. Cílová čára se do délky dráhy nezapočítává. Dva bílé kůly cca 1,4 m vysoké a 8 x 2 cm široké, označující konec cílové čáry, se umisťují vně drah nejméně 30 cm od okraje dráhy. Mohou být nahrazeny konstrukcí pro časomíru.
2) Pořadatel III. kola soutěže, Mistrovství a mezinárodní soutěže musí zajistit soutěžícím možnost použití startovních bloků. Soutěžící může použít též startovní bloky vlastní. Startovní bloky musí být tuhé konstrukce, musí umožňovat rychlé a snadné upevnění i odstranění tak, aby co nejméně poškodily dráhu. Ukotvení startovních bloků nesmí během startu dovolit žádný pohyb.
3) Pro disciplínu štafeta 4 x 100 m s překážkami musí být cíl všech drah v jedné rovině. Délka dráhy je proto měřena od cílové čáry ke startovní čáře.
4) Startovní čára pro disciplínu výstup do 4. podlaží cvičné věže je vzdálena 32,25 m od čela věže
(obr. č. 2).

Pravidlo 42
Rozmístění překážek a nářadí při běhu na 100 m s překážkami -
viz obr. 1

Délka běžecké
trati
[m]
Překážka vzdálenost
od startovní čáry
[m]
Hadice vzdálenost
od překážky
[m]
Kladina vzdálenost náběhového
můstku od hadic
[m]
Rozdělovač vzdálenost
od cílové čáry
[m]

100

23

5

10

25

Pravidlo 43
Parametry překážek a nářadí při běhu na 100 m s překážkami

Překážka

Kladina

Náběhové můstky

Hadice

Proudnice

výška
[m]

šířka
[m]

délka x
šířka [m]

výška
[m]

délka
[m]

šířka
[m]

délka
[m]

hmotnost
[kg]

délka
[m]

hmotnost
[kg]

2

2

8 x 0,18

1,2

2

0,25

20±1

min. 2,5

min. 0,25

min. 0,2

Poznámka: Pro ženy a dorostenky je kladina snížená na výšku 0,8 m a překážka nahrazena nízkou překážkou. Popis překážek a nářadí je uveden v pravidle 47.

Pravidlo 44
Rozmístění překážek a nářadí při štafetě 4 x l00 m s překážkami -
viz obr.3

Domeček
od
startu

Překážka
od začátku
2. úseku

Hadice
od začátku
3. úseku

Kladina
od
hadic

Rozdělovač
od začátku
3. úseku

Přenosný hasicí přístroj
od začátku
4. úseku

Střed nádrže
na hořlavou kapalinu
od přenosného hasicího přístroje

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

30

50

15

10

55

20

30

Pravidlo 45
Rozměry překážek a přehled nářadí při štafetě 4 x 100 m s překážkami

Úsek č. 1

Úsek č. 2

Úsek č. 3

Úsek č. 4

Nádrž na hořlavou kapalinu
(rozměry)

výška [m]

šířka [m]

délka [m]

Domeček

5 x 2,5 x 2,5 [m]

Překážka

2 x 2 [m]

Kladina
1,2 x 8 [m]
hadice
rozdělovač

Přenosný
hasicí přístroj
nádrž na hořlavou
kapalinu

0,2

1,0

1,5

Poznámky:
a) Místo nádrže na hořlavou kapalinu může být na dráze značka nebo podložka 0,8 x 0,8 m, max. 3 cm vysoká pro odložení přenosného hasicího přístroje.
b) Pro ženy a dorostenky je kladina snížená na výšku 0,8 m a překážka je nahrazena nízkou překážkou.
c) V I. kole soutěže a pro ženy i dorostenky ve všech kolech soutěže je možno nahradit domeček překážkou s oknem. Popis překážek a nářadí je uveden v
pravidle 47.

Pravidlo 46
Vzdálenosti při požárním útoku -
viz obr. 4

Osa plošiny od čelní
startovní čáry
[m]

Osa plošiny
od boční startovní čáry
[m]

Hranice stříkání
od osy plošiny
[m]

Čelo terčů
od hranice stříkání
[m]

Čelo nádrže na vodu
od okraje plošiny
[m]

10

10

90

5

  4

Poznámky:
a) Vzdálenost mezi osami terčů je 5 m.
b) Pro ženy a dorostenky se hranice stříkání upraví na 70 m od osy plošiny.

Pravidlo 47
Popis překážek a nářadí

l) Překážka:
výška 2 m, šířka 2 m, konstrukce překážky ocelová, výplň - desky hladké, tloušťka 4 cm. Musí být řádně ukotvena.
2) Kladina:
délka 8 m, šířka povrchu 18 cm, výška od země k povrchu kladiny l,2 m. Tři podpěry. Náběhové můstky jsou 2 m dlouhé, 25 cm široké, tloušťka 4 cm. Dřevěné laťky na nich připevněné jsou 5 cm široké, tloušťka 3 cm. Vzdálenost latěk je po 35 cm od povrchu kladiny po celé délce náběhového můstku s tím, že poslední laťka je vzdálena 25 cm od začátku náběhového můstku.
3) Cvičná věž *6):
viz obr. 2
*6) Cvičná věž je stavbou, která podléhá stavebnímu řízení dle zákona č. 43/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Preventivní a podrobné kontrolní prohlídky konstrukce cvičné věže se provádějí v souladu s ČSN 73 2601. Bezpečnost práce na cvičné věži stanovuje Rozkaz náčelníka HS Sboru PO MV ČR č. 14/1990.
Parapetní desky oken v druhém podlaží jsou ve výšce 4,25 m nad zemí.
Vzdálenosti mezi parapetní deskou druhého a třetího, třetího a čtvrtého podlaží jsou 3,3 m. Rozměry oken jsou 1,1 m x 1,87 m. Šířka pilíře mezi okny je minimálně 0,6 m, šířka parapetní desky 0,4 m. Parapetní desky vystupují z přední stěny cvičné věže 3 cm. Pod úrovní 3. příčle jednohákového žebříku zavěšeného v okně druhého podlaží je na cvičné věži připevněna laťka o rozměrech 6 x 6 cm. Z druhé strany cvičné věže jsou ve 2., 3., a 4. podlaží umístěné podlahy 0,80 m pod parapetní deskou a pevný žebřík pro sestup soutěžících po ukončení pokusu. Na podlaze ve 4. podlaží je možno umístit cílové zařízení časomíry, které nesmí být vyšší než 15 cm, užší než 60 cm (max. však do šířky okna 110 cm) a hlubší od paty parapetu než 70 cm. Minimální hloubka je 45 cm. Pod cvičnou věží je zajišťovací poduška nejmenší hloubky l m pod povrchem dráhy, šířka od přední stěny cvičné věže 4 m - přesahuje šířku cvičné věže po stranách o l m. Poduška musí být provedena tak, aby ztlumila případný pád soutěžícího. Skládá se ze dvou vrstev: 0,5 m pružný materiál (pěnová guma, molitan atp.) a 0,5 m písku a pilin. Horní část podušky musí být na úrovni dráhy. Pokud nelze podušku zhotovit, je nutno použít polštářů zhotovených speciálně pro tento účel. Polštáře jsou zhotoveny z molitanové hmoty o rozměrech: délka min. 2 m od přední stěny cvičné věže, šířka - na celou šířku cvičné věže, výška min. 0,8 m. Šířku polštáře nutno dělit podle počtu drah. Výšku možno rozdělit na dvě vrstvy. Jednotlivé části (díly) nutno sestavovat těsně k sobě.
Cvičná věž musí mít nejméně dvě okna vedle sebe, mohou být orámována latí max. tloušťky 3 cm.
4) Jednohákový žebřík:
může mít příčle dřevěné i kovové, max. délka žebříku je 4,10 m a nejmenší hmotnost 8,5 kg.
5) Domeček:
délka 5 m, šířka 2,5 m, výška do hřebenu střechy 2,5 m, plocha každé poloviny střechy se sklonem v úhlu 30o je dána rozměry o délce 4 m a šířce 1,5 m. Na obou stranách přední strany střechy do vzdálenosti 30 cm od hřebene je zářez 6 cm hluboký na opření žebříku. Po délce střechy 20 cm od okapu jsou po obou stranách připevněny laťky o šířce 10 cm a výšce 6 cm. Přední stěna má výplň z prken. Zadní část domečku tvoří horizontální plošina o délce l m a výšce 1,75 m nad zemí. Šířka plošiny se rovná šířce domečku.
6) Nádrž na hořlavou kapalinu:
je z ocelového plechu. Délka nádrže je 1,5 m, šířka l m a výška stěny 0,20 m. Je opatřena čtyřmi držáky na přenášení. Náplň: 40 litrů vody, 3 litry petroleje, 0,5 litru benzínu.
7) Nářadí pro běh na 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m s překážkami:
a) 2 hadice, délky 20 ± 1 m, nejmenší hmotnost hadice 2,5 kg včetně spojek, min. plochá šířka 65 mm; spojky musí být opatřeny schváleným těsněním. Hadice musí mít kruhový průměr,
b) l ks rozdělovače se všemi ventily může být libovolně natočen. Spodní hrany všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od spodní podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý - měřeno od čela spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami. Nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a rozdělovač nesmí být zatížen dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy,
c) l ks proudnice (štafetový kolík), min. délka 25 cm, hmotnost min. 0,20 kg, může být upravena pro nesení v zubech, případně uchycení na řemínku max. délky od těla 50 cm a připevněna k opasku,
d) žebřík k překonání domečku, délka maximálně 3,30 m, hmotnost minimálně 9 kg. Nesmí být zakončen bodci ani hroty. Může být použit sklapovací žebřík nebo jeden díl nastavovacího žebříku, u kterého lze odstranit kování. Pořadatel může rozhodnout o použití podložky v místě styku paty žebříku s povrchem dráhy,
e) přenosný hasicí přístroj práškový, schváleného druhu *7), o hmotnosti náplně 6 kg. V propozicích soutěže může pořadatel určit, kterými přístroji se bude soutěžit (losování, dodanými pořadatelem apod.).
*7) Viz pravidlo 48 odst. 1 a 2 a poznámka pod čarou 8).
8) Plošina pro přenosnou motorovou stříkačku a nářadí:
má rozměr 2 x 2 m a je vysoká 0,1 m, veškeré nářadí kromě savic nesmí přesahovat přes její okraje. Smí být použito jen nářadí pro požární útok (viz odst. 11 tohoto pravidla).
9) Nádrž na vodu:
má stěny vysoké 0,8 m a nejmenší obsah 1000 l. Nádrž může být z jakéhokoliv materiálu bez ostrých hran.
10) Nářadí pro požární útok:
l ks přenosná motorová stříkačka dle pravidla 48, 2 ks savic 2,5 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením (pro I. kolo soutěží se připouští 4 ks savic 1,6 m dlouhé, průměr 110 mm se šroubením, spojené do dvou dílů), 1 ks sací koš 110 mm se zpětným ventilem, 3 ks tlakových požárních hadic (dále jen „hadice") B, průměru 75 mm po celé délce, izolované, délka 20 ± 1 m, šířka ploché hadice B min. 113 mm, Ženy a dorostenky použijí 2 ks výše uvedených hadic B, l ks rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem, 4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, délka 20 ± l m, šířka ploché hadice C min. 79 mm, 2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm, maximální délky (včetně půlspojky) 450 mm, 2 ks klíče na spojky (nejsou nutnou součástí), 1 ks omezovač průtoku vody dle pravidla 48.
11) Terče pro požární útok:
terč je štít o rozměrech 50 x 50 cm, s otvorem o průměru 50 mm uprostřed, ve výši 1,60 m nad zemí. Na zadní straně štítu je nádržka o obsahu 15 litrů. Terč musí signalizovat po naplnění 10 litrů vody. Terče mohou být mechanické nebo elektrické. Elektrické jsou konstruovány tak, aby před zahájením disciplíny a po ukončení pokusu mohla být provedena kontrola vyprázdnění nádržky a množství vody, které je nutné k sepnutí signalizace terčů.
12) Alternativní překážky:
Nízká překážka nahrazuje překážku v disciplínách běh na 100 m s překážkami a štafeta 4x 100 m s překážkami u žen a dorostenek. Konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň desky hladké - tloušťka 4 cm. Výška 0,8 m, šířka 1,8 až 2,0 m (možné použít i příčné břevno s výplní ).
Překážka s oknem nahrazuje domeček v soutěžích I. kola a pro ženy a dorostenky ve všech kolech soutěže. Konstrukce je dřevěná nebo ocelová, výplň desky hladké - tloušťka 4 cm, výška 2 m, šířka 2 m. Okno o rozměrech 0,6 m x 0,6 m je umístěné v ose překážky, jeho spodní okraj je 1,1 m nad povrchem dráhy. Musí být řádně ukotvena.

Pravidlo 48
Nářadí

l) Přenosné motorové stříkačky, další nářadí používané ve všech disciplínách požárního sportu a osobní výstroj musí být schváleného druhu *8), nebo odpovídat požadavkům uvedeným v těchto pravidlech. Jsou-li výrobcem nebo předpisem stanoveny životnost, revize nebo zkoušky nářadí (například přenosného hasicího přístroje a jednohákového žebříku), odpovídá za jejich dodržení ten, kdo je na soutěž dodal. *8) § 6a odst. a), § 24 odst. 2 zákona o požární ochraně. § 4 a § 36 odst. 1 vyhlášky č. 21/1996 Sb. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 255/ 1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
2) Soutěžící používají při soutěžích zpravidla vlastní přenosné motorové stříkačky (dále jen „motorové stříkačky") a další nářadí, pokud pořadatel soutěže nerozhodne jinak. Pořadatel může v propozicích soutěže určit, které nářadí zajistí sám a způsob jejich přidělení soutěžícím (například losování), případně které nářadí převezme od soutěžících, způsob jejich kontroly a použití (například dle losování). To se týká zejména motorových stříkaček, omezovačů průtoku vody a přenosných hasicích přístrojů.
3) Mohou být použity motorové stříkačky PS 8 a PS 12. Od data zavedení omezovačů průtoku vody ( dále jen „omezovačů") mohou být použity libovolné motorové stříkačky schváleného druhu umožňující použití těchto omezovačů. Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče.
4) Pro zajištění regulérnosti disciplíny požární útok a zamezení úprav motorových stříkaček odporujících technickým podmínkám výrobce, které výsledně snižují životnost a použitelnost těchto stříkaček u zásahu, se od data, které stanoví MV-ředitelství HZS ČR, v pravidlech nově zavádí povinné použití omezovače v této disciplíně. Způsob kontroly omezovačů určí pořadatel dle pokynů výrobce použitých omezovačů.
5) Závady, které vznikly na nářadí přivezeném soutěžícím (družstvem), neopravňují k opakování pokusu a nebudou při protestu uznány.
6) Závady, které vznikly na překážkách nebo nářadí, které dodal pořadatel, a bude proti nim podán protest, budou posouzeny. Bude-li protest shledán oprávněným, bude povoleno opakování pokusu.
7) V průběhu soutěže, nejpozději do 10 minut po ukončení disciplíny, může rozhodčí nebo pověřený technický pracovník provést kontrolu motorové stříkačky a dalšího nářadí za účelem ověření technických parametrů nářadí daných výrobcem nebo těmito pravidly. Soutěžící je povinen na vyžádání rozhodčích předat ve stanoveném čase nářadí k této kontrole.
Provede-li rozhodčí nebo pověřený technický pracovník tuto kontrolu po provedení pokusu a zjistí-li, že kontrolované nářadí má nevyhovující parametry, bude tento pokus prohlášen za neplatný.
Provede-li rozhodčí nebo pověřený technický pracovník tuto kontrolu před provedením pokusu a prokáže se, že soutěžící (družstvo) použil(o) v pokusu jiné nářadí než to, které bylo rozhodčím nebo pověřeným technickým pracovníkem kontrolováno, převzato a označeno, bude soutěžící (družstvo) potrestán vyloučením ze soutěže.

Pravidlo 49
Měření a vážení

l) Všechny rozměry drah a nářadí se měří ocelovým pásmem, ocelovým metrem, posuvným měřítkem, nebo jiným cejchovaným měřidlem. Hmotnost nářadí se váží cejchovanou váhou, objem se měří cejchovaným měřidlem.
2) Rozměry jsou udávány v metrech, centimetrech, milimetrech. Hmotnost je udávána v kilogramech, objem v litrech.
3) Čas se měří v sekundách podle
pravidla 31.

Pravidlo 50
Oděv, obuv a osobní výstroj

l) Soutěžící nastupují ke všem disciplinám v pracovním stejnokroji II nebo ve sportovním oděvu, který sestává z dlouhých kalhot a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní kombinéze. Oděv soutěžících musí být čistý a nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Musí být zhotoven z látky, která je neprůsvitná.
2) Při plnění kolektivních disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný oděv. To se netýká soutěžícího na 4. úseku štafety 4 x 100 m s překážkami, provádí-li se hašení. Obuv není součástí oděvu.
3) Soutěžící musí při soutěži nosit oděv standardním způsobem, tričko vždy zastrčené do kalhot, nohavice se nezahrnují.
4) Obuv soutěžících:
a) nesmí být opatřena kartáčky, kolíky, nebo hřeby; povoluje se řemínek přes nárt,
b) podrážka může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka,
c) kopačky se nepřipouštějí.
5) Při všech soutěžích v požárním sportu musí být používána pro ochranu hlavy přilba schváleného druhu *9).
*9) Přilby vhodné pro požární sport jsou uvedené v příloze č. 6 těchto pravidel. Dále viz pravidlo 48 a poznámka pod čarou 8).
6) Při všech disciplínách požárního sportu se používá kožený opasek šíře min. 50 mm, tloušťky 3 až 3,5 mm nebo jiný, schváleného druhu bez karabin, používaný v požární ochraně.
7) Každý soutěžící musí mít připevněno startovní číslo, které pro danou soutěž převezme od pořadatele. Startovní číslo musí souhlasit s číslem soutěžícího uvedeným ve startovní listině. Při požárním útoku a štafetě 4 x 100 m s překážkami musí mít připevněno startovní číslo družstva jeden z jeho členů. Při štafetě je tímto členem soutěžící na prvém úseku. V soutěžích I. kola a jiných soutěžích může pořadatel použití startovních čísel upravit jinak.
8) Provádí-li se na čtvrtém úseku štafety hašení, musí mít soutěžící na tomto úseku přilbu s integrovaným štítem, nebo navíc průhledný štít na obličej dosahujícím až k bradě, na obou rukou pracovní ochranné rukavice a pracovní stejnokroj II, nebo jiný pracovní oděv, který neobsahuje hořlavá syntetická vlákna (např. PES), odolný proti účinkům plamenů. Neprovádí-li se hašení, je ustrojen jako ostatní členové štafety.
9) Při nesplnění některého ustanovení tohoto pravidla nebude soutěžícímu povolen start.

Pravidlo 52
Provedení disciplín

1) Běh na 100 m s překážkami:
Soutěžící zaujme postavení na startu, po odstartování překoná překážku, uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na rozdělovač, připojí proudnici a proběhne cílem. Proudnici odpojí až na pokyn cílového rozhodčího. Ženy a dorostenky místo překážky překonají nízkou překážku. Rozmístění překážek a nářadí je uvedeno na
obr. č. 1.
2) Výstup do 4. podlaží cvičné věže:
Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu (startovní čára je vzdálena 32,25 m od cvičné věže). Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka. Ruce soutěžícího mohou přesahovat přes startovní čáru pokud se dotýkají jen žebříku. Start může být nízký nebo vysoký, při vysokém startu se žebřík musí dotýkat země. Po odstartování doběhne se žebříkem k věži, zavěsí jej na parapetní desku okna 2. podlaží cvičné věže, vystoupí po něm, vysedne na parapetní desku, převěsí žebřík do 3. podlaží, vystoupí po něm, vysedne na parapetní desku, převěsí žebřík do 4. podlaží a vystoupí po něm. Pokus je ukončen, dotkne-li se soutěžící podlahy ve 4. podlaží cvičné věže. Při měření disciplíny elektrickou časomírou se jednoznačně stanoví způsob a podmínky pro ukončení pokusu, se kterými musí být soutěžící před zahájením disciplíny seznámeni.
3) Štafeta 4 x 100 m s překážkami:
Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka, přičemž se musí dotýkat země. Ruce soutěžícího mohou přesahovat startovní čáru pokud se dotýkají jen žebříku. Po odstartování zdolá na prvém úseku štafety pomocí žebříku domeček. Při překonávání domečku se musí dotknout plošiny a seskočit do vlastní dráhy. Po zdolání domečku se do nádrže s hořlavou kapalinou vlévá do stanoveného místa benzin. Tímto místem je levý bližší přední roh nádrže ve směru běhu. V pásmu předání předá štafetu soutěžícímu na druhém úseku. Při předání nesmí být štafeta hozena. Upadne-li štafeta na zem, musí ji zvednout ten, kdo ji předává. Pro posouzení, zda byla předávka uskutečněna v předávacím území, je rozhodující poloha štafety, nikoli poloha těl nebo končetin soutěžících. Soutěžící na druhém úseku zdolá překážku a předá štafetu v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. Při doskoku soutěžícího z překážky se zapálí hořlavá směs v nádrži. Soutěžící na třetím úseku uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednu půlspojku napojí na rozdělovač, na druhou půlspojku napojí proudnici před pásmem odpojení tak, aby bylo zřetelně vidět její napojení, v pásmu odpojení proudnici odpojí a v pásmu předání ji předá soutěžícímu na čtvrtém úseku. Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí přístroj, uvede jej do činnosti, uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby se nedotýkal nádrže a přitom zůstal ve své dráze a běží do cíle. Překážky musí soutěžící překonat se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a příslušným nářadím. Po každém pokusu se musí vylít obsah nádrže a použít nová směs (i když nebyla zapálena). Petrolej se nalévá do středu nádrže v době vymezené na přípravu pokusu.
Rozmístění překážek a nářadí je na obr. č. 3 . U žen, dorostenců a dorostenek se na čtvrtém úseku hašení neprovádí. Přenosný hasicí přístroj se jen přenáší na označené místo (značku), kde se postaví. Ten nesmí spadnout do proběhnutí soutěžícího cílem. Tato varianta se připouští též pro kategorie profesionální hasiči, dobrovolní hasiči a členové občanských sdružení-muži. V tom případě nelze uznat národní rekord. Pro soutěže I. kola a pro ženy a dorostenky ve všech kolech se připouští nahradit domeček překážkou s oknem. Tu soutěžící překoná tak, že okno proleze. Nesmí ji překonávat skokem plavmo. Žebřík se v tom případě nepoužívá. Ženy a dorostenky překonávají na druhém úseku místo překážky nízkou překážku.
4) Požární útok:
Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího „Na základnu!" se měří doba stanovená na přípravu pokusu dle
pravidla 51 odst. 4 . V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. Motorová stříkačka se nesmí v době přípravy startovat na základně. V okamžiku startu musí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), nastartuje motorovou stříkačku, provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (nákres požárního útoku je na obr. č. 4) . Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována. Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o zem nebo druhého člena družstva. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího. Pro soutěže I. kola se připouští použití 4 ks savic 1,6 m dlouhých, průměr 110 mm se šroubením, spojených do dvou dílů. V tom případě oba konce savic mohou přesahovat základnu a dotýkat se země. Start pokusu s motorovou stříkačkou v chodu se připouští až do III. kola soutěží, pokud to pořadatel uvede v propozicích soutěže. V tom případě nelze uznat národní rekord.

Pravidlo 53
Pokus

l) V disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže má každý soutěžící možnost dvou pokusů.
2) V disciplínách štafeta 4 x 100 m s překážkami má každá štafeta a v požárním útoku každé družstvo možnost jednoho pokusu.
3) Počet pokusů může být podle rozhodnutí pořadatele omezen.
4) Pokus je platný, splnil-li soutěžící (družstvo) všechny předepsané úkony.
5) Pokus může být opakován, pokud jej soutěžící nemohl provést pro technickou závadu překážek, časomíry, nebo nářadí, které poskytl pořadatel, nebo bylo-li mu v provedení pokusu bráněno jiným soutěžícím nebo účastníkem soutěže, nebo nářadím jiného soutěžícího.
6) Dosažený výkon není platný, nedosáhl-li ho soutěžící (družstvo) v řádném pokusu během soutěže a nepoužil-li nářadí odpovídajícího pravidlům požárního sportu. Další podrobnosti o neplatnosti pokusu jsou uvedeny v
pravidle 57.
7) Soutěžícímu nesmí být při pokusu poskytnuta jakákoliv pomoc, kromě přidržení háku žebříku při výstupu na cvičnou věž. Tuto pomoc může poskytnout jen pověřený rozhodčí nebo člen technické skupiny.
8) Soutěžícímu (družstvu) nesmí být povolen pokus, který z vlastní viny zameškal.

Pravidlo 54
Startování

1) Start se povoluje nízký i vysoký.
2) Startovat se může ze startovních bloků i bez nich. Při štafetě může startovat ze startov-ních bloků jen první soutěžící.
3) Startér, pomocník startéra nebo pověřená osoba umístí každého soutěžícího v jeho příslušné dráze.
4) Po povelech startéra „Na místa!" a „Připravte se!" zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Startér nebo pomocník startéra musí dohlédnout, aby se soutěžící nedotýkal rukama ani nohama startovní čáry ani dráhy za ní. Ruce soutěžícího mohou přesahovat přes startovní čáru jen u disciplín výstup do 4. podlaží cvičné věže a štafeta 4 x 100 m s překážkami, pokud se dotýkají pouze žebříku. Zjistí-li pomocník startéra jakoukoliv závadu, musí dát startérovi znamení.
5) Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích v klidu.
6) Musí-li startér z jakýchkoliv důvodů oslovit soutěžícího před výstřelem z pistole, přeruší start povelem „Zpět!" a soutěžící odejdou na shromažďovací (přípravnou) čáru a start se opakuje.
7) Všichni soutěžící musí na povel „Pozor!" okamžitě a bez prodlení zaujmout konečné startovní postavení. Neuposlechnutí těchto povelů v přiměřeném čase se považuje za chybný start. Jestliže soutěžící po povelu „Pozor!" jakkoliv ruší ostatní startující, může se to považovat za chybný start. Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo nohou před výstřelem, považuje se to za chybný start.
8) Soutěžící, který zavinil chybný start, musí být napomenut. Zavinil-li soutěžící dva chybné starty, musí být z pokusu vyloučen. Při požárním útoku může mít družstvo jen jeden chybný start.
9) Následují-li další soutěžící soutěžícího, který zavinil chybný start, napomene startér pouze toho, který chybný start zavinil. Pokud se start nezdaří vlivem vnějších okolností, nebude napomenut nikdo.
10) Nebyl-li start proveden v souladu s ustanoveními tohoto pravidla, musí být vrácen druhým výstřelem nebo zapískáním.

Pravidlo 55
Překonávání překážek

1) Překážka může být překonána libovolným způsobem. Nesmí však být k jejímu překonání použito zavětrovacích vzpěr ani pomoci druhé osoby. Překážka s oknem nesmí být překoná-vána skokem plavmo.
2) Seskok z kladiny musí být proveden do vlastní dráhy a za ohraničující čáru. Seskok z domečku musí být proveden do vlastní dráhy.
3) Nepřekoná-li soutěžící překážku předepsaným způsobem, může se před tuto překážku vrátit a znovu ji překonat.
4) Nepřekonání překážek znamená nesplnění pokusu.

Pravidlo 56
Práce s nářadím

1) Soutěžící může pracovat s nářadím libovolným způsobem.
2) Rozvinutí hadic může být provedeno za běhu, na kladině nebo mimo ni.
3) Proudnice (štafeta) může být nesena při štafetě libovolně, s výjimkou probíhání cílové čáry nebo čáry odpojení, kde musí být proudnice nesena tak, aby bylo její napojení na hadici zřetelné.
4) Spojení spojek hadic, napojení na rozdělovač, odpojení proudnice může být provedeno v běhu nebo v klidu.
5) Přenosný hasicí přístroj může být nesen libovolným způsobem, uveden v chod za běhu nebo v klidu.
6) Spojky savic při požárním útoku mohou být dotaženy ručně nebo pomocí klíčů. Spojovat spojky hadic a nastartovat motorovou stříkačku může kterýkoli soutěžící.
7) Dopravní a útočné vedení může být provedeno libovolným způsobem. Hadice mohou být svinuty nebo složeny do „kotouče", „elipsy" nebo „harmoniky".
8) Nastříkání terčů může být provedeno v libovolné poloze. Před vlastním stříkáním může kterýkoliv člen družstva překročit čáru stříkání (např. upadl), ale při výstřiku proudu vody na terč musí být každý člen družstva již zpět před čarou stříkání.

Pravidlo 57
Neplatnost pokusu

1) Nespojí-li soutěžící v disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami spojky hadic nebo je-li hadice spojena jen na jeden ozub při použití spojky DIN, nebo na jeden nebo dva ozuby při použití ROT spojek, nebo se spojky rozpojí v průběhu pokusu.
2) Drží-li soutěžící při přebíhání cílové čáry nebo čáry odpojení proudnici napojenou na hadici tak, že není zřetelně vidět napojení.
3) Je-li proudnice od hadice odpojena po proběhnutí cílem před pokynem cílového rozhodčího k odpojení této proudnice.
4) Kříží-li soutěžící dráhu nebo překáží-li jeho nářadí a zabrání-li nebo ohrozí pokus druhého soutěžícího.
5) Nesplní-li soutěžící všechny předepsané úkony, nedonese-li soutěžící do cíle stanovené nářadí a neukončí-li pokus v předepsané osobní výstroji.
6) Seskočí-li soutěžící z kladiny před ohraničující čarou nebo na ni i jednou nohou, nebo seskočí-li z kladiny nebo domečku do sousední dráhy.
7) Upadne-li štafeta a zvedne ji soutěžící, kterému je předávána, nebo je-li štafeta při předávání hozena a nebyla-li předávka uskutečněna v předávacím území.
8) Není-li proudnice připojena před ohraničující čárou pásma odpojení a odpojena v pásmu odpojení.
9) Hoří-li při proběhnutí cílem oheň v nádrži na hořlavou kapalinu nebo mimo ni.
10) Je-li přenosný hasicí přístroj nebo jeho část opřen o stěnu nádrže na hořlavou kapalinu nebo do ní vhozen, případně není postaven na určenou značku nebo podložku 80 x 80 cm, na které musí zůstat stát až do proběhnutí soutěžícího cílem.
11) Provádí-li soutěžící v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže výhoz žebříku z jiné polohy než v sedě.
12) Není-li sací koš našroubován na savici před ponořením do nádrže a není-li po vytažení přívodního vedení z vody (po ukončení pokusu) přívodní vedení spojeno a sací koš našroubován. Je-li přívodní vedení rozpojeno před pokynem rozhodčího.
13) Je-li při stříkání do terčů proudnice (včetně půlspojky, na kterou je proudnice připojena) opřena o zem, nebo se dotýká druhého člena družstva a překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoli soutěžící čáru stříkání nebo se jí dotýká.
14) Pomůže-li druhý proud při stříkání do terče.
15) Použije-li družstvo saponátu nebo jiného prostředku k dřívějšímu spojení signalizace terčů.
16) Je-li v době přípravy motorová stříkačka nastartována na základně. To neplatí, pokud je start pokusu prováděn s motorovou stříkačkou v chodu.
17) Není-li požární útok ukončen do 2 minut po startu pokusu.
18) Je-li rozdělovač při disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami při napojování půlspojky nesen.
19) Nepřetne-li soutěžící cílový paprsek elektrické časomíry nebo nesepne-li kontakt cílového zařízení při měření pokusu elektrickou časomírou.
20) Neseskočí-li při překonání domečku soutěžící do vlastní dráhy a nedotkne-li se snížené plošiny domečku kteroukoliv částí těla.
21) Použije-li soutěžící při překonávání překážek zavětrovacích vzpěr nebo pomoci druhé osoby, nebo různý materiál nepatřící do nářadí dané disciplíny a zvýhodňujícího tak splnění pokusu. To neplatí pro použití terčíku, značky nebo rysky pro označení místa odrazu, došlapu, zápichu žebříku, předání štafety, spojení savic, umístění rozdělovače při požárním útoku apod.
22) Nepřekoná-li soutěžící překážku se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a nářadím.
23) Použije-li soutěžící motorovou stříkačku nebo nářadí, které neodpovídají těmto pravidlům.
24) Nesplní-li dobu stanovenou na přípravu pokusu dle
pravidla 51.

Pravidlo 58
Ověřování národních rekordů

1) Při dosažení rekordního výkonu zajistí rozhodčí disciplíny sepsání protokolu o národním rekordu, který musí obsahovat všechny předepsané údaje podle vzoru uvedeného v příloze č. 3.
2) Za tím účelem rozhodčí disciplíny zajistí :
a) ihned po ukončení rekordního pokusu prověření parametrů použitého nářadí a funkce časomíry podle příslušných pravidel,
b) ihned po ukončení disciplíny prověření parametrů dráhy, překážek, rozmístění překážek apod. podle příslušných pravidel.
3) Protokol o národním rekordu vyhotoví pořadatel.
4) Protokol o národním rekordu ověří a schválí hlavní rozhodčí jen za předpokladu, že při dosažení rekordního výkonu byla dodržena všechna ustanovení pravidel požárního sportu.
5) Protokol o národním rekordu se všemi požadovanými údaji předá hlavní rozhodčí veliteli soutěže, který jej podepíše jménem pořadatele.
6) Pořadatel zašle protokol o národním rekordu neprodleně po ukončení soutěže na MV- ředitelství HZS ČR.

Pravidlo 59
Doping

1) Používání drog, zakázaných látek, zakázaných postupů a alkoholu se přísně zakazuje.
2) Porušení pravidel o dopinku nastane, jestliže:
a) v tkáni nebo tělní tekutině soutěžícího byla zjištěna přítomnost zakázané látky *10),
*10) Zakázané látky jsou uvedeny v „Seznamu 1", který je součástí předpisu „Postup provádění dopingových kontrol" vedený, doplňovaný a upravovaný Dopingovou komisí Českého atletického svazu. Pod pojem „zakázaná látka" spadá i metabolit takovéto látky.
b) soutěžící užil nebo těžil ze zakázaného postupu *11), *11) Pojem „zakázaný postup" zahrnuje zejména krevní doping a použití metod, které mění složení a věrohodnost vzorků při dopingové zkoušce. Zakázané postupy jsou uvedeny v „Seznamu 2", který je součástí předpisu „Postup provádění dopingových kontrol".
c) soutěžící přiznal, že použil nebo těžil z užití zakázané látky nebo zakázaného postupu.
3) Je povinností každého soutěžícího dbát, aby se do jeho tělesných tkání a tekutin nedostaly zakázané látky.

1) Hlavní rozhodčí nebo rozhodčí disciplíny mají právo vybrat některé soutěžící k antidopingové zkoušce a testu na alkohol.
2) Všichni vybraní soutěžící, kteří se k dopingové kontrole nedostaví ve stanovené lhůtě, odmítnou se jí podrobit nebo jejichž dopingová zkouška popř. test na alkohol bude pozitivní, budou ze soutěže vyloučeni a jejich výsledky anulovány. O dalším postihu takového soutěžícího rozhodne komise tělesné přípravy a sportu.
3) Soutěžící je oprávněn odmítnout poskytnutí krevního vzorku pouze tehdy, pokud nejsou dodrženy povinné postupy a bezpečnostní opatření uvedená v předpise „Postup provádění dopingových kontrol".

Pravidlo 60
Vyloučení ze soutěže

Soutěžící (družstvo) může být vyloučen ze soutěže:
a) pro nepřístojné chování vůči rozhodčím a pořadatelům, je-li pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek, při pozitivním výsledku antidopingové zkoušky nebo nedostaví-li se ve stanovené lhůtě k antidopingové zkoušce či testu na alkohol,
b) použije-li jiného nářadí, než které předal ke kontrole, anebo dodatečně upraveného,
c) startuje-li některý člen družstva v obou štafetách nebo pod jiným startovním číslem, než mu bylo přiděleno,
d) prokáže-li se, že není příslušníkem, zaměstnancem, nebo členem zřizovatele nebo zřizovatelů, které reprezentuje v souladu s pravidlem 7 odst. 5, nebo s propozicemi soutěže.

Pravidlo 61
Hodnocení výkonů

l) Hodnocení výkonů družstev a jednotlivců se provádí v disciplínách a kategoriích uvedených pořadatelem v propozicích soutěže.
2) V disciplínách požárního sportu se hodnotí:
a) celkové pořadí družstev: O celkovém pořadí družstev rozhodne součet časů dosažených družstvem ve všech disciplínách dle odstavců 3, 4, 7, 9 a 10 tohoto pravidla. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem časů.
b) pořadí družstev v jednotlivých disciplínách (společně nebo samostatně pro jednotlivé kategorie dle propozic soutěže).
c) pořadí jednotlivců v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže a také ve dvojboji: Dvojboj není samostatnou disciplínou požárního sportu. Sestává z disciplín běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže a je vyhodnocován dle odstavců 12 až 14 tohoto pravidla.
3) O celkovém pořadí dvou nebo více družstev se stejným součtem rozhoduje pořadí v požárním útoku. Pokud pořadí těchto družstev i v požárním útoku budou stejná, budou v celkovém pořadí shodně hodnocena na dvou nebo více po sobě následujících místech pořadí.
4) V disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů šesti nejlépe umístěných členů družstva. Součet těchto časů je výsledným časem družstva započítávaným do celkového pořadí.
5) Budou-li součty časů u dvou nebo více družstev stejné, rozhodne o pořadí v disciplíně součet horších časů stejných šesti členů družstva.
6) Budou-li součty horších časů šesti členů družstva stejné, budou družstva shodně hodnocena v dané disciplíně na dvou nebo více po sobě následujících místech pořadí.
7) Do hodnocení družstva v disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami se započítává čas lépe umístěné štafety.
8) Při shodném čase štafet dvou nebo více družstev se přihlédne k časům druhých štafet. Budou-li shodné i časy druhých štafet, budou družstva shodně hodnocena na dvou nebo více po sobě následujících místech pořadí.
9) V disciplíně požární útok se hodnotí umístění podle dosažených časů. Při dosažení shodných časů dvěma nebo více družstvy budou tato družstva shodně hodnocena na dvou nebo více po sobě následujících místech pořadí.
10) Nedosáhne-li alespoň šest členů družstva platných časů v disciplínách běh na 100 m s překážkami nebo výstup do 4. podlaží cvičné věže, nebo nedosáhne-li družstvo alespoň jednoho platného času v disciplínách štafeta 4 x 100 m s překážkami nebo požární útok, nebude družstvo v dané disciplíně ani v celkovém pořadí hodnoceno.
11) V disciplíně běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže se stane vítězem soutěžící, který dosáhne nejlepšího času.
12) Ve dvojboji se stane vítězem soutěžící, který dosáhne nejnižšího součtu časů úspěšnějších pokusů v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže.
13) V případě, že dva nebo více soutěžících dosáhne shodných časů nebo ve dvojboji součtů časů v úspěšnějších pokusech, rozhodne o jejich umístění čas nebo součet časů z horších pokusů. Bude-li i tento výsledek stejný, bude i umístění soutěžících stejné.
14) Soutěžící jednotlivci, kteří v disciplínách běh na 100 m s překážkami nebo výstup do 4. podlaží cvičné věže nesplní ani jeden pokus, nebudou v hodnocení příslušné disciplíny a v hodnocení dvojboje zahrnuti.

Přílohy 1, 3 a 4 se nachazeji v tomto souboru

Přílohy 2, 4, 5 a 6