Vítejte na stránkách SDH Stodůlky.  
Praha 13 se nachází na jihozápadě hlavního města Prahy, SDH spadá do okrsku číslo 7
a výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO 3.
S p o r t

SEKCE


 

Příloha č. 2

Zpráva o soutěži v požárním sportu

Pořadatelé soutěží III. kola a dalších soutěží v požárním sportu označených v kalendáři hlavních sportovních soutěží zašlou MV-ředitelství HZS ČR neprodleně po ukončení soutěže zprávu o výsledcích soutěže. Své stanovisko ke zprávě připojí komisař soutěže, byl-li na této soutěži přítomen. Zpráva o soutěži nenahrazuje vydání kompletních výsledkových listin, protokolů o národním rekordu apod. Účelem je zejména předat co nejdříve potřebné informace pořadateli vyššího kola soutěže.

o b s a h

 1. Název soutěže, místo a datum konání.
 2. Pořadatel(é) soutěže.
 3. Celkové pořadí družstev hodnocených v příslušné kategorii, včetně celkového času dosaženého jednotlivými družstvy v soutěži.
 4. Celkové umístění jednotlivců (příjmení, jméno a jednotka PO) hodnocených v příslušné kategorii nejméně na 1. až 30. místě, včetně celkového času dosaženého těmito jednotlivci.
 5. Zda došlo na soutěži ke zranění soutěžícího, u kterého lze předpokládat pracovní neschopnost. Pokud ano, pak uvést přihlašovatele zraněného soutěžícího.
 6. Zda byl ze soutěže někdo vyloučen (soutěžící, rozhodčí). Pokud ano, pak uvést základní informaci o důvodu vyloučení.
 7. Jména rozhodčích disciplin a hlavního rozhodčího.
 8. Podpisy hlavního rozhodčího a velitele soutěže.
 9. Seznam příloh.

K této zprávě uvede komisař soutěže své stanovisko zejména:

 1. zda soutěž byla provedena v souladu s pravidly požárního sportu,
 2. zda potvrzuje pořadatelem uvedené výsledky.

Příloha č. 4

Vzor potvrzení o získání výkonnostní třídy v požárním sportu (bez konečné grafické úpravy)

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OKRESU (MĚSTA)

..........................................................................

EV. č. .............

vydává

P O T V R Z E N Í

Jméno, příkmení: ..............................................................

Rodné číslo: .....................................................................

o splnění podmínek

III. výkonnostní třídy vc požárním sportu

v disciplíně

výstup do 4. podlaží cvičné věže

podle pravidel požárního sportu

.......................

výkonem

........................................................

název soutěže, místo a datum konání

V ....................................

dne ...............................

razítko

..............................................................

podpis ředitele HZS okresu (města)


Příloha č. 5

Kvalifikace rozhodčích

 1. Kvalifikační stupně rozhodčích a jejich oprávnění

Rozhodčí požárního sportu jsou rozděleni do tří kvalifikačních stupňů:

a) pomocný rozhodčí

- je určen pro posuzování a měření výkonů na úseku příslušné disciplíny, případně plní funkci, kterou mu přidělí rozhodčí disciplíny. Ten jej současně seznámí s příslušnými pravidly a povinnostmi pro daný úsek či funkci,

- nemůže samostatně rozhodovat o provedeném pokusu ani ověřovat rekordní výkony,

b) rozhodčí je oprávněn

- posuzovat a měřit výkony ve všech disciplínách, soutěžích a funkcích pro které má kvalifikaci,

- ověřovat rekordní výkony,

c) rozhodčí-instruktor je oprávněn

- posuzovat a měřit výkony ve všech disciplínách, soutěžích a funkcích pro které má kvalifikaci,

- ověřovat a potvrzovat rekordní výkony,

- školit a zkoušet rozhodčí z pravidel požárního sportu pro která má oprávnění,

- vystavovat kvalifikační průkaz rozhodčích a prodlužovat jejich platnost,

- být komisařem soutěže.

Požadované kvalifikace pro funkce ve sboru rozhodčích jednotlivých kol soutěží, Mistrovství, mezinárodních a jiných soutěží v požárním sportu jsou stanoveny v pravidle 25 odst. 2.

 1. Odborná způsobilost rozhodčích

Odbornou způsobilost rozhodčího požárního sportu lze získat při splnění následujících podmínek:

 1. rozhodčím v požárním sportu může být příslušník nebo zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec nebo člen jednotky PO nebo člen občanského sdružení,
 2. kvalifikační stupeň pomocný rozhodčí je splněn tím, že příslušník nebo zaměstnanec HZS ČR, zaměstnanec nebo člen jednotky PO nebo člen občanského sdružení je hlavním rozhodčím nebo pořadatelem do této funkce určen pro příslušnou soutěž a je rozhodčím disciplíny seznámen s pravidly požárního sportu a povinnostmi pro jemu přidělenou činnost; tento kvalifikační stupeň zaniká ukončením soutěže,
 3. odbornou přípravu k získání a prodloužení kvalifikačního stupně rozhodčí organizuje v daném okrese (městě) příslušný ředitel HZS okresu (města). Na odborné přípravě rozhodčích se mohou podílet zaměstnanci a členové jednotek PO a členové občanských sdružení. Lektorema členem zkušební komise musí být rozhodčí-instruktor. Ten je oprávněn vystavit kvalifikační průkaz rozhodčího požárního sportu nebo prodloužit jeho platnost a potvrdit v něm splnění stanovených podmínek pro kvalifikační stupeň rozhodčí.

  Podmínky pro získání a prodloužení platnosti kvalifikačního stupně rozhodčí jsou:

  - prokázání znalostí pravidel požárního sportu, startování pokusů a měření výkonů před zkušební komisí jejímž členem je rozhodčí-instruktor,

  - ověření znalostí pravidel požárního sportu před zkušební komisí, jejímž členem je rozhodčí-instruktor, před uplynutím pěti let od získání kvalifikace.

 4. odborná příprava k získání a prodloužení kvalifikačního stupně rozhodčí-instruktor se provádí ve specializačních kurzech ve vzdělávacích zařízeních požární ochrany MV dle osnov vydaných MV-ředitelstvím HZS ČR případně na sportovních soustředěních dle pravidla 14. Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu a vydání nebo prodloužení platnosti kvalifikačního průkazu rozhodčího-instruktora požárního sportu.

Podmínky pro získání a prodloužení platnosti kvalifikačního stupně rozhodčí- instruktor jsou:

- kvalifikace a aktivní výkon rozhodčího v požárním sportu nejméně po dobu 5 let; tuto skutečnost vzdělávacímu zařízení požární ochrany MV garantuje přihlašovatel na přihlášce do kurzu,

- prokázání znalostí pravidel požárního sportu, startování pokusů a hodnocení výkonů před zkušební komisí (v případě sportovních soustředění před komisí určenou MV- ředitelstvím HZS ČR),

- ověření znalostí pravidel požárního sportu před zkušební komisí (v případě sportovních soustřední před komisí určenou MV-ředitelstvím HZS ČR) před uplynutím pěti let od získání kvalifikace.

 1. Kvalifikační průkazy rozhodčích a jejich evidence:
 1. kvalifikační průkazy rozhodčích požárního sportu eviduje příslušný HZS okresu (města),
 2. evidenci kvalifikačních průkazů rozhodčích-instruktorů vedou příslušná vzdělávací zařízení požární ochrany MV,
 3. platnost kvalifikačního průkazu rozhodčího končí, není-li ve stanoveném roce jeho platnost prodloužena,
 4. nesplní-li rozhodčí při prodlužování platnosti příslušného kvalifikačního stupně stanovené podmínky ani při opakované zkoušce, zkušební komise kvalifikační průkaz rozhodčího odebere.

4. Vzor kvalifikačního průkazu rozhodčích (bez konečné grafické úpravy)

Vnější strana průkazu

Úřední záznamy:

Poznámka:

* Nehodící se škrtněte.

_______________________

(razítko organizace)

Kvalifikační průkaz

ROZHODČÍHO*

ROZHODČÍHO-INSTRUKTORA*

požárního sportu

Evidenční číslo:

Vnitřní strana průkazu

Příjmení a jméno:

Rodné číslo:

_______________________________

Datum, razítko a podpis

zkušebního orgánu

Prodloužení platnosti

Datum:

Razítko a podpis

zkušebního orgánu

  
  
  
  
  

Příloha č. 6

Přilby vhodné pro požární sport

1. MV-ředitelství HZS ČR vydává, aktualizuje a zveřejňuje seznam přileb vhodných pro požární sport.

2. Pro ochranu hlavy se při plnění disciplín požárního sportu připouštějí přilby uvedené v seznamu přileb vhodných pro požární sport:

a) pro hasiče splňující požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č. 2 vyhlášky MV č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany a požárnické přilby splňující technické podmínky stanovené MV-ředitelstvím HZS ČR před vydáním výše uvedené ČSN EN. Tyto přilby pro hasiče a požárnické přilby nemusí mít při plnění disciplín požárního sportu nátylník k ochraně šíje a obličejový štít, mimo 4. úseku disciplíny štafeta 4 x 100 m s překážkami je-li prováděno hašení,

b) sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky EN 12492 E,

c) sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN EN 1385,

d) průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397.

3. Na každé přilbě musí být trvanlivé označení na skořepině, udávající rok výroby a typ přilby (označení výrobce). Na každé přilbě splňující požadavky ČSN EN musí být navíc číslo této normy a česká značka shody CCZ.

4. Přilby vhodné pro požární sport posuzuje komise tělesné přípravy a sportu zřízená v souladu s pravidlem 2.

Seznam přileb vhodných pro požární sport:

druh přilby

typ

výrobce

poznámka

PožárnickáPZ 3 *1 ERGON, n.p. Prahanení vhodná pro výstup do 4. podlaží cvičné věže
PožárnickáPZ 11 *1 ERGON, n.p. Praha  
Požárnická PZ 12 *1 ERGON, s.p. Praha, nyní Erilens, s.r.o Praha  
Požárnická HEROS *1 Rosenbauer GmbH, Rakouskovhodná jen pro hašení na 4. úseku štafety 4 x 100 m s překážkami
Požárnická GALLET F1 *2 a

GALLET F1- A PA 45 *2

GALLET S.A., Francievhodné jen pro hašení na 4. úseku štafety 4 x 100 m s překážkami
PožárnickáF 200 *1 (též Schuberth F 200) Auergesellschaft GmbH, S R Nvhodné jen pro hašení na 4. úseku štafety 4 x 100 m s překážkami
druh přilby

typ

výrobce

poznámka

pro horolezceCASSIDA, ALPINE GR *4 TVAR, v.d. Husova 1682 530 03 Pardubice 
pro horolezceMAGIC *4 LAS ItálieDodavatel: GENTIANA, v.o.s. Nekvasilova 15, 186 00 Praha 8
pro horolezceROCK STAR *4 CAMP S.p.A ItálieDodavatel: HUDY SPORT- Jindřích Hudeček, 407 17 Hřensko 131
pro horolezceBRENTA *4 SALEWA ITALY A DIVISION OF OBERALP AG Spa, Bolzano, ItálieDodavatel: Jablonex, a.s. Palackého 41 466 37 Jablonec n.N.
druh přilby typ výrobcepoznámka
průmyslová ochranná přilba (výškové práce) ECRIN *4PETZL Francie 
STANDARD - A 02- průmyslové lezení,
ROCK A 01- sportovní lezení
průmyslová ochranná přilbaH-E9 *4 Okula Nýrsko, a.s. 340 22 Nýrsko  
průmyslová ochranná přilba3 M 1465 *3 Švédsko  
průmyslová ochranná přilba82 A-II *4 Lisovny plastických hmot, s.r.o. 793 26 Vrbno p. P.  

*1 - Doba životnosti přilby je stanovena na max. 20 let od data výroby. Po této době se přilby vyřazují z používání.

*2 - Výrobce neomezuje dobu životnosti přilby.

*3 - Výrobce stanovuje životnost přilby v návodu pro skladování, používání a údržbu přilby.

Poznámka: Doba životnosti u všech typů přileb je garantována za předpokladu dodržení podmínek pro skladování, používání a údržbu stanovených výrobcem. Okamžité vyřazení přileb je třeba provést kdykoli v průběhu jejich používání, je-li zjištěno poškození jakéhokoli dílu mechanicky, teplem nebo působením chemických látek a nelze-li provést výměnu poškozené části v souladu s pokyny výrobce.

*4 - Pro sportovní ochranné přilby pro horolezce dosud chybí příslušná ČSN EN. Ta je připravována k vydání. Bude v zásadě shodná s EN 12492, podle které se v současné době tyto přilby posuzují.