Sekce

Hasičská encyklopedie >>>
písmeno U až Ž

Moudrosti

Hasičská encyklopedie

Klikněte na počáteční písmeno hledaného termínu:

[ L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T ]L
Líza, Máňa - Název pro hasičský automobil LIAZ 101 CAS 24. Další viz CASka.M
Mates, Matýsek - viz Trambus
Meglejtka, Maglite - Ruční svítilna zn. Maglite. Vyrábí se i vezmenšené vrzi, která jde upnout k ochranné přilbě.
Mokrý hasič - Hasič, "maník", který je zařazen ve výjezdovém družstvu. Člověk, který k požárům jezdí, nikoli člověk, který se stará o administraci sboru.
MOP - Zkratka používající se ve zprávě o zásahu nebo článku o zásahu. Znamená, že na místě se nacházela jednotka policie, například MOP Praha-Smíchov. Význam je jednoduchý: Místní oddělení policie a stanice, ke které jednotka patří.N
Nomex, nomexový oblek - viz Bojáky
Nůžky, vyprošťovák - Výraz pro technický automobil (TA) předurčený k vyprošťovacím pracem. Většinou se jedná o dodávkové automobily určené převážně pro dopravní nehody. Používají se i větší automobily, které jsou předurčeny spíše jako odtahová služba, popřípadě mají vybavení pro práci ve výkopech nebo sutinách. Tyto vozy mají označení VYA.O
OPIS - Operační a informační středisko. Např. hl. m. PrahaP
Pé-eska, PS - Požární přenosná motorová stříkačka PS 12. Číslo za označením PS udává výkon čerpadla v litrech za minutu, (např. PS 12 - 1200 l/min).
Pé-esky, PS2 - Pracovní stejnokroj PS 2, hasiči nejčatěji používaný pracovní oblek.
Plovoucí čerpadlo - Tyto čerpadla slouží k doplňování cisteren, k odčerpávání vody ze zatopených prostorů, popř. když má čerpadlo dostatečný výkon, jako nouzový stroj k samotnému zásahu.
Plicní - Místnost pro kuřáky
Podnikoví, podnikoví hasiči - Hasičský sbor jakéhokoliv podniku nebo továrny, který jim poskytuje vybavení a platí mzdu.
Povodňové stupně -
První stupeň (stav bdělosti) - Nastává při nebezpečí přirozené povodně, která vzniká, když voda dočasně nestačí přirozeným způsobem odtékat. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba.
Druhý stupeň (stav pohotovosti) - Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. Vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot daných v povodňovém plánu a při snížení bezpečnosti vodního díla.
Třetí stupeň (stav ohrožení) - Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, zahajují se nouzová opatření. Provádějí se také zabezpečovací a podle potřeby i záchranné práce nebo evakuace.
Protiplyn, protiplynová služba - Protiplynová služba je jednotka určená k zastavení úniku plynu i požárům, které zavinily úniky plynu.
Protipovodňové stěny, bariéry - Protipovodňová opatření provaděná na zakladě nařízení krizového štábu. Jedná se o bariéry stavěné na březích Vltavy v ohrožených místech.
Protipovodňová opatření provaděná na zakladě nařízení krizového štábu. Jedná se o bariéry stavěné na březích Vltavy v ohrožených místech. Skládá se z ze sloupů, mezi které se vkládají hradidla. Hradidla jsou hliníkové profily s těsnící gumou.
Proudnice - Armatura, která se napojuje na konec poslední útočné hadice. Skládá se z uzavíracího ventilu (ne u všech typů), půlspojky velikosti B, C, nebo D a hubice úměrné k průměru použité hadice. Proudnice se dělí podle hasiva, charakteru výstřiku a velikosti hadice (B, C, D) na: kombinovaná, sprchová, mlhová, pěnotvorná, plynová, prášková, clonová, vysokotlaká, rozprašovací, sklopná a lafetová.
Přiměšovač - Zařízení na přimísení pěnotvorného roztoku do vody při určitém, nejčatěji nastavitelném poměru. Přiměšovač může fungovat na principu proudového čerpala (viz Ejektor), nebo může mít svoje vlastní čerpadlo.
Pumpa - Čerpadlo.R
R-věty (rizikové vlastnosti látek) - Věty které vyjadřují rizikové vlastnosti látek a možné nebezpečí při manipulaci s nimi.
Více
zde.
Rozdělovač - Armatura na rozdělení jedné hadice 75 mm (B) dopravního vedení na dva útočné proudy 52 mm (C) a jeden 75 mm (B).
RZA - Rychlý zásahový automobil. Malý automobil s vlastní nádrží, vysokotlakým čerpadlem, technickým nářadím např: malé vyprošťovací zařízení, lopata, sekyra atd., pro zásah při DN s následným vznícením popř. jiné zásahy. Automobil stavěný na rychlost a přístupnost okolí.S
Savice, sací hadice - Požární sací hadice, odolná proti splasknutí při podtlaku. Liší se délkou, šroubením a průměrem (110 mm, 125 mm a 150 mm). Savice se používají na přívodní vedení z volných zrojů (nádrž, rybník apod.) přímo ke stroji.
Shubert - Výraz pro ochrannou přilbu tybu Schubert (šubrt). Ochranná přilba (skořepinová část) musí splňovat stanovené podmínky pro ochrannu před úrazem elektrickým proudem, mechanickým, tepelným a chemickým poškozením. Přilba má ochranný štít, který složí k ochraně očí, nebo celého obličeje. Štít je čirý. Musí splňovat podobná kritéria jako skořepiny.
Slepičák - Skládací žebřík.
Slůně - Název pro automobil Iveco Magirus CAS 24/9000 6x6. Další viz CASka.
Sněhurka - Sněhový hasící přístroj
Suchý hasič, kravata - Administrativní pracovník nebo člen sboru. Stará se například o zpracování statistik. Jsou to ředitelé sborů, mluvčí a jiné osoby, které se starají o to, abychom měli to co potřebujeme. K výjezdům nejezdí.
Svatý Florián; Florián; patron hasičů - Na svět přišel ve druhé polovině 3. století v Zieselmaueru u Vídně. Brzy byl pokřtěn a vychován v křesťanské víře. Stal se římským vojákem a dotáhl to až na vedoucího kanceláře císařského místodržícího v římském Lauriaku (Lorch u Ennsu, Horní Rakousko).
Když vypuklo za císaře Diocletiana (počátek 4. století) kruté pronásledování křesťanů, bylo zatčeno i plno jeho přátel. Florián začal jednat: rozhodl se, že je osvobodí, ale při akci byl zajat i on. Soudu předsedal přímo jeho nadřízený, a když se zajatec nezřekl své víry, hodili jej jeho katani zmučeného a s mlýnským kamenem na krku do řeky Ennsu. Za nějaký čas vyvrhly vody jeho neporušené tělo na skálu, kde je hlídal orel, který k sobě pustil pouze vdovu Valerii. Ta ho pochovala na svém sídle. V 8. století postavili pasovští biskupové nad hrobem mučedníka Floriána kanovnický klášter. V 11. století byly prý ostatky přeneseny do Říma a odtud je odvezl polský královský syn Kazimír do Krakova. U nás uctívají svatého Floriána především hasiči, avšak jeho patronát proti ohni není příliš starý. Až do 15. století byli ochránci proti ohni svatý Vavřinec a svatá Agáta, ovšem dnes vládne Florián neomezeně. Jeho ochrana se v přeneseném slova smyslu přenáší i na požáry celosvětové.
Svědčí o tom i toto pořekadlo: "Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián."
Další
zde.