Sekce

Prevence

Hasící přístroje

 

Rozdělujeme :

  1. Přenosné hasící přístroje

  2. Pojízdné hasící přístroje

  3. Přívěsné hasící přístroje

Zásady pro volbu hasicích přístrojů :

  a) znalost hořlavin

   - z hlediska chování latek při hoření /teplota, rychlost hoření, vývin plynu/

  b) znalost účinků hasebních látek

   - pro správné stanovení taktiky hašení /teplota, prašnost, otřesy, dosažitelnost přístroje/

  c) znalost prostoru, kde bude přístroj použit

   - uzavřené místnosti, volné prostranství, možnost vzniku škody při hašení

Přenosné hasicí přístroje - podle náplně rozdělujeme:

  a) vodní

  b) pěnové

  c) CO2

  d) práškové

  e) halonové

 

Vodní:

Vodní hasicí přístroje obsahují směs vody s potaší (K2CO3), aby byla zajištěna mrazuvzdornost. Vodní hasicí přístroj dokáže dostříknout asi 8 m, doba účinnosti je krátká, asi 1 minuta.
Používá se na hašení pevných látek !!! V žádném případě jej nepoužívejte na hašení tuků, vosků, plynu apod., vyvolali by jste bouřlivou reakci!!!

Práškový:

Práškové hasicí přístroje jsou:
a) s práškem typu BCE (na bázi hydrouhličitanu sodného) se nesmí používat k hašení jemné mechaniky a elektortechnické techniky, hořlvých prachů a volně uložených kouskovitých vláknitých a podobných materiálu.
b) s práškem typu ABCE (na bázi fosforečnanů amonných a síranu amonného). Lze ho použít k hašení tuhých hořlavin. Je vhodný do muzea či škol. Doba činnosti je si 20 sec. Předností prášku je okamžité ztlumení plamene, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatelnost a dlouhodobá skladovatelnost. Úspěch hašení je závislý na vzdálenosti mezi hasícím přístroji a požárem.

CO2(sněhový):

Sněhové hasicí přístroje obsahují zkapalněný CO2, který se při použití mění na sněhové vločky. Hasí se sním např. elektrické zařízení pod napětím a potraviny.

Pěnové:

Přístroje jsou naplněny speciálním pěnidlem s chladícím účinkem nebo pěnidlem, které je mrazuvzdorné. Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení požárů tříd A a B, zejména hořlavých látek (benzín atd.), pěnové i vodní pro hašení ve skladech, ve školních budovách a jiných objektech. Nevýhodou těchto hasicích přístrojů je, že s nimi nelze hasit zařízení pod elektrickým napětím. Pěnové hasící přístroje nejsou mrazuvzdorné.

Hasiva

Voda:

Při hašení vodou se využívají její chladivé účinky. Druhotný efekt je dusivý, kdy vznikající vodní pára inertizuje okolí (zamezuje přístupu atmosférického kyslíku). Jako hasivo je voda vhodná pro hašení požárů třídy "A" (dřevo, papír jiné pevné organické látky).

Voda není vhodná pro hašení:

 • kapalin - Hořlavé kapaliny (např. benzín) jsou většinou lehčí než voda a tak "plavou" navrchu a hoří dál - rozlévající se voda ještě napomáhá rozšíření požáru
 • plynů - voda prochází hořícím plynem, aniž by měla nějaký účinek
 • elektrických zařízení - hrozí úraz elektrickým proudem
 • hořlavých lehkých kovů - hrozí exploze
 • hořícího oleje (fritéza) - vzhledem k vysokým dosahovaným teplotám hrozí exploze

V hasicích přístrojích nebývá jako hasivo použita čistá voda - používají se přísady pro dosažení mrazuvzdornosti hasicího přístroje (např. potaš - K2CO3) popř. inhibitory na omezení korozních účinků vody na nádobu hasicího přístroje.

Prášek:

Nelze ho použít k hašení:

 • volně ložených pevných látek,
 • práškových organických látek (hoblovaček, prachu, pilin), které by mohl proud prášku a výtlačného plynu rozvířit, a rozšířit tak požár nebo způsobit výbuch,
 • lehkých kovů (kromě prášků, speciálně k tomu určených),
 • mechanických zařízení a přístrojů citlivých na prach,

Prášek BC

Hasicí prášek na bázi hydrogenuhličitanu sodného nebo draselného (NaHCO3, KHCO3).
Toto hasivo má nepřímý vliv na reakční řetězec. Tlumí reakci hoření - má antikatalytický účinek. Je vhodné pro hašení kapalných a plynných hořlavin. Nehodí se na hašení pevných látek, které vytvářejí žhnoucí jádro.

Prášek ABC

Prášek na bázi fosforečnanů amonných a síranu amonného ((NH4)H2PO4, (NH4)2HPO4, (NH4)2SO4 ). Principem hašení požárů pomocí prášků ABC je fyzikálně-chemický účinek. Tento prášek vytváří na žhnoucích plochách glazuru, zabraňuje přístupu vzduchu a při jeho rozkladu vzniká amoniak, který působí antikatalyticky. Protože je vhodný na téměř všechny druhy požárů, označuje se jako prášek univerzální.

Dobře hasí:

 • el. zařízení pod proudem (je nutno se vždy řídit předpisem výrobce uvedeným na nálepce hasicího přístroje - většina dnes vyráběných hasicích přístrojů plněných práškem ABC zde má uvedenu hranici použití do 1000 V a vzdálenost 3 m; existují však přístroje, kde je uvedeno napětí vyšší - pro činnosti v blízkosti vysokého napětí však platí bezpečnostní zásady/předpisy, které vylučují z takových manipulací běžného laika),
 • hořlavé kapaliny,
 • tuky (pro požáry fritéz byla vyvinuta speciální hasiva - viz třídy požárů - třída F - uhasit požár fritézy univerzálním práškem ABC je obtížné - vzhledem k velké zásobě energie naakumulované v oleji hrozí i po zdánlivém uhašení nové vzplanutí ohně),
 • textil, papír ve svazcích, knihy, obrazy a tekutý plyn.

Nelze ho použít k hašení:

 • lehkých kovů.

CO2:

CO2 snižuje obsah atmosférického kyslíku v okolí požáru. Chladicí účinek sněhu CO2 je zanedbatelný vzhledem k nízkému sublimačnímu teplu. Větší význam má sníh proto, že sublimací uvolňovaný plyn doplňuje inertní atmosféru v místě požáru. Dobře hasí elektrická zařízení pod proudem, hořlavé kapaliny, barvy, laky, oleje, tuky, vosky, potraviny a léky. Hasí také hořící plynné látky (methan, propan-butan, svítiplyn, zemní plyn, vodík, acetylen).

Nelze ho použít k hašení:

 • volně ložených pevných látek, které by mohl proud plynu rozvířit a rozšířit požár nebo způsobit výbuch (prach, sypké organické látky, vláknité materiály, hobliny).

Nesmí se používat např. k hašení:

 • tuhých žhnoucích látek,
 • lehkých kovů pro nebezpečí vzniku oxidu uhelnatého CO a nebezpečí výbuchu.

Nedoporučuje se ani používat pro hašení:

 • jemných elektronických zařízení kvůli možnosti vzniku kyseliny uhličité a korozi zařízení.

Při hašení v uzavřených místnostech je nutno mít na zřeteli, že hrozí nebezpečí vysoké koncentrace CO2. Při hašení se přístroj musí držet za rukojeť, v žádném případě se nesmí držet za hadici nebo proudnici, protože hrozí nebezpečí těžkých omrzlin.
CO2 hasicí přístroje nesmějí být uloženy v místech, kde teplota převyšuje údaj uvedený na nálepce hasicího přístroje, protože by mohlo dojít k jejich samovolnému vyprázdnění, příp. k výbuchu přístroje (v krajním případě - dojde-li k selhání pojistného ventilu). Poznámka: Dnes vyráběné CO2 hasicí přístroje mají na sobě většinou uveden teplotní rozsah -20°C až +60°C.
Protože nádoby CO2 hasicích přístrojů je možno legálně používat až 40 let, bude se možno stále ještě setkat s přístroji vyrobenými podle dřívějších předpisů, kdy byla předepsaná tlaková zkouška nižší a tím i nižší povolená maximální pracovní teplota.