Sekce
Prevence

Hasičská abeceda

 

Klasifikace mimořádných událostí

Čerpání vody:

zásah, při němž se provádí odstranění nežádoucí vody z venkovních i vnitřních prostorů.

Dopravní nehoda:

zásah, který si vyžádala kolize dopravních prostředků, který má charakter vyprošťovacích prací či likvidace následků kolize. Pokud by v činnosti jednotky HZS převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří do kategorie požár. Za dopravní nehodu je považován i případ, kdy jednotky HZS pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod), odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).

Podtypy událostí klasifikovaných jako dopravní nehoda:

  - silniční - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo hromadné),

  - silniční hromadná - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích za účasti více než 4 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy osob,

  - železniční vč.metra - na všech železničních tratích, včetně vleček,

  - letecká - spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel,

  - ostatní - např. na polních a lesních cestách,

Olejová havárie:

zásah převážně k omezení úniku a jeho rozsahu výhradně ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje) zejména do vod nebo zamezení ohrožení vod nebo vodních zdrojů ropnými produkty. Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda.

Ostatní mimořádná událost:

Zásah u jiné události např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi.

Planý poplach:

činnost jednotky HZS vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, které se nepotvrdily.

Požár:

každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

Za požár se nepovažují případy:

  - výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu,

  - hoření vinutí elektrických točivých strojů z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo prostor vinutí,

  - žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci,

  - vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikována výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru výše uvedené vyhlášky.

Práce na vodě:

zásah na povrchových vodách (záchrana osob a zvířat, vyhledávání pohřešovaných osob, práce vzniklé v souvislosti s povodněmi apod.).

Technická havárie:

Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů.

Podtypy událostí klasifikovaných jako technická havárie:

  - technická havárie - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (např. destrukce objektu),

  - technická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologický provoz závodů. Jedná se pomoc technikou jednotek bez návaznosti jakéhokoliv technologického provozu resp. výroby, např. vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu, odstranění překážek z komunikací jiných i prostor, otevírání uzamčených prostorů, likvidace spadlých stromů a elektrických vodičů, odvětrání prostor, záchranu osob a zvířat, uzavírání vody, navážení vody, asistence při hledání nástražného výbušného zařízení, provizorní nebo jiné opravy, vyprošťování předmětů, osob (mimo prací na vodě), měření koncentrací nebo radiace (není-li součástí jiné události než technické pomoci),

  - technologická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu závodů. Jedná se o pomoc technikou jednotek v určité technologii či provozu podniku, např. náhrada havarovaného chlazení, nouzová dodávka vzduchu, vody, požární asistence, dohašování ohnisek po pálení klestu nebo následné dohašování ohnisek požáru lesa, ochlazování briket, skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru. Dojde-li během asistence ke vznícení např. nečistot, plynu apod., nejedná se o požár, je-li vhodnější tuto látku ponechat vyhořet a nerozšíří-li se hoření mimo technologický prostor, v němž hoření vzniklo,

  - ostatní pomoc - nelze klasifikovat předchozími druhy. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc).

Únik látek:

zásah k zamezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných,
žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) mimo ropných produktů.

Živelní pohroma:

Zásah u události spojený s likvidací následků přírodních jevů.

Podtypy událostí klasifikovaných jako živelní pohroma:

  - povodeň, záplava, déšť,

  - sníh, námraza,

  - větrná smršť,

  - sesuv půdy,

  - ostatní