Sekce
Prevence

Jak bezpečně zacházet se zařízeními a spotřebiči na propan-butan

 

Opatrnost především


V poslední době došlo v ČR ke vzniku několika výbuchů a požárů, na kterých se podílela nedbalost a nesprávná manipulace se zařízeními a spotřebiči na propan-butan, zejména tlakovými nádobami.

Propan-butanová náplň tlakových nádob je vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG). Vzhledem k vysoké výhřevnosti, energetickému potenciálu i snadné skladovatelnosti je LPG ve formě propan-butanu využíván ve značném měřítku ve firmách, domácnostech i pro rekreační účely, ať již pro vytápění, vaření, pohon aj.

Bohužel při nesprávné obsluze a manipulaci se zařízeními fungujícími na propan-butan hrozí také požár či výbuch s neblahými následky na zdraví a majetek občanů. Jen v loňském roce zaznamenali hasiči 10 případů požárů se škodou vyšší než 0,5 milionu korun, které bezprostředně souvisely s tlakovými nádobami na propan-butan.

Uživatelé by se měli při manipulaci s propan-butanovými zařízeními držet těchto několika základních pavidel:

S rozmyslem je třeba postupovat již v okamžiku instalace propanbutanového zařízení, popř. spotřebiče. Uživatel by měl v každém případě využít odborné pomoci a nepokoušet se zařízení nainstalovat sám. Instalaci jednoduché tlakové stanice, kterou tvoří tlakové láhve, potrubní rozvod, regulátor tlaku a spotřebič, svěřte k tomu oprávněným a řádně vyškoleným odborníkům. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy se vyplatí řídit se striktně dle návodu výrobce či pokynů dodavatele. Z návodu se spotřebitel dozví jak spotřebič obsluhovat, jak provádět údržbu a v jakých intervalech ji provádět a konečně kdo může revize provádět a spotřebič instalovat. Pravidelná údržba a servis zajistí všem klidný spánek.

Oblíbené a často využívané (např. pro rekreační účely) jsou tlakové nádoby (lahve) s propan-butanem. V zájmu své i obecné bezpečnosti tedy:

  - S lahvemi naplněnými propan-butanem zacházejte obezřetně, uvědomte si, že se jedná o těkavou látku, ze které se při styku se vzduchem stává výbušná směs. Proto propanbutanové lahve nikdy nevystavujeme vysokým teplotám, ani vysokému tlaku. Již při instalaci a samotném užívání spotřebičů či zařízení na propan-butan je nutno dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti od výbušných, hořlavých či hoření podporujících látek a materiálů. Pokud tedy někdo např. používá v domácnosti na vaření propan-butanovou láhev, neměl by v zájmu vlastní bezpečnosti skladovat několik tlakových nádob najednou blízko u sebe.

  - POZOR! Lahve skladujte a používejte pouze ve stojaté poloze (pokud předpisy nestanoví jinak, např. u vysokozdvižných vozíků), ve snadno přístupných, proti nežádoucím vlivům chráněných a dostatečně větraných prostorách. V případě vyšší koncentrace uvolněného plynu může velice snadno dojít k výbuchu tohoto těkavého plynu a následnému požáru. Stačí přeskok elektrické nebo elektrostatické jiskry, zapálená cigareta, rozžhavené uhlí, dřevo a podobně.

  - Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. LPG je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu.

  - Dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí nepředstavují jen případné uniky plynu, ale také nedokonalé spalování, které rovněž může zapříčinit požár nebo výbuch anebo vést k otravě oxidem uhelnatým, tedy udušení. (LPG není jedovatý, ovšem při nedokonalém spalování silně spotřebovává vzduch.). Proto je nutno pravidelně ověřovat těsnost tlakových nádob a pravidelně měnit staré tlakové nádoby za nové.

  - Případné netěsnosti tlakové nádoby (či jiného zařízení s propan-butanem) zjišťujte pouze pěnotvorným prostředkem popř. detektorem, nikdy ne otevřeným plamenem.

  - V zájmu svého zdraví a majetku nakupujte plyn, respektive tlakové lahve naplněné plynem, pouze u oprávněných distributorů. Ti jsou zárukou jakosti plynu a dobrého technického stavu lahví. Před výměnou vypotřebované lahve odstraňte možné zdroje iniciace výbuchu nebo požáru.

  - Odpařování plynu nikdy neurychlujte zahříváním lahve otevřeným plamenem. Právě toto pochybení je často příčinou výbuchu a následného požáru.

  - Provozovatel plynových zařízení je povinen vést řádnou technikou dokumentaci (např. místní provozní řád, revizní knihy atd.) a uchovávat doklady - např. o údržbě, provedených revizích, zkouškách atd. Základní povinnosti provozovatelů a uživatelů vyhrazených plynových zařízení k zajištění bezpečného provozu naleznete ve vyhlášce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Při úniku plynu nebo při podezření z úniku plynu je nutno:

  - Ihned vyřadit všechny možné zdroje iniciace!

  - Ihned zhasnout všechny plameny!

  - Ihned otevřít všechna okna a dveře (s výjimkou sklepních místností)!

  - Ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu!

  - Do místnosti, v níž je cítit zápach plynu, nevstupovat s otevřeným ohněm!

  - Nezapalovat zápalky nebo zapalovače!

  - Nemanipulovat s elektrickými spínači!

  - Nevytahovat elektrické zástrčky!

  - Nepoužívat elektrické zvonky!

  - Nepoužívat elektrické spotřebiče a výtahy!

  - Nekouřit!

  - Po uzavření hlavního uzávěru zkontrolovat, zda jsou uzavřeny všechny uzavírací armatury plynu a ty, které jsou doposud otevřeny, uzavřít (zapalovací hořáky, plynové chladničky apod.).

  - Světlo se může zapnout teprve tehdy, když je bezpečně zjištěna koncentrace pod 50 % dolní meze výbušnosti.

  - Nikdy nespoléhat na vlastní čichový vjem, nýbrž přivolat další osoby!

  - Jestliže se příčina zápachu plynu nedá zjistit, i když jsou všechny uzavírací armatury pro plyn uzavřeny, je nutné ihned přivolat odborného zaměstnance oprávněné firmy.

  - I zcela slabý zápach plynu, jehož příčina nebyla zjištěna, nebo nemohla být zjištěna, musí být nahlášen dodavateli plynu (pro zařízení v jeho vlastnictví) nebo montážní firmě!

  - Vystupuje-li zápach plynu z místností, které nejsou běžně přístupné, je nutno ihned vyrozumět policii nebo hasiče, kteří mají právo zajistit přístup; současně se vyrozumí dodavatel plynu!

  - Poruchu nebo poškození plynových zařízení sami neodstraňovat! To mohou udělat jenom odborní zaměstnanci oprávněných firem!

  - Místo poruchy musí být přístupné pro zásah k odstranění poruchy.

Co se týká bezpečného provozu zásobníků LPG, montáž zařízení a uvedení do provozu je opět nutno svěřit oprávněné odborné firmě. Ta také zajišťuje opravy a servis, ve stanovených lhůtách k tomu oprávnění odborníci provádějí revize zařízení za účelem ověření jeho bezpečného a spolehlivého stavu. Obsah nádrže by měl doplňovat pouze smluvní dodavatel, který také garantuje jakost plynu. Jeho bezpečnostními pokyny je nutno se řídit a v případě mimořádného provozního stavu je nutné bezodkladně kontaktovat dodavatele plynu.

Část automobilů v ČR má pohon na propan-butan a i v tomto případě je nutno dodržovat základní bezpečnostní pravidla:

  - Montáž zařízení na LPG do automobilu svěřte oprávněné odborné firmě.

  - Nechejte si průběžně kontrolovat bezpečný a spolehlivý stav zařízení odborným posouzením ve lhůtách technické kontroly vozidla.

  - Při opravách a servisu plynového zařízení spoléhejte jen na pomoc odborníků.

  - Nádrž vozidla plňte pouze u čerpacích stanic LPG provozovaných oprávněnou firmou. Je to záruka jakosti plynu a bezpečného a bezporuchového provozu vozidla.

  - Při plnění u čerpacích stanic respektujte značky a pokyny na bezpečnostních tabulkách a dbejte pokynů obsluhy čerpací stanice LPG.

  - Na stanicích čerpacích stanic LPG je v okruhu 10 m od výdejního zařízení, v ochranném pásmu zásobníku a na stanovišti cisteren zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm.

  - V okruhu nejméně 1,5 m kolem výdejního zařízení nebo místa koncovky plnicí pistole nesmějí projíždět vozidla, která nebudou tankovat LPG a jiné ropné produkty. K čerpacímu stojanu nebo přístroji smí přijet jen jedno vozidlo, ostatní vozidla zůstávají před stavěcí čarou, která je umístěna 5 m od výdejního místa.

Dbejte na dodržování zásad bezpečného nakládání s propan-butanovými spotřebiči a zařízeními. Pamatujte, že většina případů neštěstí, ke kterým v této souvislosti dojde, je způsobena lidskou lehkomyslnosti a nezodpovědností, ne technickou závadou. Dodržování základních bezpečnostních pravidel při nakládání s propan-butanem výrazně sníží případné riziko a zajistí všem klidný spánek.